Nyhetsartikkel

Fagdager vindkraft

Publisert 25.10.2019

Her er presentasjoner og opptak av live-strømminga fra fagdagene om vindkraft. Seminaret ble arrangert i samarbeid mellom NINA og CICERO.

Målet var å samle foredragsholdere fra utbyggere, forvaltningen og forskningen for å belyse virkninger av vindkraftutbygging på natur og samfunn.

Dag 1: Det store bildet - fornybar energi

Program

Nedlastbar PDF-versjon av presentasjonene

Signe Nybø, NINA

Bærekraft- og grønn omstilling. Behov for helhetlige  løsninger

Erlend Bjerkestrand, NVE

Nasjonal ramme – hva er det egentlig vi har laget?

Svein Grotli Skogen, Miljødirektoratet

Miljøforvaltningens rolle på nasjonalt nivå

Kristin Magnussen, Menon Economics

Kan vi sette pris på naturen?

Kristin Linnerud, CICERO

Hva mener folk om vindkraft?

Spørsmål, diskusjon

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniske problemer: Vi beklager dårlig lyd i de fire første foredragene. Dette ble utbedret og fungerte bra resten av dagen.

 

Dag 1 (ettermiddag): Perspektiver, miljøeffekter og løsninger

Program Nedlastbar PDF-versjon av presentasjonene

Stig Tore Laugen, Trønderenergi

Vindkraftutbygging i Trøndelag: Fra medvind til motvind (ikke tilgjengelig)

Roel May, NINA

Vindkraft og fugl på Smøla – Et tiår fra konflikt til tiltak

Ellen Torsæter, Statnett

Hvordan vil den elektriske fremtiden påvirke landskapet

Bård Gunnar Stokke, NINA

Kan merking av høyspent-ledninger redusere risikoen for fuglekollisjoner?

John Tande, SINTEF

Perspektiver for havvind

Signe Christensen-Dalsgaard, NINA

Vindkraft til havs – er det et problem for sjøfuglene?

Manuela Panzacchi, NINA

Fornybar energi og reinsdyr: nye metoder for å simulere effekten av inngrep, forstyrrelser og kompenserende tiltak

Spørsmål, diskusjon

Samfunnseffekter og løsninger - paneldiskusjon

 

Forskersamtale: Hva mener vi med samfunnsaksept, hvordan kan vi tilnærme oss det faglig, og hvorfor er dette viktig i det fortsatte arbeidet med bærekraftig utvikling av fornybar energi?

Øystein Aas, NINA (ordstyrer). Paneldeltakere Lars Gulbrandsen (Fridtjof Nansens Institutt), Knut H. Sørensen (NTNU), Kristin Linnerud (CICERO)

Dag 2: Dagens praksis og veien videre

 

Program Nedlastbar PDF-versjon av presentasjonene

Roel May og Øystein Aas, NINA

Kunnskapsstatus og veien videre

Laura Tolnov Clausen, Universitetet i Agder

Medvind og modvind i vindkraftudviklingen – danske erfaringer med social accept af vindkraft

Tore Larsen, FM Vestland

Kvaliteten på miljøundersøkingar ved konsekvensutgreiing av vindkraftsaker

Dagmar Hagen, NINA

Grønt er skjønt! Er det mulig å begrense forbruk av natur i anleggsprosjekter?

Frank Hansen, NINA

Helhetlig planlegging av vindkraftverk

 

 

Sentrale tema var:

  • FNs bærekraftsmål og helhetlige løsninger for grønn omstilling
  • Vindkraft og nettilknytning, status og framtidige planer for land- og havbaserte anlegg
  • Forvaltningens rolle; fra kommuner til nasjonale etater
  • Planarbeid, forundersøkelser og konsekvensanalyser relatert til miljø
  • Samfunnsaksept og samfunnseffekter, neglisjerte temaer?
  • Miljøeffekter av vindkraftverk på land og hav
  • Kompenserende tiltak og restaurering
  • Løsninger for å redusere miljøeffekter og konflikter

Gjennom disse fagdagene ønsket vi å finne omforente løsninger på hvordan eventuelle negative effekter kan belyses og reduseres.

Kontaktperson: Svein-Håkon Lorentsen svein.lorentsen@nina.no 

   Motta nyhetsbrev fra nina