Publikasjon

Tittel Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL)
Undertittel Progress report 2012
Forfattere Bevanger, K., Bartzke, G.S., Brøseth, H., Dahl, E.L., Gjershaug, J.O., Hanssen, F., Jacobsen, K.-O., Kleven, O., Kvaløy, P., May, R., Meås, R., Nygård, T., Refsnæs , S., Stokke, S. & Thomassen, J.
År 2012
Kilde NINA Rapport 904: 57 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2507-6
Referat

WP1 – “Kraftledningskorridorer som habitatressurs for elg (Alces alces) og annet vilt” - har foku-sert på hvordan elg beiter i kraftledningskorridorer sammenlignet med tilgrensende habitater i Bangdalen. Beitekartlegging og opptelling av ekskrementer i utvalgte ruter ble også foretatt i 2012 med dette for øye, og nærmere 200 ruter ble kartlagt. En foreløpig analyse av disse dataene er sluttført. Foredraget – “Comparative effects of power lines and roads on moose (Alces alces) ha-bitat selection” - ble presentert og innsendt som bidrag til konferanserapporten fra “The 10th ROW Conference” i Arizona. WP2 – “Respons hos storfugl- og orrfuglpopulasjoner som følge av døde-lighet i tilknytning til kraftledninger” - har fortsatt datainnsamlingen i Ogndalen i 2012. Fra pro-sjektoppstart frem til primo januar 2013 er totalt 29 søk etter døde fugler under kraftledningsav-snittet gjennomført, og 50 steder med døde fugler/rester etter fugler identifisert. DNA-analyse har identifisert 7 ulike storfugl og 5 ulike orrfugl blant funnene. Dødelighetsraten som skyldes kollisjo-ner mot kraftledningen varierer mellom år og art, og storfugl ser ut til å være mer utsatt for å bli drept enn orrfugl. Foredraget - “Black grouse and capercaillie mortality and population estimates by DNA identification” – ble presentert og innsendt som bidrag til konferanserapporten fra “The 10th ROW Conference” i Arizona. I WP3 – “Bird collision hot spots” - er tilgjengelige data fra tidli-gere prosjekter digitalisert og lagret i en database. Enkelte av kraftledningsavsnittene fra tidligere prosjekter har vist seg ikke å være digitalisert og det er brukt ressurser på å få samlet manglende data. Databasen, dvs. GPS-posisjonene for alle døde fugler registrert som kollisjonsoffer i tilknyt-ning til tidligere prosjekter, samt de patruljerte kraftledningsavsnittene, er nå klar for analyse. WP4 – “Nasjonal database for rapportering om døde fugler“ - er operativ og inngår som del av Artsdatabankens datainnsamlingssystem. Alle data er offentlig tilgjengelig. I begynnelsen av no-vember 2012 var det lagt inn 379 observasjoner av døde fugler i databasen, sammenlignet med bare 117 ett år tidligere. WP5 – “En Least Cost Path (LCP) verktøykasse for optimal traseføring av kraftledninger” - har utviklet en LCP-pilot for å kunne demonstrere LCP-metoden, basert på konsekvensutredningene som ble foretatt før bygging av en 420 kV overføringsledning i Midt-Norge i 2005. Relevante økonomiske, økologiske og teknologiske miljøkriterier basert på forslag fra berørte brukere (NGOer, forvaltning, industri m.fl.), ble benyttet. LCP-piloten og en fuzzy-logikktilnærming fra denne ble demonstrert på det første dialogbaserte arbeidsseminaret 23.-24. april 2012. Seminaret, som hadde hovedvekt på kriteriedefinisjoner, ble fulgt opp med et arbeids-seminar som fokuserte kriterieverdier den 20. november 2012. Foredraget - “A Least-Cost-Path (LCP) Toolbox for Optimal Routing of Power Lines” – ble presentert og innsendt som bidrag til konferanserapporten fra “The 10th ROW Conference” i Arizona, “The 32nd Annual Conference of the International Association for Impact Assessment (IAIA12)” i Porto, Portugal, og “The ESRI European User Conference” i Oslo. WP6 – “Fugler og kamuflering av kraftledninger” - har nesten ferdigstilt sluttrapporten – “Kraftledningskamuflering. En vurdering av økologiske og tekniske ut-fordringer”. På grunn av budsjettsituasjonen i CEDREN er imidlertid ferdigstillelse av rapporten utsatt til ultimo april 2013. WP7 – “Effekt av linemerking/modifiseringer som avhjelpende tiltak mot fugledødelighet” har nesten ferdigstilt sluttrapporten “Muligheter og begrensninger i forhold til å redusere dødelighet hos fugl som følge av kollisjon og elektrokusjon”. På grunn av budsjettsitua-sjon i CEDREN er imidlertid ferdigstillelse av rapporten utsatt til ultimo april 2013. WP8 - “Ret-ningslinjer for tekniske løsninger som kan redusere dødelighet hos fugl på grunn av kraftledning-er” - har fokusert tema knyttet til merking, design, isolering, kamuflasje og kabling. Resultatene, som er presentert i notater og artikler, vil bli implementert i hhv. WP6 og WP7. I WP9 – “Hubro-bestandens påvirkning av dødelighet som skyldes kraftledninger” - ble fire ungfugler utstyrt med GPS satellittsendere i 2012, i tillegg til én voksen hann og én voksen hunn. Fjær for DNA-analyse ble samlet fra aktive reir også i 2012, og analyser av fjær samlet i 2009-2012 har startet. Fore-draget - “Mitigating eagle owl electrocution in Norway” - ble presentert og innsendt som bidrag til konferanserapporten fra “The 10th ROW Conference” i Arizona.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Norges forskningsråd, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statnett, EnergiNorge.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no