Publikasjon

Tittel Vurdering av risiko for biologisk mangfold ved innførsel av mørk jordhumle Bombus terrestris til Norge
Undertittel
Forfattere Gjershaug, J.O. & Ødegaard, F.
År 2012
Kilde NINA Rapport 895: 42 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2495-6
Referat

NINA har på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjennomført en risikovurdering for biologisk mangfold ved innførsel og utsetting av ulike underarter av mørk jordhumle Bom-bus terrestris. Risikoen for spredning og etablering gjennom bruk av disse pollinatorene i veksthusnæringen og deres mulige negative effekter på stedegne arter, inkludert effekter av kryssing med stedegne individer er vurdert. Det er i vurderingen også tatt hensyn til mulige ne-gative miljøeffekter av kjente følgeorganismer, sykdomsfremkallende organismer og parasitter. Risikovurderingen tilsier at innført mørk jordhumle har stort potensiale for etablering og spred-ning i Norge og stor negativ økologisk effekt. Denne vurderingen gir kategorien svært høg risi-ko etter metodikk som ble brukt ved risikovurdering i Norsk svarteliste 2012. De negative øko-logiske effektene relateres til et dokumentert stort potensiale for genetisk introgresjon med stedegne humler av samme art, og det er sterk indikasjon på at de konkurrerer med andre humlearter slik at de påvirker bestandsstørrelsen av disse negativt, samt at det er dokumentert risiko for overføring av smittsomme parasitter og sykdommer til stedegne humler eller planter. På denne bakgrunn er det derfor ikke tilrådelig å tillate import av mørk jordhumle med opprin-nelse utenfor Norge. Det er heller ikke tilrådelig med kommersiell bruk av mørk jordhumle, med opprinnelse i Norge uten at drivhus med humler gjøres rømningssikre. Det anbefales derfor å innføre strenge krav til produsent, importør og forbrukere av humler og humlebol.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no