Tema

Elfiske

John Gunnar Dokk


Vis hele profilen til John Gunnar Dokk

Randi J. Saksgård


Vis hele profilen til Randi J. Saksgård

Bjørn Mejdell Larsen

Jeg har i de siste 20 årene hatt hovedarbeidsområde innenfor prosjektene ”Effektkontroll av kalking i lakseførende vassdrag”, ”Biologisk overvåking av sur nedbør”, ”Reetableringsprosjektet” og ”Tålegrenser ørret”. I forbindelse med effektkontrollen av kalking har jeg vært prosjektleder for 13-15 lakseførende elver i Agder og Rogaland i de siste årene med ansvaret for planlegging, gjennomføring og rapportering av fiskeundersøkelsene. I tillegg har jeg vært koordinator for fem av vassdragene i Rogaland. Siden 1995 har jeg i tillegg arbeidet med undersøkelser på utbredelse, kunnskapsstatus og biologi til de store ferskvannsmuslingene i Norge. Jeg er i dag ansvarlig for det nasjonale overvåkingsprogrammet for elvemusling i Norge, og har levert faglig innspill til handlingsplanen for elvemusling. Jeg er dessuten ansvarlig for undersøkelser i forbindelse med effektkontrollen av kalking på elvemusling i Ogna. Jeg har tidligere arbeidet mye både med innlandsfisk og anadrome fiskearter i regulerte vassdrag, og har også kompetanse på aldersbestemmelse av fisk og artsbestemmelse av bunndyr og plankton.
Vis hele profilen til Bjørn Mejdell Larsen

Jan Gunnar Jensås


Vis hele profilen til Jan Gunnar Jensås

Ola Ugedal

Aquatic radioecology, population ecology, life history, ecological modelling, fisheries management.
Vis hele profilen til Ola Ugedal

Marius Berg


Vis hele profilen til Marius Berg

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: