Nyhetsartikkel

Fjellrever på Sverigetur sprer gener

Publisert 10.04.2018

Det er ikke bare vi mennesker som drar til söta bror for å kose oss. Tre norske fjellrever fra avlsprogrammet har krysset grensen til Helagsfjellet i Sverige, funnet maker og paret seg. De nye valpene tilfører friske gener til den innavlete fjellrevbestanden i området, hvor graden av innavl nå er halvert!

Denne blå fjellreven er en av tre rever som ble satt ut fra Avlsstasjonen for fjellrev, og deretter vandret til Helagsfjellet i Sverige. Det var et kjærkomment tilskudd til en svært innavlet fjellrevbestand. Foto: Lars Liljemark, Länstyrelsen Jämtland
Denne blå fjellreven er en av tre rever som ble satt ut fra Avlsstasjonen for fjellrev, og deretter vandret til Helagsfjellet i Sverige. Det var et kjærkomment tilskudd til en svært innavlet fjellrevbestand. Foto: Lars Liljemark, Länstyrelsen Jämtland

Fjellreven er en kritisk truet art både i Norge og i Sverige. En av grunnene er at revene lever i små, isolerte restbestander som er utsatt for innavl.

Innavlsdepresjon

Helagsbestanden i Sverige er et levende eksempel på hvordan innavl påvirker en bestand. På begynnelsen av 2000-tallet stammet den genetiske variasjonen hos fjellrevene på Helagsfjellet fra kun fem individer. Uten kontakt med andre fjellrevbestander økte graden av innavl raskt, og ni år etter tilsvarte slektskapet parring mellom halvsøsken. Mangelen på genetisk variasjon førte til innavlsdepresjon, der innavlede individer hadde lavere overlevelse og fikk færre valper.

Blues brothers blir redningen

I 2010 dukket det plutselig opp en blå hannrev i fjellet. Siden Helagsbestanden kun besto av hvite rever måtte denne blå være en innvandrer. Fjellreven finnes nemlig i to ulike fargevarianter, hvit og blå. På samme vis som brun øyefarge dominerer over blå øyne hos mennesker, gjør den blå varianten seg gjeldende foran den hvite hos fjellreven. Og fargen er arvelig. Kort tid etter kom det til ytterligere to hanner, en hvit og en blå.

Det viste seg at de tre nykommerne var satt ut fra Avlsstasjonen for fjellrev i Snøhetta i oktober 2009, og de to blårevene var brødre. Alle tre vandret deretter de 250 kilometerne til Helags, etablerte seg med make og fikk valper. I dag er Helagsbestanden nesten fordoblet, og graden av innavl i bestanden er nær halvert.

Genetic Rescue

Ikke bare var dette et kjærkomment tilskudd til Helagsbestanden, det gav også forskerne en unik anledning til å studere hvilken betydning tilførsel av nye gener har i en innavlet bestand. På fagspråket benevnes fenomenet som «genetic rescue». Dette har tidligere vært dokumentert hos dyr i fangenskap, men i liten grad i ville bestander.

–  Vår studie viser at tilførsel av nye gener fra kun få individer kan ha en særdeles positive effekter, som både gir mer robuste individer og økt bestandsvekst, sier Øystein Flagstad, seniorforsker i NINA. Etter at disse tre hannene kom til Helags og tilførte friske gener til bestanden er valpedødeligheten halvert, og det på usedvanlig kort tid.

Debattert som bevaringstiltak

Likevel er genetic rescue som bevaringstiltak, dvs. tilførsel eller utsetting av ubeslektede individer i en innavlet bestand, et debattert tema.

–  Selv om den positive effekten mot innavlsdepresjon er udiskutabel, kan utsetting av individer fra andre bestander ha negative effekter. Sykdomsspredning eller negativ påvirkning av lokale tilpasninger kan forekomme hvis de utsatte individene har en helt annen genetisk bakgrunn en den lokale bestanden, forklarer Flagstad.

–  Men for fjellrevbestanden i Helags, der de ubeslektede revene har sitt opphav i avlsprogrammet, er det liten grunn til å frykte negative effekter. Alle revene i avlsprogrammet har samme genetiske bakgrunn fra den skandinaviske bestanden av ville fjellrever, der også Helagsbestanden har sitt opphav, avslutter Flagstad.

 

Funnene ble nylig publisert i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B, les artikkelen her:

Hasselgren M., Angerbjörn A., Eide N.E., Erlandsson R., Flagstad Ø., Landa A., Walle´n J., Nore´n K. 2018 Genetic rescue in an inbred Arctic fox (Vulpes lagopus) population. Proc. R. Soc. B 285: 20172814. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2017.2814

 

Kontaktpersoner:

Øystein Flagstad

Nina E. Eide  

Arild Landa

   Motta nyhetsbrev fra nina