Publikasjon

Tittel Undersøkelse av naturverdier i forbindelse med utbyggingsplaner på Jessheim (Akershus, Ullensaker)
Undertittel
Forfattere Bendiksen, E.
År 2012
Kilde NINA Rapport 917: 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2521-2
Referat

Biologiske verdier er undersøkt i to atskilte områder på Jessheim (Akershus: Ullensaker), i for-bindelse med utbyggingsplaner. Langelandsfjellet i sør er et område med tynt morenemateriale der berggrunnen mange steder er eksponert. Næringsfattige gran- og furuskoger dominerer på veldrenert grunn, men det er også mye sumpskog og myr, blant annet Langmyra, som plan-legges spart i forbindelse med en grønn korridor. Nordligste del av myra går over i rikere sumpskog med svartor og er beskrevet her som naturtypelokalitet med lokal verdi. Det er også rikere sumpskogselementer langs myras kantsone sørover, som anbefales sikret med en til-strekkelig buffersone. Det nordlige arealet, Gystadmarka, ligger på breelvsedimenter innenfor det store løsmasseom-rådet på Romerikssletta. Det er nesten helt flatt og uten eksponert berggrunn. Vegetasjonen består av næringsfattig gran- og furuskog, og hele området er sterkt påvirket av moderne skogsdrift. Begge områdene er karakterisert ved vidt utbredte og vanlige naturtyper og arter, med unntak av én rødlistet soppart (svartsølvpigg), kategorisert som nær truet. Den ble registrert innenfor grøntsonen som sikres omkring Langmyra. Det er ikke gjort biologiske funn som synes å kom-me i konflikt med utbyggingsplaner.
Oppdragsgiver Ullensaker kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no