Publikasjon

Tittel Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen
Undertittel Gyteområder for ørret og forekomst av Gjendeflue
Forfattere Johnsen, S.I., Kraabøl, M., Skurdal, J. & Dokk, J.G.
År 2013
Kilde NINA Rapport 930: 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2534-2
Referat

I forbindelse med Nasjonale Turistvegers arbeid med Ikonpunkt Gjende, samt reguleringspla-nen for Reinsvangen-Gjendeosen er det planer om å etablere ei gangbru over Gjendeosen. For å få et bedre grunnlag til å vurdere de biologiske konsekvensene av en eventuell bru over Gjendeosen ble NINA bedt om å utrede de viktigste biologiske forholdene i det øverste partiet av osområdet. Det er særlig lagt vekt på gyte- og oppvekstområder for ørret og forekomst av Gjendefluelarver/pupper. Basert på den biologiske kartleggingen av Gjendeosen kan det konkluderes med: • Gjendeosen er svært viktig for forekomsten av Gjendeflue. • Forekomstene av Gjendeflue er viktig for opprettholdelse av næringsvandringer for større ørret og som næring for ungfisk født i Gjendeosen. • De kartlagte gyte- og oppvekstområdene for ørret i Gjendeosen er svært viktig for ør-retbestanden i Gjende. • Gyteområdets utstrekning kan variere mellom år. • Nærings- og gytevandringer er årsaken til den store forekomsten av ørret og det gode fisket i Gjendeosen. • Basert på gyteregistreringene og forekomsten av Gjendeflue ansees området rett ut for de nedre delene av parkeringsplassen ved Gjendesheim for å være det det biologisk mest verdifulle og sårbare området i Gjendeosen. Fysiske inngrep som kan endre strømningsforhold og substratsammensetning i dette området og oppstrøms kan gi svært negative konsekvenser for de biologiske verdiene i Gjendeosen. • Eventuell gjennomføring av brubygging bør tilpasses de biologiske forholdene når det gjelder tidspunkt, anleggsarbeid inkludert tilbakeføring av masse, og utforming. • Personer med biologisk kompetanse bør være med i prosessen. I følge Naturmangfoldloven (§9. Føre-var-prinsippet) skal det når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, tas sik-te på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Vår anbefaling er å flytte brua minimum 20 meter nedstrøms for å redusere muligheten for negativ påvirkning på de biologisk mest verdi-fulle og sårbare områdene i Gjendeosen. Med et midtspenn på 20 meter vil brupillarene ikke komme i konflikt med midtålen og gyteområdet, som i 2012 var i underkant av 20 meter bredt. Pillarene bør utformes med en avlang form i strømretningen. Anleggsarbeidet bør gjennomfø-res på lav vannføring så tidlig om våren som praktisk mulig før eventuell klekking av ørretrogn og vårflom. Med denne endringen i plassering kombinert med kravet til utforming vil ikke brua ha merkbar negativ effekt på Gjendeflua og gyte- og oppvekstområdet for ørret. I regulerings-planen for Gjende står det blant annet at «bygging av bru skal gjennomførast under tilsyn av kompetent faginstans når det gjeld det biologiske mangfaldet» og «om naudsynt kan det gjer-ast justering av bruplassering for å unngå skadelege inngrep i viktige gyteplassar og andre fag-leg vurderte negative konsekvenser ved ei bru for det biologiske mangfaldet». Vi anser at dette vil være viktig for å gjennomføre inngrepet slik at skadevirkningene blir minimalisert både i an-leggsperioden og etterpå.
Oppdragsgiver Statens Vegvesen, Turistvegseksjonen, Vågå kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no