Nyhetsartikkel

Disse områdene har spesielt høyt artsmangfold

Publisert 21.04.2020

Nye kart viser hvor vi har områder med mange truede arter. Det kan gjøre det lettere å planlegge hvilke områder som skal prioriteres i arbeidet med å ta vare på truet natur.

Foto: NINA.
Foto: NINA.

At vi endrer vår bruk av naturområder er en større trussel mot verdens naturmangfold enn både, klimaendringer, forurensning, overbeskatning og spredning av fremmede arter. Å ta vare på artenes leveområder er derfor den beste måten a bevare naturmangfoldet på. 

Da er det smart å prioritere å ta vare på områder som huser mange truede arter, såkalte «hotspots». Norsk institutt for naturforskning (NINA) har derfor identifisert  hotspots for karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser i Norge, og samlet kunnskapen i temaheftet «Hotspots for truede arter i Norge».

– Vi har sett på hotspots for både truede arter generelt og truede ansvarsarter, det vil si de truede artene Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på fordi de har mer enn 25% av sin europeiske bestand her i landet, forklarer NINA-forsker Siri Lie Olsen.

Kan forutsi sannsynligheten for å finne truede arter i et område

Ved hjelp av statistiske modeller har forskerne relatert forekomsten av truede arter til naturforholdene på stedet, for eksempel temperatur eller nærhet til veier. Ved hjelp av dette har de modellert forekomsten av truede arter i hele landet.

– Vi kan dermed forutsi hvor det er stor sannsynlighet for å finne truede arter også i de områdene som er dårlig undersøkt, forklarer Olsen.

Dermed vil kartene kunne være nyttige verktøy for overordnet planlegging av hvilke områder som skal prioriteres for å nå målet om å stanse tapet av naturmangfold i Norge.

Kan vi bevare ulike artsgrupper i samme geografiske område?

I fjor publiserte forskerne en rapport som viste hvor hotspotene for karplanter befinner seg. Det at de nå også har identifisert hotspots for andre artsgrupper, gjør det mulig å si noe om hvorvidt hotspots for ulike artsgrupper overlapper.

– Hvis hotspots for ulike artsgrupper overlapper, betyr det at det er mulig å ta vare på disse artsgruppene på samme areal, sier Olsen.

I områdene rundt Oslofjorden og til dels kyststrøk nord til Rogaland, på Nord-Vestlandet, rundt Trondheimsfjorden og i dalstrøkene på Østlandet, særlig i Gudbrandsdalen, finner vi flest områder med stor grad av overlapp mellom hotspots for truede arter av ulike artsgrupper.

Dragehode, som har status som sårbar, er en av mange truede arter som er knyttet til åpen, grunnlendt kalkmark, et habitat som er under stadig press fra arealbruksendringer. Foto: Marianne Evju.

Mindre overlapp for truede ansvarsarter

Truede ansvarsarter følger i stor grad det samme mønsteret som truede arter, men der finner vi også store hotspot-områder helt uten overlapp mellom artsgrupper.

– Det betyr at vi i mindre grad kan forvalte truede ansvarsarter av ulike artsgrupper på de samme arealene sammenlignet med truede arter generelt.

Insekter og edderkoppdyr overlapper i mindre grad med andre artsgrupper

Først og fremst er det hotspots for karplanter, sopp, moser og lav som overlapper, både for truede arter generelt og truede ansvarsarter. Insekter og edderkoppdyr overlapper i mindre grad med andre artsgrupper.

Slik ser kartet som viser hotspots for truede arter av insekter og edderkoppdyr ut (topp 10 %, 5 % og 1 % av områdene med høyest predikert forekokmst).

Ikke bare «hotspots» som er viktige

Noen arter fanges imidlertid ikke opp av hotspots i det hele tatt. Områder som ikke har spesielt høyt artsmangfold, som forskerne kaller «coldspots», kan være viktige levesteder for spesialiserte arter.

Noen områder er dessuten dårlig kartlagt sammenlignet med resten av landet, særlig Finnmark.

Hotspot-kartene er ikke beregnet på finskala forvaltning

Forskerne understreker at det er viktig å huske på at kartene er basert på modellerte data. Kartene viser derfor hvor naturforholdene tilsier at det er stor sannsynlighet for å finne hotspots for truede arter, men de erstatter ikke kartlegging av arter og naturtyper. Skalaen er dessuten såpass grov at kartene ikke egner seg til finskala forvaltning av områder.

Dette er likevel et viktig verktøy i arbeidet med å nå Norges mål om å stanse tapet av biologisk mangfold.

Arbeidet er utført på oppdrag av Miljødirektoratet.

Les mer:

NINA Temahefte 75: Hotspots for truede arter i Norge

Geografisk utbredelse av truede insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser: modellering av hotspotsNINA Rapport 1727

Geografisk utbredelse av truede karplanter i Norge: modellering av hotspots. NINA Rapport 1572.

Prosjektside

Kartene er tilgjengelig på Miljøstatus (under "Arter på land" - "Truede arter - hotspots").

Kontaktperson i NINA: Siri Lie Olsen

   Motta nyhetsbrev fra nina