Consensus-based Siting

ConSite 

Consesus Based Siting - kartbaserte planverktøy

ConSite er en samling av kartbaserte planverktøy som balanserer hensynet til konkurrerende arealinteresser, og bidrar til å sikre omforente og bærekraftige løsninger i planlegging av større utbyggingsprosjekter eller landbruks-, natur- og friluftsområder. Eksemplene er mange, og omfatter alt fra hytteutbygging, restaureringsprosjekter, vei, bane, kraftledninger og vindkraft til fiskeoppdrett, verneområder, kulturlandskap o.l. 

ConSite bistår med konkrete arealløsninger basert på en transparent og etterprøvbar metodikk bygd på gjeldende kunnskap innenfor dialogteori, GIS-baserte beslutningssystemer og beslutningsteori, i tett samarbeid og involvering av aktuelle interessegruppen for å inkludere preferanser og prioritering. NINA har så langt utviklet planverktøy for lokalisering av grønn infrastruktur (ConSite Urban), kraftledninger (ConSite Powerline) og landbasert vindkraft (ConSite Wind) som tilpasninger brukt til de ulike problemstillinger.

Som en ekstramodul til ConSite Wind, har NINA også etablert et GIS-verktøy for fuglevennlig lokalisering av vindturbiner (Wind Turbine Micro-siting GIS). Dette verktøyet har funksjonalitet for detaljert modellering av oppdriftsområder i terrenget, noe som er høyst relevant for å kunne plassere vindturbiner slik at kollisjonsfaren for fugl blir lavest mulig.

PROSJEKTER

Delprosjekt OPTIPOL - kraftledninger og dyreliv

Prosjekttittel: Optimal design and routing of power lines in ecological, technical and economic perspectives

Varighet: 2009-2013

Overordnet målsetting i OPTIPOL har vært å identifisere sentrale miljøtema det bør tas hensyn til for å oppnå en optimal, miljøvennlig nettutvikling. På grunn av tematikkens kompleksitet og omfang har prosjektet vært delt i ni fokusområder; fra kraftledningskorridorer som beiteressurs for hjortevilt til elektrokusjonsreduserende tiltak for fugl.

Mer om OPTIPOL

INTACT - fuglevennlige vindmøller

Prosjekttittel: Innovative Mitigation Tools for Avian Conflicts with wind Turbines perspectives

Prosjektet har forsket på tiltak som reduserer faren for at fugl kolliderer med vindmøller. 

Mer om INTACT

Kontakt

Frank Hanssen (GIS)

Roel May (Modellering)

Jiska van Dijk (Dialog)

Publikasjoner

Publikasjoner delprosjekter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: