Publikasjon

Tittel Havørn og vindkraft på Frøya
Undertittel Vurdering av mulige konflikter mellom havørn og vindmøller i område for planlagt vindkraftutbygging
Forfattere Nygård, T. & Dahl, E.L.
År 2012
Kilde NINA Rapport 884: 18 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2482-6
Referat

Trønderenergi AS ga i begynnelsen av 2012 NINA oppdrag å foreslå et avgrenset område på 5-6 km2 innenfor et tidligere utreda større planområde hvor en kunne plassere inn 20-25 vindmøller med minst mulig effekt på havørnbestanden på Frøya. Opprinnelig var planen å plassere 63 vindmøller i det større området. Ved hjelp av lokale kontakters kjennskap til hekkebestanden og NINA sine erfaringer fra studiene på Smøla var dette mulig, og i tillegg hadde NINA egne data omkring unge havørners bruk av området. Hekketettheten av havørn innenfor planområdet på Frøya er svært høy, og på høyde med det den var i sentrale deler av Smøla før det ble bygd ut vindkraft der. Åtte-ni hekkende par finnes innenfor planområdet, og de har til sammen 31 kjente reir. Lavest tetthet av reir finnes i området mellom Skarsvågen og Stutvassdalen, samt området mellom Melkstadvatnet og Engdalsheia, og i Grasvatnområdet i øst. Unge havørner fra Smøla bruker planområdet på Frøya i stor utstrekning, men minst i sørlige og østlige deler av planområdet. Dataene tyder på at det er stor grad av sammenfall mellom de gode hekkeområdene og unge havørners bruk av området. Den delen av planområdet med lavest hekketetthet av havørn har også lavest bruk av ungfugler, og det er flest fugler i sitt andre kalenderår. De bruker området til alle årstider, men mest om sommeren. Området brukes til alle tider på døgnet. Det er mest trafikk ut og inn av ungfugler mellom Pipertuva og Engdal, igjennom Langdalen mot Tuvnesvatnet, og mellom Vobsjøen og Flatval. Basert på erfaringene fra Smøla, må en regne med at det også på Frøya vil bli drept havørn pga. kollisjoner mellom ørn og turbiner ved en eventuell vindkraftutbygging. Ved å legge et vindkraftanlegg så langt som mulig unna de tetteste forekomstene av hekkende havørn, vil en gjøre risikoen mindre. Det er kjent at det finnes hubro i eller i nærheten av planområdet, og her bør det gjennomføres særlige undersøkelser for å påvise hekking, eller vurdere sannsynligheten for om den hekker eller ikke. Basert på vurderinger av de foreliggende fakta, peker et område på 5-8 km2 nord og vest for ei linje mellom Skardsvågen og Stutvassdalen som det minst ugunstige området for en redusert vindkraftutbygging på Frøya.
Oppdragsgiver TrønderEnergi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no