Nyhetsartikkel

Kravstor småblank

Publisert 27.11.2014

Kartlegging viser at småblank er mer utbredt enn tidligere antatt. Den stiller også større krav til leveområdene. 

Småblank hunn (øverst) og hann (nederst). De store brystfinnene viser tydelig at dette er en superlaks som trives best i strie stryk.  Foto © Per Harald Olsen.
Småblank hunn (øverst) og hann (nederst). De store brystfinnene viser tydelig at dette er en superlaks som trives best i strie stryk. Foto © Per Harald Olsen.

Verdens minste laks – en virtuos i virvlende vann

–Småblank er en ekstremvariant av laks som oppholder seg i de strieste og mest ugjestmilde delene av elva, forklarer Gunnbjørn Bremset, forsker i NINA. 

Småblank, eller namsblank som er det offisielle navnet, kan karakteriseres som ekstrem på mange vis. Verdens minste laks vandrer ikke ut i havet som sine slektninger, men tilbringer hele livet i elva. Nærmere bestemt i øvre del av Namsenvassdraget. 

 

Sårbar for reguleringer

I årtusener har den levd akkurat her, og tilpasset seg et liv i de tøffeste delene av elva. Men denne ekstreme tilpasningen gjør også at småblanken er spesielt sårbar for inngrep som innebærer redusert vannføring og vannhastighet. Stillestående vann favoriserer ørret og ørekyt framfor småblank. Dermed kan småblankens fremste konkurransefortrinn også vise seg å bli dens bane. 

Omfattende kraftutbygging i vassdraget siden 1940-tallet har forandret småblankens leveområde. Det har ført til at robuste bestander med utveksling av individer er endret til små og isolerte delbestander som er sårbare for utryddelse.

–Bestanden har vært lite undersøkt sammenliknet med andre laksestammer. Men vi vet at det har vært en kraftig, målbar nedgang i bestanden de siste tiårene, sier Bremset. 

Kart over Namsen viser småblankens kjente utbredelse
Kartet viser kjent utbredelse av småblank (rødt), sjøvandrende laksefisk (grønt) og ørekyt (gult). Lokalisering av elvekraftverkene i Nede Fiskumfoss, Øvre Fiskumfoss, Aunfossen og Åsmulfossen er angitt med symboler, mens lokalisering av terskler i hovedstrengen er angitt med tall (1-5). Illustrasjon Kari Sivertsen/NINA.

 

Ekstremsport

Han og kolleger ved NINA har i løpet av de siste årene tatt i bruk nye metoder for å kartlegge forekomsten av småblank i flere av sidevassdragene til Øvre Namsen. Utstyrt med dykkerdrakt, maske og snorkel har forskerne bokstavelig fulgt strømmen for å telle fisk.

De største forekomstene av småblank fant forskerne ikke uventet i de strømsterke delene av elva. I Mellingselva, det viktigste leveområdet for småblank ved siden av hovedelva, ble de største tetthetene av observert på strie fallstrekninger med nakent berg og store steiner.

–Småblanken er langt mer ekstrem enn vi har trodd, sier Bremset.

I tillegg fant forskerne at småblanken finnes i større deler av de undersøkte sidevassdragene enn tidligere påvist.

–Det er grunn til å anta at dette også gjelder i andre sidevassdrag vi ikke har undersøkt. Av bevaringshensyn er det viktig å få en bedre oversikt over samlet utbredelse og bestandsstatus for småblank i Namsenvassdraget, avslutter Bremset.

""
Mellingselva er det viktigste leveområdet for småblank ved siden av hovedelva Namsen.  Her kartlegges forekomsten av småblank og ørret. Foto © Ine Cecilie Norum.

 

Kontakt: 

Les mer om småblank

Bremset, G., Ulvan, E.M. & Thorstad, E.T. 2014. Kartlegging av småblankforekomst i sidevassdrag til Øvre Namsen. Resultat fra undervannsobservasjoner i 2008, 2011 og 2012. – NINA Rapport 1058, 42 sider. 

Småblank: Norges sjeldneste biologiske mangfold?  (forskning.no)

Namsblanken under lupen

Småblank (faktaark fra Artsdatabanken) 

 

""
 

   Motta nyhetsbrev fra nina