Tema

Vanndirektivet

Ann Kristin Schartau

Praktisk erfaring først og fremst knyttet til vassdragsforskning og prosjektledelse. Hennes kompetanse omfatter spesielt overvåking av forurensninger, kartlegging/overvåking av biologisk mangfold samt økologisk tilstandsvurdering av innsjøer og elver. Hun har koordinert nasjonale overvåkingsprogrammer i ferskvann og har hatt en sentral rolle i utvikling og utprøving av nasjonal typologi, overvåkingsdesign og nasjonale overvåkingsprogrammer i ferskvann. Hennes forskning er særlig knyttet til referansetilstand og naturlig variasjon, miljøindikatorer og effekter av ulike påvirkninger, med spesiell fokus på vannkjemi og invertebrater (bunndyr og småkreps).

Deltatt i flere arbeidsgrupper på kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i ferskvann og har ledet NINAs arbeidsgruppe for ferskvann i forbindelse med utvikling av Naturindeksen  Hun har også hatt ansvar for å beskrive miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter i ferskvann og for risikovurdering av fremmede arter av ferskvannskreps Nasjonal og internasjonal erfaring fra standardisering av biologiske metoder i ferskvann samt utvikling og interkalibrering av klassifiseringssystemfer for tilstandsvurdering iht. vanndirektivet/vannforskriften.


Vis hele profilen til Ann Kristin Schartau

Ingeborg Palm Helland

Økologiske konsekvenser av vannkraft, EUs vanndirektiv, innlandsfisk, ferskvannsøkologi, klimaeffekter, vinterøkologi, artsinteraksjoner, økologisk artsdannelse, økologisk modellering, lakselus
Vis hele profilen til Ingeborg Palm Helland

Thomas Correll Jensen

Freshwater ecology, zooplankton, growth and respiration of zooplankton
Vis hele profilen til Thomas Correll Jensen

Bjørn Walseng

Senior Technician Field of work: Freshwater ecology, freshwater invertebrates (especially crustaceans), biodiversity, conservation plans, pollution ecology, environmental monitoring, enviromental impact assessments.
Vis hele profilen til Bjørn Walseng

Jiska Joanneke Van Dijk

  • Completed Teachers training (pedagogic & didactic) - Environmental Education: June 2015
  • Working in the field of Human behaviour and sustainability
  • Working in the field of Ecosystem Services and valuation
  • Participatory prosesses
  • Otter expert - Norwegian representative IUCN-Otters SSG
  • Over 10 years of experience in wolverine, high alpine ecology, otter & mink: extensive field work and working in remote areas, data analyses and writing scientific papers, as well as dissemination of salient results.
  • Over 10 years of experience in bear biology, species and nature conservation: coordination of scientific research and international projects, dissemination and encouragement of conservation-related topics.
  • Experience in project coordination, teamwork and supervising students.
  • Knowledge of Geographical Information Systems, image and web-site editors, and multi-software packages.
  • Experience in communicating research results to interested parties (science-policy meetings, seminars, workshops, and writing information letters).

Vis hele profilen til Jiska Joanneke Van Dijk

Kristin Thorsrud Teien


Vis hele profilen til Kristin Thorsrud Teien

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: