Publikasjon

Tittel Meninger om merking av store rovdyr
Undertittel
Forfattere Skogen, K.
År 2012
Kilde NINA Rapport 916: 28 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426- 2520-5
Referat

Tidligere studier har vist at merking og annen manipulering av store rovdyr er omstridt, og særlig blant dem som har klare oppfatninger om rovdyrpolitikken. Tilhengere og motstandere kan enes om at merking og omfattende overvåking av rovdyr er problematisk fra et etisk synspunkt, og kan true opplevelsen av rovdyr som ville dyr. I tidligere studier har dette temaet kommet opp i intervjuer som har handlet om rovdyr generelt, og holdninger til merking av rovdyr har ikke vært systematisk undersøkt. I denne studien har jeg intervjuet folk i posisjoner som skulle tilsi gode kunnskaper og klare oppfatninger: rovviltkontakter og tillitsvalgte i naturvernorganisasjoner og i NJFF. Disse informantene ga gjennomgående uttrykk for mer pragmatiske synspunkter på merking enn det som er funnet i tidligere studier, med unntak av informantene fra NJFF som var uttalt negative. Det ser ut som om de som har praktisk nytte av merking og annen overvåking, eller som legger vekt på at samfunnet har nytte av det, også godtar slik virksomhet. Det samme gjelder de som mener at merking er et virkemiddel til å skaffe nødvendig kunnskap om store rovdyr; en kunnskap som er nødvendig for å sikre artenes overlevelse. Man ser ganske tydelig at etiske prinsipper som ser ut til å ha tilslutning på tvers av interessegrupper og institusjonstilknytning, vektlegges ulikt ut fra den sammenhengen det settes inn i. Hensyn som betraktes som overordnede, påvirker vurderingen av merkingen. Studien har et beskjedent omfang og må betraktes som en forundersøkelse med sikte på en bredere utforsking av temaet.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Rovviltnemnda i region 4.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no