Tema

Kraftledninger

Frank Ole Hanssen

GIS koordinator og Senior GIS Analyst med 24 års erfaring fra nasjonalt og internasjonalt tverrfaglig samarbeid (bredt faglig nettverk). Arbeider med GIS- analyser, romlig modellering og utvikling av  innovative verktøy (planlegging/beslutningsstøtte) innen fornybar energi utvikling, miljøforvaltning, arealplanlegging, samfunnsikkerhet og beredskap, landskapsøkologi og topografisk kartlegging. Omfattende praktisk erfaring med ESRI ArcGIS, ENVI, 3D Spacebuilder og til en viss grad open source GIS (QGIS, Grass, PostGIS og Mapserver). Meget erfaren i bruk av ArcGIS Modelbuilder og endel erfaring med Python skripting. Arbeidsområder inkluderer prosjektledelse, innovasjon, kommunikasjon, formidling, anvendt økologisk forskning,  vitenskapelig publisering, konsekvensutredninger, romlig økologi, kartografisk kommunikasjon, geoprosessering, fjernmåling, landskapsmodellering og landskapsmetrikk. Tungt involvert i kapasitetsbygging (FN sitt naturpanel), miljødesign av fornybar energi, utvikling av verktøy for avbøtende tiltak, dialog (målstyring og konfliktreduksjon), implementering av forskningsinfrastruktur og datadeling (Artsdatabanken, Global Biodiversity Information Facility, LifeWatch og the International Long Term Ecological Research Network).


Vis hele profilen til Frank Ole Hanssen

Roelof Frans May

 • Bevaringsbiologi
 • Romlig økologi
 • Rovvilt og rovfugl økologi
 • Fornybar energi og vilt
 • (Strategiske) konsekvensutredinger
 • Økologiske infrastruktur og fragmentering
 • Fugleradar teknologi (MERLIN og ROBIN) og radarornitologi
 • Prosjektledelse og akkvisisjon

Vis hele profilen til Roelof Frans May

Bård Gunnar Stokke

Fugl

Ornitologi


Vis hele profilen til Bård Gunnar Stokke

Signe Nybø

 

 • Prosjektledelse
 • Økosystemtjenester
 • Naturindeks for Norge www.naturindeks.no
 • Radioøkologi
 • Miljødesign fornybar energi (vind og nett)
 • Restaurering av natur

Vis hele profilen til Signe Nybø

Audun Ruud

 • Politikk og styring knyttet til produksjon, overføring og bruk av fornybar energi.
 • Samfunnsaksept og deltakelse
 • Miljøledelse i næringslivet
 • Miljø- og klimapolitikk og praksis

Vis hele profilen til Audun Ruud

Kjetil Bevanger

 • Adferds- og populasjonsøkologi his pattedyr og fugl
 • Terrestrisk økologi; tema knyttet til populasjons- og habitatøkologi og samfunnsstruktur. Praktisk erfaring dekker et bredt spekter av registreringsmetoder av fugl og pattedyr (og invertebrater) i mange habitattyper og økosystem
 • Adferdsøkologi hos norske viltarter og evaluering av dødelighetsfaktorer og populasjonsmessige konsekvenser forårsaket av kollisjoner mot luftledninger, vindmøller og gjerder, jakt, predasjon og tema i tilknytning til bærekraftig høsting av vilt generelt
 • Biologisk mangfold; tema knyttet til konsekvenser av introduserte arter og dødelighetsfaktorer som rammer rødlistearter
 • Urban- og landskapsøkologi; tema knyttet til habitatfragmentering og bevaring av biologisk mangfold
 • Evaluering av verneverdi og status av elvesystemer og landskap ved bruk av ornitologiske og andre vernekriterier
 • Konsekvensutredninger (EIA) – særlig knyttet til fugler og pattedyr som følge av utbygging av vann- og vindkraft i Norge, Afrika og Asia
 • Bred erfaring fra arbeid i U-land, særlig Øst-Afrika; i første rekke miljøutredninger og evalueringer for NORAD og internasjonale konsulentselskaper

Vis hele profilen til Kjetil Bevanger

Zander Venter


Vis hele profilen til Zander Venter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: