Aktivitetsark 1: Møt Fjellreven 

Tema: Bli kjent med fjellreven

""
Illustrasjon Inger Lise Belsvik 
Varighet: 2 skoletimer
Tidsperiode: Aktiviteten kan gjøres inne, hele året.

Utstyr

 • Tavle/smartboard/flipover/rull med ark – merkes med blå farge
 • NRK-program
 • Klasseromspresentasjon: "Hva er en utrydningstrua art?"

Bakgrunn

Fjellreven var nesten utryddet rundt 1900 og har vært totalfredet siden 1930. Til tross for mange år med fredning er fjellreven fortsatt kritisk truet. Med bakgrunn i de lave bestandstallene er det satt i gang omfattende forskning, samt forvaltningsmessige tiltak som tar sikte på å styrke fjellrevebestanden. Gjennom undervisningsopplegget vil elevene få forståelse av hvorfor bestandssituasjonen er som den er, hva som er satt inn av forvaltningstiltak samt få økt innsikt og forståelse av fjellreven i et høyfjellsøkosystem.

Denne undervisningsøkten tar sikte på å sette elevene i et "fjellrev modus", der de tar utgangspunkt i hva de vet om fjellrev fra før i et tankekart. Elevene blir inspirert til å lære mer om arten gjennom filmen "Ut i naturen: Aksjon fjellrev". I tillegg er det utviklet en enkel klasseromspresentasjon som tar sikte på å lære dem begrepet utrydningstrua art. 

Gjennomføring

 1. Hva vet elevene om fjellrev fra før? Tankestorm – lærer lager tankekart  på tavle/smartboard/flipover med blå farge ut fra elevene sine tanker/hva de vet om fjellrev fra før. Senere vil dette tankekartet utvides med andre fargekoder. 
 2. Tankekartet skrives ut av læreren så hver elev får et eksemplar til fjellrevpermen sin (se aktivitetsark 4). Bruk eventuelt VØL-skjema.
 3. Se NRK-program om fjellrev
 4. Kjenner elevene til andre arter som er utryddingstrua? 
 5. Presenter klasseromspresentasjonen"Hva er en utrydningstrua art?". Skap diskusjon i klassen; Dinosaurer…. Hvorfor ble de borte? Samtale om klimaendringer den gang dinosaurene levde – og nå…
 6. Grublis: Finn  ut hvorfor fjellreven er utrydningstrua. Er det andre arter som også er eller har vært utrydningstrua? Og er det noen arter som vi nå har levedyktige bestander av?
   

Læringsmål:

Elevene skal bli inspirert til å lære om fjellreven/bli kjent med fjellreven, de skal lære om hva utrydningstruede arter er og hvorfor fjellreven er utryddingstruet.

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Naturfag:

 • skape nysgjerrighet og motivere til å lære om fjellreven
 • beskrive leveviset til noen utdødde dyregrupper
 • Fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger

Norsk:

 • Hvordan lage tankekart
 • Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger