Publikasjon

Tittel Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og bruk av meitemark og andre virvelløse dyr som benyttes som agn ved fiske i ferskvann
Undertittel
Forfattere Staverløkk, A.
År 2012
Kilde NINA Rapport 865: 28 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2460-4
Referat

Bruk av levende agn til fiske i ferskvann er svært utbredt. Årlig importeres det over 6 tonn ren meitemark som selges i sportsbutikker før de introduseres til norsk natur gjennom fiske. I 2011 ble det og importert mer enn 2 tonn ren maggot fra Sverige. Maggot er, sammen med meitemark, de organismene som det importeres klart mest av. I tillegg importeres det en rekke andre virvelløse dyr som også benyttes til fiske i større eller mindre grad. Av de 11 artene som importeres, og som er omtalt i denne rapporten, er kun 2 fremmede arter (Zophobas morio og Dendrobaena veneta) i norsk fauna. Artene som importeres og som allerede finnes med store bestander i Norge er vurdert til ikke å utgjøre noen trussel for biomangfoldet. Dette på bakgrunn av at det er vanlige arter i Norge, og at den genetiske variasjonen i bestandene mellom landene i Norden anses som ubetydelig. Det er vurdert artenes evne til å etablere seg og spre seg under norske forhold og mulige negative effekter på stedegne arter og naturtyper. Det ble også i vurderingen tatt hensyn til mulige negative miljøeffekter av kjente følgeorganismer, sykdomsfremkallende organismer og parasitter. Dersom det er spesielle vilkår ved innførsel eller bruk som er sentrale for å unngå negative effekter på biologisk mangfold, er dette omtalt i vurderingene. Leverandøren/produsenten av levende agn-produktene har ofte ikke full oversikt over hvilke arter det dreier seg om, eller de unngår å oppgi det av konkurransehensyn til andre aktører. Det har likevel vært greit å påvise produkter som selges i butikkene. Et annet sentralt tema som utgjør en ukjent risiko er hva som importeres av den enkelte fisker gjennom internett eller andre kanaler og fisketuristene som kommer til Norge og som har med seg sitt eget levende agn.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no