Publikasjon

Tittel Vegutbedring i Skibotndalen – del 2
Undertittel Konsekvensutredning, deltema naturmiljø
Forfattere Jacobsen, K.-O., Tømmervik, H. & Johnsen , T.V.
År 2012
Kilde NINA Rapport 778: 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2373-7
Referat

I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med å utbedre E8 i Skibotndalen, har NINA fått i oppdrag å utrede konsekvensene for naturmiljø (fauna og vegetasjon). Første del av oppda-get ble gjennomført i 2010. Det er registrert med sikkerhet 139 karplantearter i plan- og influensområdene mellom Persko-gen og Didnojohka. To truete naturtyper; ”Bekkekløft og bergvegg” og ”Sørvendt berg og ras-mark” ble funnet i plan- og influensområdet, men det er ikke funnet rødlisteplanter her. Samlet vurderes derfor floraen og vegetasjonen å være av liten verdi til middels verdi. Det er registrert med sikkerhet 51 fuglearter og 11 pattedyrarter i plan- og influensområdet mel-lom Perskogen og Didnojohka. Av de registrerte artene er det henholdsvis 8 og 2 rødlistede fugle- og pattedyrarter. Samlet viltvekt er satt til 4, det vil si et område av nasjonal verdi. Den terrestriske faunaen er vurdert til å være av stor verdi. Samlet vurderes verneverdiene i plan- og influensområdet på strekningen til stor verdi. Konsekvensene av planlagte tiltak er vurdert til middels-stor negativ for anleggsfasen, og ube-tydelig - liten negativ i driftsfasen. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene.
Oppdragsgiver Statens vegvesen Region nord.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no