Publikasjon

Tittel Hekkestatus hos svarthalespove Limosa limosa islandica i Nord-Norge
Undertittel
Forfattere Strann, K.B. (ed.), Frivoll, V., Sortland , F., Lorentzen , N.H., Riser , C.W., Jensen , A. & Våge , H.
År 2012
Kilde NINA Rapport 833: 63 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2428-4
Referat

Rundt 42 par svarthalespover ble påvist som hekkende eller sterkt territorielle i un-dersøkelsen i Nord-Norge 2011. Alle hekkefunn ble gjort fra Lofoten nord til Vest-Finnmark. Funnene fordeler seg med 12 par i Lofoten, 17 i Vesterålen, 1 i Ofoten, 8 i Troms og 3-4 i Finnmark. En rekke områder er ikke kartlagt og med vår kunn-skap om observasjoner av arten på vårtrekket tror vi at hekkebestanden vil ligge på rundt 50-60 par nord for Lofoten. Noen få lokaliteter er utsatt for trusler som drenering eller nedbygging, men de fles-te har ingen kjente trusler. Utfyllende kartlegging anbefales gjennomført i fem stør-re delområder fra Vesterålen nord til Sørøya.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Nordland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no