NINA forskningsrapport

NINA forskningsrapport

 

Lund, R. A., Hansen, L. P. & Järvi, T. 1989. Identifisering av oppdrettslaks og vill-laks ved ytre morfologi, finnestørrelse og skjellkarakterer. NINA forskningsrapport 001. 

Kvam, T., Skagen, I., Christensen, I. & Bjørge, A. 1989. Aldersbestemmelse av sjøpattedyr, Del 1: Nise. NINA forskningsrapport 002. 

Loen, J. & Anker-Nilssen, T. 1989. Sjøfuglundersøkelser etter blomstringa av Chrysochromulina polylepis på Skagerrakkysten i 1988. NINA forskningsrapport 003. 

Jensen, A. J. & Johnsen, B. O. 1989. Laks og sjøaure i Strynevassdraget: 1982-1988. NINA forskningsrapport 004. 

Lund, R. A. & Heggberget, T. G. 1990. Fjordvandring av laksunger, Salmo salar L.: mulig spredningsvei for Gyrodactylus salaris. NINA forskningsrapport 005. 

Andersen, R., Bretten, S., Pedersen, H. C., Sørvik, K. & Hongset, O. 1990. Biotopforbedrende tiltak for lirype: erfaringer med brenning og gjødsling i Kvikne, Hedmark. NINA forskningsrapport 006. 

Røv, N. 1990. Bestandsforhold hos toppskarv i Norge. NINA forskningsrapport 007. 

Sørensen, O. J., Overskaug, K. & Kvam, T. 1990. Bjørn (Ursus arctos L.) i Norge: utbredelse og bestand 1983-1986. NINA forskningsrapport 008. 

Bergo, G. 1990. Ørneskader på småfe og hjortedyr. NINA forskningsrapport 009. 

Skogland, T. 1990. Villreinens tilpasning til naturgrunnlaget. NINA forskningsrapport 010. 

Bevanger, K. 1990. Grevling som konfliktfaktor i et urbant miljø. NINA forskningsrapport 011. 

Walseng, B., Eie, J. A. & Halvorsen, G. 1991. Utbredelsen av ferskvannskrepsdyr (Cladocerer og Copepoder) i Lofoten og Vesterålen. NINA forskningsrapport 012. 

Økland, F., Lund, R. A. & Hansen, L. P. 1991. Rømt oppdrettslaks i sjøfiskerier, elvefiskerier og gytebestander. NINA forskningsrapport 013. 

Odland, A., Røsberg, I., Aarrestad, P. A. & Blom, H. H. 1991. Floristic, vegetational and successional patterns on a glacio-fluvial floodplain (sandur) in Jostedal, Western Norway. NINA forskningsrapport 014. 

Odland, A. 1990. Endringer i flora og vegetasjon som følge av vannkraftutbyggingen i Aurlandsdalen. NINA forskningsrapport 015. 

Odland, A. 1991. Klassifisering av vassdrag på Vestlandet ut fra deres floristiske sammensetning. NINA forskningsrapport 016. 

Barrett, R. T. 1991. Forskningsprogram om biologiske effekter av oljeforurensning (FOBO): sluttrapport. NINA forskningsrapport 017. 

Skogen, A. & Odland, A. 1991. Flora og vegetasjon i og rundt Ervikvatnet, Stad, 9 år etter senkningen, samt en vurdering av Morkadalsvassdragets botaniske verdi i verneplansammenheng. NINA forskningsrapport 018. 

Jensen, A. J. & Aass, P. 1991. Oppgang av ørret i fisketrappa i Hunderfossen 1983-1990 i forhold til vannføring og vanntemperatur. NINA forskningsrapport 019. 

Dolmen, D. 1992. Dammer i kulturlandskapet: makroinvertebrater, fisk og amfibier i 31 dammer i Østfold. NINA forskningsrapport 020. 

Aas, Ø. & Vorkinn, M. 1992. Holdninger til fire tiltak som øker tilgjengeligheten tilnaturattraksjoner: en intervjuundersøkelse blant turister i Briksdalen, Nordfjord. NINA forskningsrapport 021. 

Langeland, A. & Moen, V. 1992. Røyas tilstand og framtid i mysissjøer i Norge. NINA forskningsrapport 022. 

Langeland, A. 1992. Kanadarøye - biologi og konsekvenser ved utsetting i Norge. NINA forskningsrapport 023. 

Langeland, A. 1992. Kanadarøye og røye i Kvesjøen og Rømmervatna i Lierne. NINA forskningsrapport 024. 

Hesthagen, T., Larsen, B. M., Berger, H. M., Saksgård, R. & Lierhagen, S. 1992. Betydningen av kalsium for tettheten av aureunger i bekker i tre forsurede vassdrag. NINA forskningsrapport 025. 

Nøst, T., Yakovlev, V., Berger, H. M., Kashulin, N., Langeland, A. & Lukin, A. 1991. Impacts of pollution on freshwater communities in the border region between Russia and Norway, 1, Preliminary study in 1990. NINA forskningsrapport 026. 

Jakobsen, H. H., Jensen, A. J., Johnsen, B. O., Møkkelgjerd, P. I. & Saksgård, L. 1992. Laks og sjøaure i Auravassdraget 1987-1990. NINA forskningsrapport 027. 

Sæther, B.-E., Solbraa, K., Sødal, D. P. & Hjeljord, O. 1992. Sluttrapport Elg-Skog-Samfunn. NINA forskningsrapport 028. 

Holten, J. I. & Carey, P. D. 1992. Responses of climate change on natural terrestrial ecosystems in Norway. NINA forskningsrapport 029. 

Andersen, R. 1992. Dokka-utbyggingens innvirkning på en elgstammes trekkatferd, stedstrohet og størrelse på sommerområder. NINA forskningsrapport 030. 

Heggberget, T. G., Staurnes, M., Strand, R. & Husby, J. 1992. Smoltifisering hos laksefisk. NINA forskningsrapport 031. 

Berger, H. M., Hesthagen, T., Sevaldrud, I. H. & Kvenild, L. 1992. Forsuring av innsjøer i Sør-Norge: fiskestatus innen geografiske rutenett. NINA forskningsrapport 032. 

Kleiven, J. 1992. Aktivitetsmønstre i norsk ferie og fritid. NINA forskningsrapport 033. 

Saksgård, L. M., Heggberget, T. G., Jensen, A. J. & Hvidsten, N. A. 1992. Utbygging av Altaelva: virkninger på laksebestanden. NINA forskningsrapport 034. 

Vistad, O. I. 1992. Den guida turen - forvaltningstiltak med turist-appell? Ein samanliknande studie av tre turgrupper på Røros, med vekt på den guida turen gjennom Sølendet naturreservat. NINA forskningsrapport 035. 

Jensen, A. J. 1992. Effekter av klimaendringer på laks i Norge. NINA forskningsrapport 036. 

Johnsen, B. O., Møkkelgjerd, P. I. & Jensen, A. J. 1993. Furunkulose i norske vassdrag: statusrapport. NINA forskningsrapport 038. 

Lorentsen, S.-H., Anker-Nilssen, T., Kroglund, R. T. & Østnes, J. E. 1993. Konsekvensanalyse olje/sjøfugl for petroleumsvirksomhet i norsk del av Skagerak. NINA forskningsrapport 039. 

Bevanger, K. 1993. Fuglekollisjoner mot en 220 kV kraftledning i Polmak, Finnmark. NINA forskningsrapport 040. 

Bremset, G., Hvidsten, N. A., Heggberget, T. G. & Johnsen, B. O. 1993. Forbedring av oppvekstområder for laksefisk i Gaula. NINA forskningsrapport 041. 

Strand, K.-B., Bustnes, J. O., Kroglund, R. T. & Østnes, J. E. 1993. Konsekvensanalyse olje/sjøfugl for petroleumsvirksomhet på Midt-norsk sokkel og Vøringplatået. NINA forskningsrapport 042. 

Møkkelgjerd, P. I., Jensen, A. J. & Johnsen, B. O. 1993. Merkinger av sjøaure i Aurlandsvassdraget 1949-70. NINA forskningsrapport 043. 

Langeland, A. 1993. Pollution impact on freshwater communities in the border region between Russia and Norway, 2, Baseline study 1990-1992. NINA forskningsrapport 044. 

Jørgensen, I. & Eie, J. A. 1993. Utbredelsen av zooplankton, bunndyr og fisk i innsjøer ogdammer på Mosselhalvøya, Svalbard. NINA forskningsrapport 045. 

Vorkinn, M. 1993. Hvalsafarier: guida turer med internasjonal appell. NINA forskningsrapport 046. 

Lundberg, A. & Rydgren, K. 1994. Havstrand på Sørøstlandet: regionale trekk og botaniske verdier. NINA forskningsrapport 047. 

Jensen, A. J., Johnsen, B. O. & Møkkelgjerd, P. I. 1993. Sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 1911-92. NINA forskningsrapport 048. 

Erikstad, K. E., Anker-Nilssen, T., Asheim, M., Barrett, R. T., Bustnes, J. O., Jacobsen, K.-O., Johnsen, I., Sæther, B.-E. & Tveraa, T. 1994. Hekkeinvestering og voksendødelighet hos norske sjøfugler. NINA forskningsrapport 049. 

Hesthagen, T., Sevaldrud, I. H. & Berger, H. M. 1994. Utvikling i forsuringsskader på fiskebestander i Sør-Norge etter 1950. NINA forskningsrapport 050. 

Aas, Ø. & Kaltenborn, B. P. 1994. Hvorfor fiske i fritida?: motiver og holdninger blant sportsfiskere i Engerdal, Norge. NINA forskningsrapport 051. 

Bevanger, K. 1994. Konsekvenser av en 66 kV kraftledning for fuglelivet ved Borrevann, Vestfold. NINA forskningsrapport 052. 

Swenson, J. E., Sandegren, F., Wabakken, P., Bjärvall, A., Söderberg, A. & Franzén, R. 1994. Bjørnens historiske og nåværende status og forvaltning i Skandinavia. NINA forskningsrapport 053. 

Lund, R. A., Økland, F. & Heggberget, T. G. 1994. Utviklingen i laksebestandene i Norge før og etter reguleringene av laksefisket i 1989. NINA forskningsrapport 054. 

Schartau, A. K. 1994. Effekter av lavdose kadmiumbelastning på litorale ferskvannspopulasjoner og -samfunn: feltforsøk utført i innhengninger. NINA forskningsrapport 055. 

Nygård, T., Jordhøy, P. & Skåre, J. U. 1994. Miljøgifter i dvergfalk i Norge. NINA forskningsrapport 056. 

Halvorsen, G., Sloreid, S. E., Sporsheim, P. & Walseng, B. 1994. Ferskvannsbiologiske undersøkelser av grytehullsjøene i Gardermo-området. NINA forskningsrapport 057. 

Wabakken, P. & Maartmann, E. 1994. Sluttrapport for bjørn-sauprosjektet i Hedmark 1990-93. NINA forskningsrapport 058. 

Lundberg, A. & Rydgren, K. 1994. Havstrand på Sørlandet: regionale trekk og botaniske verdier. NINA forskningsrapport 059. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: