Publikasjon

Tittel LifeWatch Norge. Sluttrapport fra forprosjektet
Undertittel
Forfattere Hanssen, F., Heggberget, T.G., Valland , N., Koch , W., Moe , J., Karud , J., Sagen , H., Lid , S.R. & Endresen , D.
År 2013
Kilde NINA Rapport 928: 45 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2532-8
Referat

LifeWatch er et europeisk initiativ med langsiktig fokus på utvikling av vitenskapelig baserte e- løsninger for biodiversitets- og økosystemforskning. LifeWatch er en del av det europeiske vei-kartet for infrastrukturutvikling (ESFRI- European Strategy for Research Infrastructure), og kom inn på det norske veikartet for e-infrastrukturutvikling i 2010. NINA ble i 2008 invitert av Forskningsrådet til å følge utviklingen av det europeiske LifeWatch prosjektet (finansiert gjennom EU sitt 7. Rammeprogram for forskning og infrastrukturutbyg-ging) og til å initiere et norsk LifeWatch forprosjekt. Forprosjektet ble formelt oppstartet i januar 2011 med finansiell støtte fra Forskningsrådet. Konsortiet har vært koordinert av NINA i tett samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI), Artsdatabanken, Naturhistorisk Museum ved Uni-versitetet i Oslo (norsk node i Global Biodiversity Information Facility) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Forprosjektets hovedformål har vært å utrede muligheter og utfordringer knyttet til realisering av en norsk e-infrastruktur for fri deling av biodiversitets- og miljødata på tvers av institusjons- og landegrenser. Forprosjektet LifeWatch Norge er tett integrert med LifeWatch Europa gjen-nom NINA sin deltagelse i LifeWatch Preparatory Phase (2008-2010) og observatørstatus i styringsgruppen for LifeWatch Europa. Med finansiering fra NordForsk har LifeWatch konsorti-ene i Norge, Sverige, Danmark og Finland, i samarbeid med Islands Naturhistoriske Museum nylig startet opp et nordisk LifeWatch forprosjekt for å utrede muligheten for å realisere en nor-disk e-forskningsinfrastruktur. På sikt vil et nordisk tyngdepunkt innen LifeWatch være strate-gisk viktig for de nordiske forskningsmiljøene. En nordisk overbygning vil kunne danne en fel-les grenseflate mellom nasjonale prosjekter og det europeiske nivå. Forprosjektet har kartlagt brukerbehov og metadata, samt foretatt en gjennomgang av de mest sentrale prinsipper, lover og retningslinjer knyttet til deling av offentlig finansierte miljø- og bio-diversitetsdata. Videre er sentrale utfordringer, barrierer og rammevilkår for deling og tilgjenge-liggjøring av offentlig finansierte forskningsdata drøftet. Utgangspunktet er at det i dag eksisterer store mengder relevante miljø- og biodiversitetsdata som av ulike årsaker er lite, eller overhodet ikke tilgjengelig for samfunnet. Konsortiet kommer på bakgrunn av dette med relevante anbefalinger og tiltak for realisering av en nasjonal e-infrastruktur for deling av offentlig finansierte miljø- og biodiversitetsdata. Dette omfatter utvik-ling av kontraktmaler, strategier og handlingsplaner for bedre dataforvaltning, kapasitetsbyg-ging, utvikling av datamobiliseringsverktøy, samt evaluering av gjeldende rammevilkår og vir-kemiddelbruk rettet mot instituttsektoren. For å kunne realisere en operativ norsk LifeWatch e-infrastruktur må en tverrsektoriell forank-ring og organisering sikres. Vi anbefaler at nåværende LifeWatch- konsortium i samarbeid med Norges Forskningsråd arrangerer en interdepartemental LifeWatch konferanse innen Juni 2013 med relevante fagdepartement. Dette bør være første fase i utvidelsen av det nasjonale Life-Watch konsortiet, hvor hovedformålet bør være å klarlegge potensialet for merverdi og effekti-visering for forskning og forvaltning. Forskningsrådet ønsker å styrke sin innsats for innovasjon i offentlig sektor og har derfor nylig startet arbeidet med strategiutvikling hvor grunntanken er å styrke kunnskapsflyten mellom forskning, næringsliv/industri og utdanningssektoren. Vi mener at en nasjonal LifeWatch e-forskningsinfrastruktur for miljø- og biodiversitetsdata generelt kan bidra til økt kvalitet, innova-sjon og effektivitet innen forskningsmiljøene, samt økt anvendelse og politikkutforming innen næringsliv og offentlig forvaltning. Konkret hvordan en nasjonal LifeWatch e-infrastruktur kan etableres må løses med utgangs-punkt i de behov som er avdekket i forprosjektet. Videre er det meget viktig at denne e-infrastrukturen samordnes godt med parallelle initiativer på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Hovedkomponentene i den nasjonale LifeWatch e-infrastrukturen tenkes bygd opp som en dis-tribusjonsportal og en analyseportal. Distribusjonsportalen er beregnet for brukere som vil søke opp grunnlagsdata og koble disse med miljødata for videre analyser i egne verktøy. Analyse-portalen er beregnet for brukere som ønsker tilrettelagt funksjonalitet for søk, filtrering, bereg-ninger, presentasjon, skjermvisning og nedlasting. Alle typer data skal leses online fra data-eiernes orginaldatabaser via standardiserte WEB-protokoller og tjenester. Det er på det nåværende tidspunkt også vanskelig å si noe om hvordan et fullskala LifeWatch- prosjekt bør organiseres. De sentrale støttefunksjonene i LifeWatch Europa kan her bistå med veiledning og rådgivning. I tillegg vil det nordiske samarbeidet og deling av erfaringer derfra være nyttige. Det vil være essensielt at forvaltningsinstitusjonene deltar aktivt i et framtidig Li-feWatch konsortium, for på denne måten å sikre koblingen mellom forskning og forvaltning når det gjelder miljødata og tidsserier. Konsortiet har som ambisjon å søke finansiering av et storskala LifeWatch- prosjekt fra Forsk-ningsrådets nasjonale INFRASTRUKTUR- program. Neste utlysning vil sannsynligvis bli i ok-tober 2014. EU sitt nye rammeprogram for forskning og infrastrukturbygging, HORIZON 2020 (oppstart 2014) kan også være en aktuell finansieringskilde dersom det norske konsortiet sø-ker sammen med en eller flere andre europeiske partnere som f. eks de nordiske landene.
Oppdragsgiver Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no