Tema

Restaurering

Dagmar Hagen

Restaureringsøkologi, effekter av ferdsel og tekniske naturinngrep, forebygging av naturinngrep, naturovervåking, planlegging, forvaltningsmetodikk, planteøkologi.


Vis hele profilen til Dagmar Hagen

Jon Museth

Innlandsfisk, flerartssamfunn, konsekvensutredninger, kraftubygging i elver, avbøtende tiltak i regulerte elver, økologisk konnektivitet, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser av flom og flomtiltak, fremmede arter, regulering av fiske


Vis hele profilen til Jon Museth

Magni Olsen Kyrkjeeide


Vis hele profilen til Magni Olsen Kyrkjeeide

Berit Köhler

Samfunnsforskning med fokus på fler- og tverrfaglige tilnærminger innen:

vassdrags- og naturressursforvaltning, som f.eks. offentlig medvirkning, analyser av ulike interessegrupper og involverende beslutningsprosesser

·        Vassdragsrehabilitering og implementering av EUs Vannrammedirektiv, overvåking og evalueringsmetoder for vassdragsrestaurering

·        Kvalitative og kvantitative metoder, design og gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelser; kartlegging og modellering av brukergrupper’s preferanser

 


Vis hele profilen til Berit Köhler

Marianne Evju

planteøkologi, overvåking av biologisk mangfold, naturtyper, demografi og populasjonsdynamikk, plante-beitedyrinteraksjoner


Vis hele profilen til Marianne Evju

Jenni Nordén

Community ecology, spatial ecology, fungal ecology, dispersal ecology, population dynamics, species interactions, species traits, environmental DNA, decomposer fungi, conservation biology, forest ecology


Vis hele profilen til Jenni Nordén

Björn Nordén


Vis hele profilen til Björn Nordén

Zander Venter


Vis hele profilen til Zander Venter

Duncan John Halley

Ecology, behavioural ecology, conservation management, ecological resoration, reintroduction biology, sustainable harvesting. Feasibility studies. Project planning and implementation, both in Norway, developing countries, and the Far East
Vis hele profilen til Duncan John Halley

Lars Erikstad

English: Research Geoscientist Field of work: Geoscience, land forms (geomorphology), quartenary geology, landscape analysis, environmental impact assessments, aerial photography analysis, remote sensing, digital elevation models, geographic information systems (GIS).
Vis hele profilen til Lars Erikstad

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: