Publikasjon

Tittel Utfall av Trollheim kraftverk i april 2012
Undertittel Effekter på fiskebestandene i Surna
Forfattere Ugedal, O., Sundt , H., Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Ulvan, E.M. & Zinke , P.
År 2013
Kilde NINA Rapport 922: 35 pp. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2526-7
Referat

På grunn av et uhell stanset Trollheim kraftverk i Surna mandag 9. april 2012 kl. 13:13. Utfallet førte til at vannføringen nedstrøms kraftverket falt fra 43 til 9 m3/s i løpet av to til tre timer, og vannføringen forble lav (9-13 m3/s) i om lag 12 timer. Dette førte til at store deler av elvestrek-ningen fra kraftverket og ned til Øye Bru ble tørrlagt (ca 25 % av vanndekt areal før utfallet). Modellsimuleringer tyder på at vannstanden over store deler av strekningen sank med en has-tighet på 20-30 cm/time over hele utfallsperioden. I følge våre estimater døde i størrelsesorden 15 400 lakseyngel (klekket i 2011) og 1500 eldre laksunger av stranding under utfallet. I smolt-ekvivalenter gir dette et tap på om lag 4700 laksesmolt fordelt over perioden 2012-2014. Dette utgjør om lag 11 % av forventet smoltproduksjon nedstrøms kraftverket i samme periode. Smoltproduksjonen nedstrøms kraftverket utgjør sannsynligvis mindre enn 1/3 av den totale smoltproduksjonen av laks i Surna. I følge våre estimater førte hendelsen også til at i størrel-sesorden 10 900 aureyngel (klekket i 2011), og et ukjent antall eldre aureunger døde. Kon-sekvensene for aurebestanden var trolig sterkere enn for laks. Alle estimatene er usikre. Basert på undersøkelser av dødelighet av rogn og plommesekkyngel i gytegroper i etterkant av utfallet er det sannsynlig at tørrlegging av gytegroper førte til noe ekstra dødelighet av plom-mesekkyngel i groper som var gytt relativt grunt. Dette så ut til i første rekke å ha rammet sjø-aure. Selv om utfallet i april isolert sett trolig ga en relativt liten stranding av fisk, er denne typen utfall uheldig for fiskebestandene.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no