Publikasjon

Tittel Optipol Least Cost Path dialog. Rapport fra dialogseminar om tema, deltema og kriterier i Optipol-LCP versjon 1.0.
Undertittel
Forfattere Thomassen, J., Hanssen, F., May, R. & Bevanger, K.
År 2012
Kilde NINA Rapport 856: 48 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2451-2
Referat

Arbeidet med å identifisere optimale traséer for nye kraftledninger er en utfordrende oppgave hvor det er mange formelle og uformelle interessenter som blir berørt. Bygging av kraftledninger er store naturinngrep og krever konsekvensutredning hvor de ulike alternativer veies opp mot hverandre. Least Cost Path (LCP) er et verktøy/modell for beregning av optimalt trasévalg og vil være et godt verktøy når nye kraftledningstraséer skal planlegges. Vi har derfor videreutviklet en verktøykasse basert på LCP konseptet og tilpasset innholdet til norske forhold og til etablering av kraftlinjer. Selve verktøyet er GIS-basert og LCP har en grunnstamme med tema, deltema, kriterier og kriterietall, men må tilpasses til hver trasé ettersom forholdene varierer fra område til område. Optipol-LCP skal være brukertilpasset og basert på økologiske, økonomiske, teknologiske og samfunnsmessige perspektiver. Utvalg, verdisetting og vekting av tema og deltema skal derfor forankres i fagmiljø, organisasjoner og andre interessenter. Optipol-LCP er nå kommet i en fase hvor grunnstammen/rammeverket i GIS-verktøyet er ferdig og hvor vi nå har gått inn i en dialogprosess sammen med ulike interessenter. Målet med dialogprosessen er å oppnå størst mulig grad av konsensus om tema, deltema, kriterier, kriterietall og vekting. Denne rapporten presenterer resultatene fra det første dialogseminaret hvor målet var å presentere Optipol-LCP versjon 1.0 (piloten) og kritisk gjennomgå og endre/ supplere innholdet i modellen. En rekke ulike brukere og interessenter ble invitert til dialogseminaret og selv om mange ikke fikk anledning til å delta, var det en godt sammensatt gruppe brukere som 23.–24. april 2012 la ned stor innsats og engasjement for å forbedre innholdet i Optipol-LCP-modellen. I kapittel 4 presenteres resultatene fra seminaret. Utgangspunktet for dialogseminaret er satt opp i vedlegg 1. Resultatene vil sendes på en merknadsrunde til alle som var invitert på seminaret. Etter merknadsrunden vil Optipol-LCP videreutvikles til versjon 2.0 som skal kunne brukes over hele landet.
Oppdragsgiver CEDREN.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no