article

NINA nyheter

Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst
8. oktober 2018

Usikkerheten rundt lusetellinger kan reduseres ved å gjennomføre flere tellinger på rad, oppsummerer ny rapport. I tillegg foreslås det å beregne luseutslipp fra anlegget basert på biomasse av fisk og vanntemperatur. 

Dette spiser storskarven i Gudbrandsdalslågen
8. oktober 2018

Gulpeboller avslører at sik står øverst på menyen til storskarven i Gudbrandsdalslågen. Totalt spiser den om lag 5 485 kg fisk.

Ny side for NINAs bøker og plakater
5. oktober 2018

Vil du lære mer om humler, maur eller villrein? Eller kanskje du ønsker deg en av de populære artsplakatene? Da kan du bestille dem her!

Nytt kartverktøy viser egnede jervesoner
3. oktober 2018

Det er ønskelig at forvaltningen av jerv i Sør-Norge samordnes mellom rovviltregionene i større grad enn i dag. I den sammenheng har Norsk institutt for naturforskning (NINA) utviklet et nytt kartverktøy som foreslår områder som vil kunne egne seg for en felles sørnorsk jervesone.

Ny doktorgrad om laksens liv i havet
2. oktober 2018

John Fredrik Strøm har vadet mye rundt i kulper og stryk for å ta doktorgrad på den berømte Altalaksen og dens fettere og kusiner i Canada.

Laget nye gyteområder for laks i Orkla
1. oktober 2018

Forskere fra NINA og UNI Research Miljø bidro til at TrønderEnergi Kraft fikk gjennomført viktig miljøtiltak i Orkla ved Berkåk i Trøndelag.

Åpning av utvidet Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
30. september 2018

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er utvidet med over 130 km2  gjennom vern av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Det ble samtidig opprettet et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45 km2.

Økende turisme påvirker truet sjøfugl
28. september 2018

Naturbasert turisme øker i omfang og det blir viktig å finne en balanse mellom næring og vern. En studie fra NINA viser hvordan forstyrrelser som følge av økt turisme har negativ effekt på hekkesuksess hos truede sjøfuglarter på Hornøya.

Ny bille funnet i Norge – kan bekjempe uønsket plante
28. september 2018

En ubedt gjest kan kanskje sette en stopper for planten gyvel som nå sprer seg langs strendene på Sørlandet.

Høyere planter tar over i et varmere Arktis
27. september 2018

Lave gress og lyngarter har dominert på den arktiske tundraen, men nå har nye, høyere plantearter sakte tatt over.

Laksetrapp brøt 9500 år med isolasjon for namsblanken - gentesting avslører effekten
25. september 2018

Den unike namsblanken har levd isolert siden forrige istid. Ei laksetrapp gjorde i 1975 slutt på isolasjonen, og i dag er det ikke ren småblank igjen i områdene som ble åpnet opp.

Mest lus på Vestlandet og i Midt-Norge
24. september 2018

Også i år er det vill laksefisk på Vestlandet og i deler av Midt-Norge som er hardest rammet av lakselus. Trolig har bestander av både laks og sjøørret blitt negativt påvirket.

Steril oppdrettslaks kan hjelpe villaksen
21. september 2018

Oppdrettslaks med et ekstra kromosomsett er en mindre trussel mot villaksen og kan samtidig bli minst like god på middagsbordet.

Ny modell viser om jakta er human
18. september 2018

Treffpunktet på dyret er som jegere vet avgjørende for om jakta blir vellykket. Nå har forskningen utviklet en modell som ved hjelp av det påskutte dyrets vekt og fluktstrekning forteller om jakta er human, eller om dyret er skadeskutt og man ender opp i ettersøk.

Varmere hav i nord er dårlig nytt for ærfuglen
18. september 2018

Høyere temperatur i havet i nordlige farvann er ikke bra for alle. For ærfuglen går det ut over bestanden.

Verdien av grøntområder i byen
14. september 2018

Oslo er byen mellom fjorden og marka. I tillegg utgjør Oslo et by-økosystem med mye og variert natur selv i bebygde områder. Bykjernen fortettes etter hvert som befolkningen øker og storbyen vokser ut i nabokommunene i Akershus.  Hvordan kan vi følge med på bynaturens kvaliteter og verdier når byen vokser? Prosjektet URBAN EEA lager regnskap over bynaturen og økosystemtjenestene den gir til innbyggerne.

Teknologiske fremskritt for rypetakseringa
11. september 2018

En nyutviklet app gjør arbeidet betraktelig enklere for de mange frivillige som hvert år registrerer rype og skogsfugl.

Fra katastrofe til suksess
7. september 2018

Parasitten Gyrodactylus salaris var lenge en av de aller største truslene mot norsk villaks. Nå har en rekke utryddelsesaksjoner gitt full uttelling, og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nedgradert trusselen.

Tips oss om du ser oter!
5. september 2018

Har du sett oter? Da vil forskerne høre fra deg. Målet er å få en bedre oversikt over den norske oterbestanden.

Kjempeår for rypa i sør
31. august 2018

Den varme, tørre sommeren ser ikke ut til å ha slått negativt ut for rypa. Sjekk hvordan rypehøsten blir i ditt område på Hønsefuglportalen.

Etterlyser informasjon om utrangerte demninger
28. august 2018

Små bekker og elver er viktig gyte- og oppvekstområder for fisk. NINA trenger hjelp av lokalkjente for å kartlegge demninger som ikke lenger er i bruk.

 

NINA feirer 30 år med naturforskning
22. august 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ble opprettet ved kongelig resolusjon 6. mai 1988. I år feirer forskningsinstituttet 30 år med forskning på natur og kunnskap til nytte for samfunnet nasjonalt og internasjonalt.

Verdifulle innspill til samfunnsforskningen i NINA
21. august 2018

Rett før sommeren la Forskningsrådet fram en internasjonal fagevaluering av kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning. NINA fikk både gode vurderinger og nyttige råd.

Få lokale besøkende på Hardangervidda
17. august 2018

Hardangervidda har overraskende få lokale besøkende, og en uventet høy andel utlendinger og førstegangsbesøkende.

Møt oss på Elverum!
9. august 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Rovdata deltar på De nordiske jakt- og fiskedager på Elverum fra 9.-12. august. Kom gjerne innom våre to stander for en hyggelig prat!

Amfibiene lider i tørken
27. juli 2018

Årets tørke fører til problemer for frosker, padder og salamandere. Forskerne ber alle være oppmerksomme på funn av døde amfibier. 

Kartlegger myteområder med lysloggere og stabile isotoper
24. juli 2018

Ved å kombinere lysloggere og stabile isotoper i fjær har forskere avslørt hva og hvor sjøfuglene lomvi, alke og lunde spiser under fjærfellingen.

Etterlyser mygg-fangst
18. juli 2018

Har du fanget mygg i sommer? Da har du kanskje en ukjent art i myggfella!

CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid
17. juli 2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet overvåker på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet forekomsten av skrantesjuke (CWD – chronic wasting disease) i Norge. Nå oppsummeres arbeidet fra 2016 og 2017 i en rapport.

Kartlegger blodsugende insekter
17. juli 2018

Det er 70 år siden den siste store gjennomgangen av stikkmygg i Norge, nå tror forskerne de kan finne mange nye arter.

Varmen fører til «mismatch» i naturen
13. juli 2018

Varmerekordene har kommet i tur og orden helt siden i vår, bare overgått av antall badebilder og solgte is. Ingen tvil om at det er deilig for folk i store deler av landet, men varmen kan få store konsekvenser for naturen.

Råd for mating av måker
11. juli 2018

Matmangel er en av årsakene til at flere måkearter har gått sterkt tilbake de siste tiårene, men bymåker trenger ikke å mates for å klare seg. De er altetende, og livnærer seg på alt fra fisk til insekter, meitemark og søppel.

Maur og villbier får egne plakater
9. juli 2018

Nå kommer to nye arter i plakat-form! Den populære humleplakaten får dermed selskap av villbier og maur.

Miljøfordeler ved å la deler av gamle offshoreinstallasjoner bli i havet
5. juli 2018

Mer enn 7500 gamle offshore olje- og gassplattformer skal fjernes fra 53 land de neste tiårene, det kan få konsekvenser for artsmangfoldet på sjøbunnen viser en ny undersøkelse.

Ny kunnskap om hvordan folk bruker norske nasjonalparker
4. juli 2018

Det er stor variasjon i hvordan folk bruker nasjonalparkene, men de fleste er enige om at helikoptertransport og idrettsarrangement ikke bør bli lov.

Skarvekonflikter på agendaen
3. juli 2018

Mellomskarven begynner å bli tallrik enkelte steder i innlandet, og den skaper mange konflikter. I oktober arrangeres konferansen «Skarv i innlandet» på Hunderfossen.

Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger
2. juli 2018

Ny NINA-rapport gir anbefalinger for hvordan sjøfugldata best skal brukes i konsekvens- og miljørisikoberegninger.

I sommer blir det marihøne-innvasjon
2. juli 2018

Små svartlilla krokodille-lignende larver kravler rundt i busker over hele landet. Det er godt nytt for alle som elsker marihøner!

Ny statusoppdatering fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
28. juni 2018

Vitenskapsrådet for lakseforvaltning la i dag fram oppdatert status for villaksen. Det er fortsatt lite villaks som kommer tilbake til Norge, men det finnes lyspunkter.

Våtmarker er verdt flere milliarder kroner
28. juni 2018

Hvordan våtmarkene våre har det påvirker helse, velferd og samfunnsutvikling. 

Årsmelding 2017
27. juni 2018

Nå kan du lese NINAs årsmelding for 2017

Sjøørreten sliter i bekkene i Midt Norge
21. juni 2018

Det er historisk lave bestander av sjøørret i indre del av Trondheimsfjorden og i de store elvene rundt fjorden. Overvåkingsstudier i Orkla og ny arealkartlegging i sidebekkene til Gaula viser at det er svært store tap av gyte- og oppvekstområder, og at livsvilkårene i de bekkene som er igjen er dårlige for sjøørreten.

Mye lakselus på Vestlandet i vår
19. juni 2018

Fra Rogaland til Sunnmøre har det vært mye lakselus på både laks og sjøørret i vår. Trolig har begge artene blitt negativt påvirket. Lenger nord var det generelt lite lus på vill laksefisk.

Ny maur-art stoppet nesten bok om seg selv
16. juni 2018

«Alvorlig situasjon på laboratoriet». Det er meldinga insektforsker Arnstein Staverløkk får av sin kollega Frode Ødegaard like før de setter det siste punktumet i den nye boka Maur i Norge.

Mindre rømt oppdrettslaks i elvene
11. juni 2018

Nye resultat viser at det trolig var mer enn 10 prosent rømt oppdrettslaks i 15 av 197 undersøkte vassdrag i fjor. Dette er det laveste antallet siden overvåkingen av rømt laks startet i 2014.

Har evaluert nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder
7. juni 2018

Etter 10 år har vi vurdert hvilken effekt opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder har hatt. Har det endret forvaltningspraksis, og har det påvirket villaksen i elvene?

Arter på nett: hoppekreps og vannlopper
6. juni 2018

Bli kjent med vannlopper og hoppekreps - små krepsdyr som lever i ferskvann over hele landet. 

Kunnskapsløft for friluftsliv må til
5. juni 2018

Det er tverrpolitisk enighet om at friluftsliv vil få økende samfunnsmessig betydning i årene som kommer. Da trengs det også en plan for hvordan offentlige myndigheter vil styrke forskningen om friluftsliv.

 

Jakthunder stresser bjørnen
28. mai 2018

Forskere i Norsk institutt for naturforskning (NINA) har sett nærmere på bruk av jakthunder til bjørnejakt i Norge. Forsøkene viste at hundenes atferd er avgjørende for hvor stresset bjørnen blir. Jakt med to hunder var også mer stressende enn jakt med én hund.

10 år med humler og sommerfugler
19. mai 2018

Har du sett en humle i dag? I så fall er det en dronning du har sett, på jakt etter en egnet plass for å etablere bol. I sommer skal det for tiende år på rad registreres humler og sommerfugler i forbindelse med nasjonal overvåkning av humler og dagsommerfugler, et prosjekt i regi av NINA. Som vanlig innledes sesongen med et kurs for de frivillige.

First34568101112Last