Publikasjon

Tittel Reguleringsundersøkelser i Orkla for perioden 2007 – 2011
Undertittel
Forfattere Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Økland, F., Ugedal, O., Jensås, J.G. & Saksgård, L.
År 2012
Kilde NINA Rapport 866: 65 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2461-1
Referat

Rapporten inneholder resultatene av fem års konsesjonspliktige reguleringsundersøkelser i perioden 2007 til 2011. Resultatene bygger på tidligere undersøkelser i Orkla som startet i 1979. Atferdsanalyser hos utvandrende smolt ble etter hvert utvidet til bestand og rekrutte-ringsundersøkelser for å bestemme gytebestandsmål for Orkla. Reguleringsundersøkelsene i perioden 2007 til 2011 omfatter bonitering og ungfiskproduksjon i Orkla ovenfor Brattset kraft-verk. De videre undersøkelsene omfatter stabilitet i smoltproduksjonen som effekt av opp-demming og gjødsling fra reguleringsmagasinene. Samtidig var det pålagt regulanten å under-søke gjennomgangen av smolt til Svorkmo kraftverk og å minimalisere antall smolt som går inn i kraftverket. Samlet sett tyder den fysiske kartleggingen på at strekningen mellom Stoin og Brattset har ri-melig store områder med brukbare habitatforhold for større laksunger. Skjulmålingene viste ingen signifikant endring fra 2008 til 2011 på to stasjoner mens det på den tredje og øverste stasjonen var nedgang i skjulkapasiteten. Elfisket viste at det var bra tettheter av laks- og aureunger større enn årsyngel, med dominans av laksunger på de fleste prøvefeltene på strekningen Stoin til Brattset. Resultatet harmonerer med at en fant brukbar (middels) skjulkapasitet på området. Den gode tettheten av større laks-unger tyder på at det har vært gyting over hele elvestrekningen fra Brattset og opp til Stoin. Fravær av årsyngel av laks og aure tyder på begrenset med gyting på noen av de nederste elfiskestasjonene. Det kan vurderes om det bør legges ut forsøksfelt med gytegrus nederst på strekningen mot Brattset. Elfisket ga ikke grunnlag for å beregne effekten på ungfisk og smolt-produksjonen etter reguleringen på strekningen Brattset til Stoin. Smoltproduksjon i Orkla i april har variert mellom 3,4 og 7,2 smolt, med gjennomsnittlig tetthet på 5,3 per 100 m2 i perioden 2007 til 2011. I hele undersøkelsesperioden var gjennomsnitts-tettheten 6,2 smolt per 100 m2. Smoltproduksjonen flatet ut etter 1993. Det var ingen signifikant endring i smoltproduksjonen de siste 18 årene (1994-2011). Det var rimelig god overensstem-melse mellom estimert smoltproduksjon i Orkla i perioden 1983 – 2011 og predikert smoltpro-duksjon basert på variablene minste vintervannføring samme vinteren som smolten gikk ut og veid eggdeponering for de ulike smoltårsklassene. Resultater fra tidligere undersøkelser av smoltinngang i Svorkmo kraftverk med smoltfeller ne-denfor Svorkmo kraftverk viser at en kan forvente at andelen smolt som vandrer inn i kraftver-ket øker med økende andel av vannet som tas fra Orkla. I 2011 ble det gjennomført radiomer-king av vandrende smolt. Dette viste at det gikk smolt inn i kraftverket. Tallgrunnlaget er lite, men antyder at det går mer smolt inn i kraftverket når andelen driftsvann fra Orkla til Svorkmo kraftverk øker. Gjennomsnittlig smoltinngang var ca. 25 %. Tellingene av fisk over Bjørsetdammen var i gjennomsnitt 5322 (variasjon 4280 - 6131) i perio-den 2007 - 2011. Tellingen av fisk omfatter laks og aure på oppvandring. Fordelingen av laks og aure er foretatt på grunnlag av opplysningene i skjellprøvene. Beskatningsraten var høyere i år med mer enn 7 000 oppvandrende laks sammenliknet med år hvor det vandret opp færre laks. Estimert beskatningsrate varierte mellom 22 og 28% og eggdeponeringen varierte mellom 3,1 og 6,5 egg* m2.
Oppdragsgiver Kraftverkene i Orkla.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no