Publikasjon

Tittel Förslag till samordning av inventering av järv i Sverige och Norge
Undertittel
Forfattere Persson , J., Bretten , T., Brøseth, H., Karlsson , J., Liljemark , L., Lundvall , A., Rauset , G.R., Tyren , H. & Wiklund , T.
År 2012
Kilde NINA Rapport 882: 38 pp. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2480-2
Referat

Direktoratet for naturforvaltning i Norge och Naturvårdsverket i Sverige har beslutat att genomföra en gemensam översyn av inventeringsverksamheten kring stora rovdjur med målsättningen att så långt möjligt harmonisera och samordna inventeringsmetodik, kvalitetssäkring och datalagring mm. Översynen inleds med att artvisa norsk-svenska arbetsgrupper får i uppdrag att utreda och redovisa förslag till samordnad inventeringsverksamhet. Arbetsgruppen för inventering av järv sammanfattar i nedanstående punkt-lista sina övergripande förslag. ? Inventeringsresultatens jämförbarhet i tid och rum är avgörande för att de ska utgöra ett effektivt underlag för förvaltande myndigheter. Att inventeringarna av järv genomförs på ett likartat sätt i både Sverige och Norge och att resultaten uppfyller gällande gemensamma kriterier bör säkras i tre steg (lokalt, regionalt och nationellt/skandinavisk). Därför föreslår arbetsgruppen att en motsvarande nationell funktion för samordning och kvalitetssäkring av inventeringskedjan som finns inom norska Rovbase etableras i Sverige. En viktig roll är att ansvara för att inventeringen är jämförbar mellan länder, regioner och år. Det sker genom att i dialog med regional nivå säkerställa att gällande instruktioner för järvinventering följs och genom samordning och koordinering mellan inventeringspersonal, regioner och länder. En annan viktig roll är rådgivning för inventerare och inventeringsansvariga på regional nivå. ? Årliga inventeringar av järvföryngringar i hela utbredningsområdet i Norge och inom renskötselområdet i Sverige bör fortgå som idag. Arbetsgruppen menar också att inventering av reproduktioner utan-för renskötselområdet i Sverige/skogslandet bör ske när förhållandena så tillåter, men huvudsakligen ska inventeringen här ske via DNAinventering. DNA-inventering kan bidra till att peka ut områden där man bör göra insatser för att dokumentera föryngringar. ? Arbetsgruppen presenterar förslag på revidering av kriterier för hur säkra respektive sannolika järvföryngringar ska fastställas. Dessutom ger arbetsgruppen förslag på begrepp och definitioner. ? Det ska finnas detaljerade gemensamma inventeringsinstruktioner på både svenska och norska. I instruktionerna bör också inventeringsansvarigs roll och ansvar på lokal, regional och nationell nivå tydliggöras. ? DNA-baserad inventering bör fortsatt ske i hela järvens utbredningsområde i Norge och insamlingsperioden föreslås förlängas till att vara från 1 januari till 1 juni. ? DNA-baserad inventering bör utökas i Sverige och genomföras inom hela järvens utbredningsområde. Insamling av järvspillning på snö för DNA-analys bör göras på i huvudsak samma sätt och i samma omfattning i Sverige som i Norge dvs. systematiskt över hela landet. ? Järvinventeringarnas täckningsgrad bör följas upp på ett mer detaljerat sätt än idag. Vilka ytor som har sökts av bör därför dokumenteras via spårloggar. Alla som deltar i fältarbete ska på sikt kunna ladda ner sina spårloggar i Rovbase. ? Det bör publiceras 1) en gemensam norsk-svensk populationsrapport med föryngringar, populationsuppskattningar, utbredning etc. och 2) en populär kortare version av 1 på både svenska och norska som har den naturintresserade allmänheten som målgrupp. ? Det bör användas samma webbaserade system för allmänhetens observationer av järv i både Norge och Sverige. Därför föreslår arbetsgruppen att både Sverige och Norge anvisar Rovdatas publika del för allmänhetens observationer. ? Den samordning mellan inventerings- och tillsynsverksamhet som idag normalt sker inom den svenska och norska fältorganisationen ska fortsatt främjas både inom och mellan länderna.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Naturvårdsverket.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no