Publikasjon

Tittel NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2011
Undertittel
Forfattere Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M.
År 2013
Kilde NINA Rapport 902: 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2504-5
Referat

Året 2011 har vært nok et spennende og utfordrende år for stasjonen. Selv om prosjektaktivite-ten har gått ned sammenlignet med 2010, har det vært nok av arbeidsoppgaver å ta av. Stor oppgang av fisk i fella har tatt mye av tiden i løpet av sommer- og høstmånedene, og i tillegg har mengden av administrasjonsoppgaver økt. Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte en kontroll av NINA Forskningsstasjon (lokalitet Ims II) i 2011 med hensyn til miljøundersøkelser, risikovurderinger og internkontrollarbeid knyttet til ytre miljø og forurensing. NINA Forskningsstasjon hadde et driftsunderskudd i 2011, og stasjonen er avhengig av at driftstilskuddet på tre millioner kroner pr. år over statsbudsjettet opprettholdes. Stasjonen har behov for økt prosjektaktivitet som kan sikre videre drift, og samtidig gjøre det mulig å tilføre de nødvendige investeringene som det er behov for. En søknad om midler til et nødoksygene-ringsanlegg ble innvilget fra CEDREN i 2011. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, fanger all opp- og nedvandrende fisk. Det var en liten økning i antall smolt som vandret ut fra Imsa i 2011 sammenlignet med 2010, og smoltutvand-ringen de tre siste årene har generelt vært god - nesten en tredobling i forhold til utvandringen i 2008. Det ble til sammen registrert 1348 oppvandrende laks av ulike stammer i fella høsten 2011, hvorav 1213 laks var av Imsa 1. generasjon. Dette var nesten tre ganger så mange som i 2010. I tillegg ble det registrert 54 Imsa villaks og 15 rømte oppdrettslaks i 2011. Antall villaks har mer enn fordoblet seg sammenliknet med 2010. Antall oppdrettslaks er nesten på samme nivå som i 2007, og mindre enn halvparten av det som ble registrert av oppdrettslaks i 2008, 2009 og 2010. Av antatte feilvandrere fra andre vassdrag ble det registrert 13 laks. Det ble også fanget en regnbueørret i fiskefella i 2011. Det ble bare fanget fem oppvandrende ål i fella i Imsavassdraget i 2011. Det var ny bunnrekord sammenlignet med tidligere år. Antall utvandrende blankål økte imidlertid i 2011 sammenliknet med 2010. Utviklingen og fremtiden for ålen er fremdeles usikker i Imsa, da en fortsatt vet lite om hvilke faktorer som avgjør størrelsen på bestanden. Parasitten Anguillicoloides crassus ble også i 2011 observert i svømmeblæren på voksen ål i vassdraget. Av andre viktige ting fra aktiviteten ved NINA Forskningsstasjon, Ims i 2011 kan det kort nev-nes at - Seks av NINAs forskningsprosjekter hadde direkte tilknytning til NINA Forskningsstasjon, Ims - Det er registrert 14 publiserte artikler og rapporter som helt eller delvis bygger på arbeider som er utført ved Forskningsstasjonen på Ims eller på materiale samlet inn fra Imsa - To internasjonale bøker om laks og ørret, som ble utgitt i 2011, bygger begge i stor grad på forskningsresultater fra Ims. - To doktorgradsavhandlinger fra 2011 bygger på arbeider som er utført ved Forskningssta-sjonen på Ims - Månedlige veterinærkontroller av fisk i anlegget har vist at helsestatusen er god - Stryking av stamfisk startet opp i begynnelsen av november 2011, og det ble lagt inn rogn fra sju ulike laksestammer og to ørretstammer i anlegget.
Oppdragsgiver Norsk institutt for naturforskning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no