Akvatisk naturmangfold

Akvatisk naturmangfold

NINAs avdeling Akvatisk naturmangfold forsker innenfor ferskvannsøkologi og bevaringsbiologi i elver og innsjøer. 

NINAs avdeling Akvatisk naturmangfold forsker innenfor ferskvannsøkologi og bevaringsbiologi i elver og innsjøer. Vi arbeider hovedsakelig med miljøeffekter av vannkraft, overvåking av naturmangfold i ferskvann, truede arter og spredning av fremmede arter. Gjennom vår forskning dokumenter vi påvirkninger på ferskvannsfisk, bunndyr og elvemusling, og foreslår miljøløsninger for både offentlig og privat sektor.

NINAs genetikklab er også organisert under avdeling for akvatisk naturmangfold.

Fagområder

 • Overvåking av naturmangfold i ferskvann
 • Vannforskriften
 • Miljø-DNA
 • Overvåkning av ferskvannsfisk
 • Naturindeks/NiN
 • Kalkede vassdrag
 • Truede og fremmede arter
 • Spredning av fremmede fiskearter
 • Truede arter i ferskvann
 • Miljøeffekter av vannkraft
 • Miljødesign for vannkraft

Kontakt

Besøksadresse:
Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Post- og fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Ingeborg Palm Helland

Ass. forskningssjef:
Tonje Aronsen

NYHETER
Miljø-DNA avdekket spor etter havnespy i Bergen
28. februar 2024

Først fant NINA positive prøver av miljø-DNA fra havnespy på Bryggen i Bergen. Da havforskerne gikk ned med en robot så de ikke spor etter den fryktede arten. Bergenserne kan likevel ikke puste lettet ut.

Ulike målemetoder avdekket store forskjeller i elvenes miljøtilstand
22. januar 2024
Tilstanden på miljøet i norske elver kan være dårligere enn vi har trodd. I en fersk studie anbefaler forskere å utvikle nye DNA-baserte måter å måle naturmangfold og økologisk tilstand på. I dag måles stort sett bare effekten av overgjødsling...
Funker vannmagasiner som gyteplass for fisk?
27. september 2022

Hvor gyter fisk i vannmagasiner? Har yngelen gode gjemmesteder, og hvordan foregår rekrutteringa?  Det skal forskerne nå finne ut. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: