Publikasjon

Tittel Dammer i et bylandskap: biologisk mangfold og trusselfaktorer. I: Felles instituttprogram. Virkninger av forurensninger på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Sluttrapport 1997-2001
Undertittel
Forfattere Schartau, A.K., Hobæk , A., Halvorsen, G., Brettum , P., Bongard, T., Mjelde , M., Hanssen, O., Andersen , T., Muniz, I.P. & Sloreid, S.E.
År 2002
Kilde NINA Temahefte 19: 51-67. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no