Nyhetsartikkel

Nå kan du følge reindriften på nett!

Publisert 24.04.2015

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i dag lansert Reinbase.no. Databasen samler og gir deg bedre tilgang til data fra den norske reindriften og hvordan den påvirkes av klima og rovdyr.

I dag lanserers www.reinbase.no. Foto © Manuel Ballesteros/NINA
I dag lanserers www.reinbase.no. Foto © Manuel Ballesteros/NINA

NINA har utviklet www.reinbase.no på oppdrag fra Miljødirektoratet og på nettsiden kan du enkelt studere produksjon og tap i reinbeitedistriktene. Målet er å gi viktig informasjonen om produksjon og tap i reindriften til næring, forvaltning, politikere, media og andre interesserte.

– På reinbase.no har vi samlet data om blant annet kalver som merkes, antall rein på beitene, slaktevekter, klimatiske forhold, rovdyrforekomster, og omsøkte tap til rovvilt. Dette er data som gjør det mulig å studere reindriften over tid, og vi sammenstiller dem i brukervennlige presentasjoner sier Torkild Tveraa, seniorforsker i NINA.

Ser årsaker til tap

Databasen gjør det mulig å se hvordan reintall, reinens kondisjon, tilgang på mat, og forekomster av gaupe og jerv påvirker produksjon og tap i næringen.

– Det kan ofte være vanskelig å slå fast om tapte rein skyldes fredet rovvilt eller andre årsaker, og dette skaper rom for konflikter. Det er derfor et stort behov for enkel tilgang til informasjon som kan avdekke hvordan ulike forhold påvirker tapet. Reinbase.no er ment å sikre et best mulig grunnlag for forvaltningsmessige og politiske beslutninger som omhandler tap av rein, forklarer Tveraa.

Han har ledet gruppen som har sammenstilt tallmaterialet og utviklet innsynsløsningen som nå foreligger.

Hva tåler kalvene?

Materialet som nå foreligger viser blant annet at det er registrert slaktevekter på kalv opp mot 35 kilo i de fleste reinbeitedistriktene siden 1999. Samtidig er det registrert slaktevekter på kalv ned mot, og av og til under, ti kilo i alle områdene. De fleste slaktevektene over 30 kilo finner man i Tamreinlagene, mens midtre sone i Kautokeino har flest registrerte slaktevekter under ti kilo, med 585 kalver i denne kategorien.

– Når vi vet at slaktevektene er cirka halvparten av levendevektene, så innebærer disse tallene at de minste kalvene som slaktes er under 20 kilo og de største er opp mot 70 kilo. Dette utgjør en betydelig forskjell når man skal vurdere kalvenes evne til å motstå vanskelige forhold, som lite mat og rovdyr på beitene, forklarer Tveraa.

Han lover at mer informasjon fra reindriften vil bli gjort tilgjengelig på reinbase.no i tiden framover og nettstedet vil utvikles fortløpende.

Kontaktpersoner i NINA:

 

   Motta nyhetsbrev fra nina