Publikasjon

Tittel Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg
Undertittel Årsrapport 2012
Forfattere Jacobsen, K.-O., Øien , I.J., Aarvak , T. & Solheim , R.
År 2013
Kilde NINA Rapport 929: 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2533-5
Referat

Snøugleprosjektet ble startet i 2005, og er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF). 2011 ble det beste hekkeåret for snøugle i Fennoskandia som er registrert siden 1978. Totalt ble 12 voksne hekkende snøugler fanget i Finnmark og Troms. 2012 ble derimot et skikkelig bunnår for hekkende snøugler i Norge så alle data innsamlet på snøuglas bevegelser er fra fugler fanget i 2011. Fire av fuglene som ble fanget i 2011 dro til Kolahalvøya i Russland i løpet av november-desember i 2011. I løpet av mars-april 2012 startet to solcellesendere opp, og de to uglene som bar disse befant seg også da i Russland. På samme tid flyttet den sjuende snøugla, som hadde overvintret i Norge også østover. Alle disse uglene oppholdt seg i området mellom Kolahalvøya og Tajmyr gjennom sommeren. De siste fem satellittmerkede uglene fra 2011 antar vi døde i løpet av høsten 2011 i Finnmark. Det ble gjort søk etter satellittsenderne og kadaverrestene både på våren og sommeren 2012. Fire av fem sendere ble hentet inn, samt tre kadaverrester. Den siste hadde for unøyaktige posisjoner til å kunne søkes etter. Foreløpige analyser tyder på at fuglene er drept av andre rovfugler (sannsynligvis jaktfalk eller kongeørn) eller skutt. En snøugle ble funnet død i Nord-Trøndelag i januar 2013, og foreløpig antas den å ha sultet i hjel. Per februar 2013 har prosjektet tre snøugler med aktive sendere, og de oppholder seg henholdsvis i Finnmark, på Kolahalvøya og i Kvitsjøen. To snøugler med solcellesendere forventes å starte opp igjen og sende i løpet av marsapril. En egen rapport med evaluering av bruk av satellittsendere på snøugler er under utarbeidelse.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Telemark, Norsk ornitologisk forening, Fylkesmannen i Hordaland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no