Publikasjon

Tittel Utfall av Trollheim kraftverk i april 2012
Undertittel Effekter på fiskebestandene i Surna
Forfattere Ugedal, O., Sundt , H., Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Ulvan, E.M. & Zinke , P.
År 2013
Kilde NINA Rapport 922: 35 pp. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2526-7
Referat

På grunn av et uhell stanset Trollheim kraftverk i Surna mandag 9. april 2012 kl. 13:13. Utfallet førte til at vannføringen nedstrøms kraftverket falt fra 43 til 9 m3/s i løpet av to til tre timer, og vannføringen forble lav (9-13 m3/s) i om lag 12 timer. Dette førte til at store deler av elvestrek-ningen fra kraftverket og ned til Øye Bru ble tørrlagt (ca 25 % av vanndekt areal før utfallet). Modellsimuleringer tyder på at vannstanden over store deler av strekningen sank med en has-tighet på 20-30 cm/time over hele utfallsperioden. I følge våre estimater døde i størrelsesorden 15 400 lakseyngel (klekket i 2011) og 1500 eldre laksunger av stranding under utfallet. I smolt-ekvivalenter gir dette et tap på om lag 4700 laksesmolt fordelt over perioden 2012-2014. Dette utgjør om lag 11 % av forventet smoltproduksjon nedstrøms kraftverket i samme periode. Smoltproduksjonen nedstrøms kraftverket utgjør sannsynligvis mindre enn 1/3 av den totale smoltproduksjonen av laks i Surna. I følge våre estimater førte hendelsen også til at i størrel-sesorden 10 900 aureyngel (klekket i 2011), og et ukjent antall eldre aureunger døde. Kon-sekvensene for aurebestanden var trolig sterkere enn for laks. Alle estimatene er usikre. Basert på undersøkelser av dødelighet av rogn og plommesekkyngel i gytegroper i etterkant av utfallet er det sannsynlig at tørrlegging av gytegroper førte til noe ekstra dødelighet av plom-mesekkyngel i groper som var gytt relativt grunt. Dette så ut til i første rekke å ha rammet sjø-aure. Selv om utfallet i april isolert sett trolig ga en relativt liten stranding av fisk, er denne typen utfall uheldig for fiskebestandene.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no