Publikasjon

Tittel Ferdsel i Snøhettaområdet. Del 2. Fokusområder og lokaliteter
Undertittel
Forfattere Gundersen, V., Nerhoel , I., Wold, L.C. & Mortensen , A.J.
År 2013
Kilde NINA Rapport 934: 133 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2538-0
Referat

Denne rapporten oppsummerer data fra lokaliteter og fokusområder i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilgrensende villreinområder. Datagrunnlaget er samlet inn fra feltobservasjoner, automatiske tellere og spørreundersøkelser i felt i hele villreinområdet, Snøhetta vest og Snøhetta øst, med et hovedfokus på nasjonalparken og Hjerkinnområdet. Hovedformålet med rapporten er å dokumentere data på ferdsel i perioden 2009-2012. Ferdsel er målt på lokalitetsnivå. Noen lokaliteter inkluderer både tellere og spørreundersøkelser, og noen bare en av delene. Til sammen er det målt ferdsel i 37 lokaliteter. De fleste lokalitetene er i tilknytning til innfallsporter til Dovrefjell-Sunndalsfjella-området (DS-området), noen inne i fjellet. For hver enkelt lokalitet er det gjort en detaljert beskrivelse av; stedet og tidligere undersøkelser, datafangst, resultater og oppsummering. Tellerdata er angitt på dagnivå i de sesongene og i de årene det er målt. I tillegg er det angitt totaltall for sesong/år og trendlinje som viser intensiteten gjennom sesongen. På lokalitetsnivå er det angitt en svarprofil fra de som har svart på spørreundersøkelsene, og som blant annet inkluderer: antall svar, og andeler av norske, førstegangsbesøkende, dagstur, organisert tur, på sti og ønsket om tilrettelegging. Denne svarprofilen angir da noen typiske trekk for den enkelte lokalitet knyttet til de besøkende. Nedtegnelse av turruter i den enkelte lokalitet og data fra tellerne er brukt for å utarbeide intensitetskart over ferdselen i DS-området og Hjerkinnområdet mer i detalj. Til slutt er det gitt oppsummerende beskrivelser av alle lokalitetene samlet, både når det gjelder tellerdata og svarprofiler. Det er gjennomført ferdselsundersøkelser med ytterligere detaljeringsnivå i 8 fokusområder. Disse områdene inkluderer studier innen feltobservasjon, GPS-metodikk og tolkning av sekundære data. Det er store forskjeller mellom lokalitetene og fokusområdene i DS-området, og denne type kunnskap er av avgjørende betydning når man skal angi effekten av ferdsel på villrein og i de tilfeller forvaltningen ønsker å gjøre noe med situasjonen og foreslå avbøtende tiltak. Noen lokaliteter er dominert av turister som kommer langvegs fra, som er der for første gang og som ønsker at området er tilrettelagt for bruk gjennom merkede stier, informasjon, turisthytter og enkle tilretteleggingstiltak i terrenget. Andre lokaliteter er dominert av lokalbefolkningen og/eller hyttefolk og som inkluderer nordmenn bosatt lokalt og som bruker fjellet til en dagstur eller til å jakte, fiske og høste av naturen.
Oppdragsgiver Interimstyret FoU prosjektet Dovrefjell-Sunndalsfjella.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no