Publikasjon

Tittel OPTIPOL Least Cost Path dialog 2
Undertittel Rapport fra dialogseminar 2 - kriterier og kriterieverdier i OPTIPOL-LCP versjon 1.0
Forfattere Thomassen, J., Hanssen, F., May, R. & Bevanger, K.
År 2013
Kilde NINA Rapport 907: 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2511-3
Referat

Norge står overfor store utfordringer og behov knyttet til oppgradering og utvidelser av strømnettet. Forsyningssikkerhet, mer fornybar kraftproduksjon, forbruksvekst og utjevning av regionale ubalanser og kraftpriser er sentralt i denne innsatsen. Statnett har alene estimert et investeringsbehov på 40-50 mrd. kroner i kommende tiårsperiode. En slik utbygging må skje på en skånsom måte som tar hensyn til natur, allmenne interesser og tredjeparter. Metodikk, verktøy og modeller som sikrer beste mulige beslutningsgrunnlag og tiltak er derfor kritisk i denne sammenhengen, der både kompleksitet og konsekvenser er økende. Arbeidet med å identifisere optimale traséer for nye kraftledninger er en utfordrende oppgave hvor det er mange formelle og uformelle interessenter som blir berørt. Bygging av kraftledninger er store naturinngrep og krever konsekvensutredning hvor ulike alternativer veies opp mot hverandre og hvor virkninger for samfunn og miljø skal analyseres og avveies mot teknologiske løsninger og økonomi. OPTIPOL-LCP er et verktøy og en modell for beregning av optimalt trasévalg, og vil være nyttig ved planlegging av nye kraftledningstraséer. Verktøykassen er basert på LCP-metodikk, spesielt tilpasset norske forhold og etablering av kraftledninger nasjonalt. Selve verktøyet er GIS-basert og OPTIPOL-LCP har et rammeverk med tema, deltema, kriterier og kriterieverdier, som må tilpasses til hver trasé ettersom forholdene varierer fra område til område. OPTIPOLLCP skal være brukertilpasset og er basert på økologiske, økonomiske, teknologiske og samfunnsmessige perspektiver. Utvalg, verdisetting og vekting av tema og deltema skal derfor forankres i fagmiljø, organisasjoner og andre interessenter. OPTIPOL-LCP er fortsatt under utvikling, og vi er nå inne i en dialogprosess sammen med ulike interessenter. En viktig grunntanke i OPTIPOL-LCP er at brukerne skal bidra i vurderingen av tema, deltema, kriterier og kriterieverdier. Med brukere menes her utbygger, forvaltning, fagmiljø, organisasjoner og berørte parter. Så langt i prosjektet har dette skjedd på to dialogseminarer. Det første dialogseminaret ble gjennomført 23.–24. april 2012, mens det andre ble avholdt som et dagsseminar 20. november 2012. Resultatene fra det første dialogseminaret (se Thomassen m.fl. 2012) dannet grunnlaget for seminar to. Listen over inviterte deltakere på dialogseminar 2 var basert på hvem som ble invitert til det første dialogseminaret i april 2012, supplert med enkelte andre sentrale brukere. Grunnet akutte forhold i reindrifta fikk vi avmelding fra tre representanter for næringa tett opp til seminaret. Dette var synd ettersom reindriftsnæringa er et sentralt tema i OPTIPOL-LCP. Vi vil imidlertid sende ut en nettbasert spørreundersøkelse omkring kriterier og kriterieverdier tidlig i 2013, og der vil også reindriftsnæringa få mulighet til å komme med sine synspunkter. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra det andre dialogseminaret. Resultatene vil sendes ut på en kommentarrunde til deltakerne. Tilsammen vil resultatene fra dialogseminarene og spørreundersøkelsen gi oss grunnlag for neste versjon av OPTIPOL-LCP som skal presenteres for et bredt publikum på nyåret i 2014.
Oppdragsgiver CEDREN.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no