Publikasjon

Tittel Tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Manndalen, Kåfjord kommune
Undertittel Konsekvensutredning, deltema naturmiljø
Forfattere Jacobsen, K.-O., Bjerke, J.W., Strann, K.B., Tømmervik, H. & Frivoll, V.
År 2012
Kilde NINA Rapport 831: 41 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2426-0
Referat

I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med å planlegge tunnel fra Indre Nordnes – Manndalen i Kåfjord kommune, har NINA fått i oppdrag å utrede konsekvensene for det terrest-riske naturmiljøet (fauna og vegetasjon). I tillegg er det gitt oppdrag med å vurdere konsekven-sene av en planlagt skredvoll på østsiden av Manndalen. Første del av oppdraget ble gjen-nomført i 2000. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som moderat. Det er spesielt innenfor fauna at kunnskapsgrunnlaget med fordel kan heves for å oppnå forbedret beslutningsgrunnlag, men for et fåtall delområder kan også kunnskapsgrunnlaget for vegetasjon ha behov for å bli styr-ket. Tunnelalternativene som vender mot Lyngenfjorden nord og sør for bygda Indre Nordnes er alle vurdert å være av middels naturverdi. Det er i all hovedsak faunistiske registreringer som fører til denne verdisettingen. Førtiseks fuglearter og syv pattedyrarter er registrert innen-for dette området, hvorav syv av disse er rødlistearter. Området er gitt en viltvekt på 3. Tunnel-alternativene ved Manndalselva vurderes å være av hhv. liten og middels naturverdi. Skredsik-ringsområdet lenger inn i Manndalen er vurdert til liten naturverdi. Da omfanget av de planlagte inngrepene i all hovedsak vurderes å være lite til intet, blir konsekvensene ubetydelige til lite negative. Det gis forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene. Kunnskapsgrunnlaget og resultatene diskuteres i forhold til naturmangfoldloven.
Oppdragsgiver Statens vegvesen Region nord.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no