Publikasjon

Tittel Nordlysparken handels- og næringspark i Harstad kommune
Undertittel Konsekvensutredning for reindrift
Forfattere Danielsen , I.E. & Tømmervik, H.
År 2011
Kilde NINA Rapport 627: 46 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2206-8
Referat

Isolert sett utgjør utbyggingsområdet et begrenset arealmessig inngrep i Kongsvikdalen reinbeitedistrikt, men effektene innenfor influensområdet vest og sørvest av utbyggingsområdet kan bli mer omfattende. Natur- og vegetasjonstypene som berøres i utbyggings- og influensområdene, er i hovedsak vurdert til å ha stor beiteverdi vår og høst, men området blir også beitet på vinteren. Beitetapet i utbyggingsområdet er på ca. 1107 reinbeitedøgn som utgjør 10 rein i 106 døgn. I influenssonen rundt planområdet er antall reinbeitedøgn beregnet til 1707 (16 rein) vår og høst (106 døgn). Totalt utgjør dette 2814 reinbeitedøgn som utgjør 26 rein i 106 døgn. Sett i sammenheng med det fastsatte øvre reintall i Kongsvikdalen reinbeitedistrikt som er satt til 600 rein så vil dette beitetapet utgjøre en liten andel av reinbeitekapasiteten innenfor distriktet. Omfanget av inngrepet relatert til beitetap vurderes derfor til å være mindre til middels negativt. Hvis forstyrrelsene rundt den nye handelsparken blir av en slik karakter at det fører til at det naturlige beitetrekket opphører og at bruken av Forhamnhalvøya blir vanskeliggjort ved at flyttleia blir sperret vil omfanget bli større. Antall reinbeitedøgn på Forhamnhalvøya er beregnet til 10632 (118 rein i 90 døgn) og utgjør en meget stor beiteverdi for distriktet, og et eventuelt tap av beitene på denne halvøya vil medføre et stort negativt omfang og dermed få store negative konsekvenser for reinbeitedistriktet Utrederne finner på grunn av befaring og opplysninger i saken at det er godgjort at tiltaket og planområdet kan virke forstyrrende inn på reindriften i området da planområdet grenser opp til et viktig oppsamlingsområde på Nordvikmyra samt flytt- og trekklei. I tillegg observerte vi beiting på rabber i skogen innenfor planområdet. Likollen og Forhamnneset er å betrakte som et meget bra vinterbeiteområde med lite snø hvor 118 rein kan finne føde hver vinter. Hvis forstyrrelsene blir omfattende mener vi at inngrepet vil føre til negative innvirkninger på det naturlige trekket gjennom området samt vanskeliggjøre driving og flytting ”johtit” gjennom området, som er en driftsaktivitet som har stor verdi. Alternativ 1A / 1B: Utbygging av næringsområde uten tilrettelegging av flytt- og trekklei ut til Forhamnhalvøya. Reindriftsinteressene i tiltaksområdet er vurdert til stor verdi. Arealbeslaget vil trolig medføre at driftsaktiviteter som flytting og driving blir vanskeliggjort. Det er grunn til å tro at det naturlige trekket til og fra halvøya vil bli sterkt redusert. Disse alternativene vurderes samlet å gi middels til stort negativt omfang. Dette gir totalt sett stor negativ konsekvens av tiltaket. Dersom flyttleia mellom Nordvikmyra og Forhamneset ryddes på samme måte som for alternativ 1C, vil det vil ha positiv effekt. En slik løsning vurderes samlet å gi et middels negativt omfang. Dette gir totalt sett middels til stor negativ konsekvens av tiltaket. Alternativ 1C: Utbygging av næringsområde med tilrettelegging av flytt- og trekklei ut til Forhamnhalvøya. Reindriftsinteressene i tiltaksområdet er vurdert til stor verdi. Tilretteleggingen av flytt- og trekklei vil trolig lette og kompensere for en del av forstyrrelsene fra Nordlysparken. Det naturlige trekket vil med dette tiltaket bli mindre redusert enn uten slik tilrettelegging. En slik løsning vurderes samlet å gi et middels negativt omfang. Dette gir totalt sett middels til stor negativ konsekvens av tiltaket. Alternativ 2A: Utbygging av næringsområde med storhall uten tilhørende idrettsaktiviteter. Reindriftsinteressene i tiltaksområdet er vurdert til stor verdi. Dersom det etableres en storhall som ikke genererer utendørs aktivitet, vurderes betydningen for omgivelsene å være tilsvarende som for alternativ 1A / 1B. Arealbeslaget vil trolig medføre at driftsaktiviteter som flytting og driving blir vanskeliggjort. Det er grunn til å tro at det naturlige trekket til og fra halvøya vil bli sterkt redusert. En slik løsning vurderes samlet å gi et middels til stort negativt omfang. Dette gir totalt sett stor negativ konsekvens av tiltaket. Dersom flyttleia mellom Nordvikmyra og Forhamneset ryddes på samme måte som for alternativ 1C, vil det vil ha positiv effekt. En slik løsning vurderes samlet å gi et middels negativt omfang. Dette gir totalt stor negativ konsekvens av tiltaket, men konsekvensene er litt mindre enn for alternativet uten tilrettelegging av flytteleia. Alternativ 2B: Utbygging av næringsområde med storhall og tilhørende idrettsaktiviteter. Reindriftsinteressene i tiltaksområdet er vurdert til stor verdi. Dersom det etableres en storhall som genererer utendørs aktivitet, for eksempel gjennom etablering av treningsløyper langs stier og traktorveger vest for tiltaksområdet samt mot Kil-kameratenes fotball- og skistadion nord for tiltaksområdet, vil dette kunne medføre større forstyrrelser for reinens beiting, trekk og flytting gjennom området. Arealbeslaget vil medføre at det blir mer trafikk til området og fører også med seg fare for økt aktivitet og eventuell fysisk tilrettelegging i omliggende områder. En slik løsning vurderes samlet å gi et stort negativt omfang. Dette gir totalt sett stor til meget stor negativ konsekvens av tiltaket. Dersom flyttleia mellom Nordvikmyra og Forhamneset ryddes på samme måte som for alternativ 1C, vil det vil det ha en positiv men begrenset effekt. En slik løsning vurderes samlet å gi et stort negativt omfang. Dette gir totalt stor negativ konsekvens av tiltaket, men konsekvensene er litt mindre enn for alternativet uten tilrettelegging av flytteleia. Utrederne har også kartlagt inngrep ellers i Kongsvikdalen reinbeitedistrikt. Om man skal sammenfatte det som har skjedd av inngrep innen distriktet etter andre verdenskrig og effektene av disse, så kan det se ut som om sumeffekten av dette er kritisk for reindriften i distriktet ved at store deler av de beste vinterbeiteområder som var og er minimumsfaktoren for distriktet er borte eller sterkt reduserte. Tar en i betraktning de utførte inngrep og planlagte inngrep innenfor Kongsvikdalen reinbeitedistrikt så er det allerede nå reduserte muligheter for å drive en sammenhengende og rasjonell reindrift i området nord for veien mellom Straumsbotn (Kvæfjord kommune) og Sørvika i Harstad kommune. Totalt utgjør dette området hele 306 km2 som er 45 % av reinbeitedistriktet. Likollen og Forhamnområdet utgjør noen av de få gjenværende intakte vinterbeiteområdene i Kongsvikdalen reinbeitedistrikt. Det vil derfor være av stor betydning at utbygging av Nordlysparken ikke fører til at flytt- og trekkleia blir blokkert og at reinens trekk til og fra denne halvøya blir forhindret.
Oppdragsgiver Barlindhaug Consult, Nordlysparken AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no