Nyhetsartikkel

Aktuelt

Mottok pris for DNA-analyser av skit og hår

Publisert 24.05.2016

Øystein Flagstad, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), ble i dag tildelt en pris for sitt årelange arbeid med å utvikle og bruke DNA-analyser som en alternativ metode til dyreforsøk. Innsamling og DNA-analyser av skit, hår og fjær gjør det mulig å hente inn informasjon om ville dyr uten å være i kontakt med dem.

Øystein Flagstad er seniorforsker i NINA. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA
Øystein Flagstad er seniorforsker i NINA. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA

Flagstad tok imot Norecopas pris til fremme for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk under et seminar på Adamstua i Oslo. Prisen ble i år delt ut for sjette gang og landbrukspolitiske talsmann for FrP og medlem av Næringskomitéen, Morten Ørsal Johansen, stod for utdelingen.

Berømmes for årelang innsats

I pressemeldingen fra Norecopa heter det at:

“Prisen gikk til seniorforsker Øystein Flagstad som har arbeidet i en årrekke med å utvikle og bruke alternative metoder til merking av ville dyr for å overvåke dyrepopulasjoner. Metodene går ut på å benytte DNA-analyser av materialet som dyrene legger igjen i naturen: avføring, hår og fjær. Teknikkene er så følsomme og spesifikke at enkeltdyr kan overvåkes på denne måten. Øystein Flagstad har arbeidet med en lang rekke dyrearter i Norge og utlandet, bl.a. jerv, ulv, fjellrev, elefanter og snøleopard. Hans arbeid har dermed hatt store konsekvenser for dyrevelferden internasjonalt.”

Gir viktig informasjon

DNA-profilene som genereres fra det innsamlede materialet representerer en unik ID-kode som kan tilbakeføres til et bestemt individ i den eller de bestander som undersøkes. Dette gir mulighet til en form for fangst og gjenfangst av de samme individene over tid, som så kan brukes til å undersøke en rekke problemstillinger som bestandsstørrelse og bestandsdynamikk, områdebruk, yngle- eller hekkesuksess, vandringsmønster, innavlsproblematikk og genetisk utveksling mellom bestander.

Siden denne formen for individbestemmelse gir mulighet til å studere dyrepopulasjoner uten å måtte fange enkeltindivider (for radiomerking) eller endog observere dem, har metoden fått enormt gjennomslag innenfor bevaringsbiologien og forvaltning av sårbare eller truede arter.

I forskerfronten internasjonalt

Flagstad har ligget i forskningsfronten på dette feltet, nasjonalt så vel som internasjonalt. Som hovedfagsstudent på 1990-tallet arbeidet han med populasjonsgenetikk hos en kritisk truet underart av kuantilope i Etiopia. Gjennom dette arbeidet ble Flagstad den aller første som publiserte isolering av DNA fra ekskrementer av en drøvtygger. Senere, som del av sitt doktorgradsarbeide, var han sentral i utviklingen av DNA-basert metodikk til bruk i overvåking av de skandinaviske rovdyrene. De siste ti årene har Flagstad arbeidet på NINA der han har ledet arbeidet med DNA-analyser knyttet til de store overvåkingsprogrammene på ulv og jerv og den kritisk truede fjellreven. Flagstad har også vært ansvarlig for bruk av fjær til DNA-basert kartlegging av havørnbestanden på Smøla knyttet til vindkraftprosjektet på øya.

Stolt over pris

Anvendelse og utvikling av DNA-analyser som metode et viktig satsingsområde i NINA.

– Dyrenes velferd har alltid høyeste prioritet i NINAs forskning. Vi er derfor stolte når en av våre ansatte høster ros og pris i den anledning. DNA-analyser som metode har vist seg å gi viktige svar om dyrene, uten at vi trenger å være i direkte kontakt med dem, sier Norunn S. Myklebust, administrerende direktør i NINA.

Prisutdeleren Norecopa representerer alle de fire interessepartene rundt dyreforsøk (forvaltningen, industrien, akademia og dyrevernbevegelsen). For mer informasjon, se www.norecopa.no.

Kontaktpersoner i NINA:

Øystein Flagstad
Norunn S. Myklebust

   Motta nyhetsbrev fra nina