Tema

Arktisk økologi

Kristine Bakke Westergaard

Arktisk-alpin og boreal botanikk, biosystematikk, plantegeografi, bevaringsgenetikk, genomikk, landskapsgenetikk, vegetasjonsøkologi, floristikk.


Vis hele profilen til Kristine Bakke Westergaard

Torkild Tveraa

Populasjonsøkologi, demografi og livshistoriestrategi. Har hatt særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og rovdyrtap hos rein.
Vis hele profilen til Torkild Tveraa

Børge Moe

Sjøfugløkologi, arktisk biologi, økotoksikologi og økofysiologi. Moe jobber med problemstillinger knyttet til kartlegging av migrasjon og distribusjon, energetikk/stress, miljøgifter og klima.

Studiearter: Krykkje, ærfugl, tyvjo, fjelljo, polarmåke, alkekonge, sildemåke, lomvi, polarlomvi, lunde, toppskarv, havhest, gråmåke, fiskemåke, snøpetrell, vadere og noen terrestriske arter. Moe samarbeider med mange forskere fra andre nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter
Vis hele profilen til Børge Moe

Dagmar Hagen

Restaureringsøkologi, effekter av ferdsel og tekniske naturinngrep, forebygging av naturinngrep, naturovervåking, planlegging, forvaltningsmetodikk, planteøkologi.


Vis hele profilen til Dagmar Hagen

Per Fauchald

 • Inter-disciplinary syntheses of socio-ecological systems
 • Quantitative analyses of complex and large datasets
 • Spatial statistical analyses
 • Ecosystem modeling
 • Theoretical and spatial ecology

Vis hele profilen til Per Fauchald

Jarle Werner Bjerke

 • Klimaeffektforskning, spesielt knyttet til klimaendringer i nordområdene og ekstremvær;
 • Eksperimentelle studier, som kunnskapsleverandør for modellering av pågående og framtidige vegetasjonsendringer som følge av klimaendringer;
 • Beiteøkologi, spesielt relatert til effekter av reinbeite og gåsebeite;
 • Menneskets effekter på naturen, spesielt arealbruksendringer (f.eks. opphør av utmarksbeite, samt økt beplantning) og forurensning, samt indirekte effekter gjennom endring av klima, som nevnt i første punkt;
 • Analyser og vurderinger av biologisk mangfold;
 • Taksonomi og systematikk, da spesielt på enkelte lavslekter;
 • Miljøkonsekvensanalyser i forbindelse med planlagte naturinngrep.

Vis hele profilen til Jarle Werner Bjerke

Martin Arne Svenning

Hoveddelen av aktiviteten er relatert til økologi og livshistorie hos resident og anandrom laksefisk, og knyttet nært opp mot forvaltning. God felterfaring, spesielt i arktiske strøk (Svalbard, Nord-Norge og Nord-Vest Russland). Forskningsaktiviteten involverer en kombinasjon av feltinnsamling, bearbeiding i laboratorium og teoretiske/statistiske analyser.
Vis hele profilen til Martin Arne Svenning

Lars Erikstad

English: Research Geoscientist Field of work: Geoscience, land forms (geomorphology), quartenary geology, landscape analysis, environmental impact assessments, aerial photography analysis, remote sensing, digital elevation models, geographic information systems (GIS).
Vis hele profilen til Lars Erikstad

Hans Anders Tømmervik

Vegetation ecology, ecophysiology, remote sensing, vegetation mapping and monitoring, reindeer pasture monitoring, forestry, GIS, environmental impact assessments (vegetation, flora, reindeer)
Vis hele profilen til Hans Anders Tømmervik

Bård-Jørgen Bårdsen

 • Populasjonsdynamikk, demografi og livshistoriestrategier med særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og reproduksjon hos rein.
 • Teoretisk biologi og økologisk metodikk med særlig fokus på bruk av eksperimenter, offentlige databaser, modeller og overvåkning.
 • Tverrfaglighet med fokus på koblingen mellom biologi (atferdsøkologi), samfunnsvitenskap (sosialantropologi) og kvantitative metoder.

Vis hele profilen til Bård-Jørgen Bårdsen

Ingunn Tombre

Gjess, adferds- og populasjonsøkologi, reproduksjonsløkologi, landbrukskonflikter, gåsejakt, effekter av beiting på innmark, bestandsovervåking, adaptive medforvaltningsprosesser, forvaltningsplaner, effekter av klimaendringer, tundraøkologi
Vis hele profilen til Ingunn Tombre

Jan Ove Bustnes

Practical experience covers studies in population studies of waterfowl and seabirds. Involvement in seabird research programmes (monitoring colonies and studies on seabirds at sea), and impact assessment in connection with seabird and oil drilling. I also have some experience in entomological research (ecology and systematics). Ecotoxicology been a central working field in the recent years.
Vis hele profilen til Jan Ove Bustnes

Jane Uhd Jepsen

Økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer, særlig plante-herbivor interaksjoner i nordlig bjørkeskog og skog-tundra økotonen. Blant mine hovedinteresser er studier av romlig og temporer dynamikk hos bjørkemålere samt effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer.  Jeg er erfaren bruker av GIS og fjenmålingsdata i populasjons- og landskapsstudier.


Vis hele profilen til Jane Uhd Jepsen

Nigel Yoccoz

The main part of my research activities is focused on the developement and implementation of statistical methods in population and community ecology. I work also on the estimation and sampling of biological diversity, with respect to the developement of statistical medthods and to their implementation in ecosystems of northern Norway.
Vis hele profilen til Nigel Yoccoz

Rolf Anker Ims


Vis hele profilen til Rolf Anker Ims

Geir Helge Systad

 • Adfers- og populasjonsøkolog med fokus på sjøfugl
 • Utbredelse og populasjonsøkologi , kystøkologi
 • Nordlige økosystemer, adaptiv forvaltning; miljørisiko og konskevensanalyser, sårbarhetsanalyser.
 • Geografiske analyser og presentasjoner (GIS).
 • Fjernanalyser ved hjelp av radio-, gls- og satellittsendere/mottakere, analyse av satellitbilder.
 • Administrativ leder av NINAs forskningsstasjon på Hjelmsøya

Vis hele profilen til Geir Helge Systad

Kari Elsa Ellingsen

The main part of my research activities is focused on biodiversity, its measurement and patterns, human impact and impacts of climate change on ecosystems. I have studied marine biodiversity patterns in different parts of the world in shallow waters, on the continental shelf and in the deep sea using data on benthos and fish communities. The work implies a large number of collaborations with scientists from Europe, New Zealand, Canada, Russia and China. Currently I am also focusing on terrestrial biodiversity studies. With regard to the measurement of biodiversity, I have focused on beta diversity, patterns of rare and common species and, in general, on the use of multivariate analyses.
Vis hele profilen til Kari Elsa Ellingsen

Karl-Otto Jacobsen

Impact assessments and risk analysis for the petroleum industry, road projects, wind turbines, other installations. Seabird monitoring and surveys. Monitoring and mapping of terrestrial birds. Birds of prey and owls Biological diversity surveys Nature and wildlife management
Vis hele profilen til Karl-Otto Jacobsen

Kjell Einar Erikstad

 • Populasjonsøkologi
 • Kartlegging av sjøfugls vinterområder og dykkeadferd med dataloggere (GLS, GPS og TDR)
 • Analyser av lange tidsserier hos sjøfugl og effekter av miljøvariasjon (inklusiv forurensing).
 • Metodeutvikling for oljeindustrien-spesielt med fokus på bruk av ny teknologi for å studere romlig utbredelse av sjøfugl året rundt ved hjelp av ny loggerteknologi.
 • Konsekvensutredninger
 • Adferdsøkologi- hvordan miljøforhold påvirker beitestrategier og familieliv hos sjøfugl i hekkesesongen
 • Lang erfaring som prosjektleder for en rekke større NFR prosjekter og flaggskip prosjekter ved Fram sentret i Tromsø.
 • Veileder for mer enn 40 hovedfagsstudenter og 10 PhD studenter ved UiT og satt i en rekke komiteer for bedømmelser av hovedfagsoppgaver ved andre universitet.
 • God erfaring i forskningsadministrasjon som forskningssjef ved NINA’s avdeling i Tromsø en periode og ledelse av flere av NINA,s instituttprogram og senterprogram ved Polarmiljøsentret (nå Framsenteret) i Tromsø.

Vis hele profilen til Kjell Einar Erikstad

Knut Langeland


Vis hele profilen til Knut Langeland

Morten Falkegård


Vis hele profilen til Morten Falkegård

Sveinn Are Hanssen


Vis hele profilen til Sveinn Are Hanssen

Tone Kristin Reiertsen

Sjøfugl
Vis hele profilen til Tone Kristin Reiertsen

Vebjørn Veiberg

 • Bestandsøkologi hos hjortevilt (primært hjort og svalbardrein).
 • Bestandsovervåking av hjortevilt.
 • Studie av livshistoriestrategier hos store planteetere relatert til tannslitasje
 • Økologiske effekter av klimaendringer.
 • Effekter av menneskelig forstyrrelse på dyreliv

Vis hele profilen til Vebjørn Veiberg

Bjørn Walseng

Senior Technician Field of work: Freshwater ecology, freshwater invertebrates (especially crustaceans), biodiversity, conservation plans, pollution ecology, environmental monitoring, enviromental impact assessments.
Vis hele profilen til Bjørn Walseng

Thomas Correll Jensen

Freshwater ecology, zooplankton, growth and respiration of zooplankton
Vis hele profilen til Thomas Correll Jensen

Vegar Bakkestuen

Major practical experience includes: Thorough knowledge of different GIS applications, e.g. ArcView, ArcGIS, ArcInfo, ERDAS IMAGINE, Surfer, Idrisi, MapObjects, Grass, MapFactory, Splus SpatialStatistics. Thorough knowledge of Avenue, script language of ArcView. Development of scripts and extensions for ArcView Knowledge of VisualBasic programming Digital landscape- and terrain analyses Spatial statistics Studies of vegetation structure and vegetation dynamics Regional studies of impacts of acid deposition on terrestrial plant biota, - vascular plants, bryophytes, lichens and fungi. Fieldwork design, sampling protocols and data analyses Numerical and statistical treatment of field data, including multivariate analyses like CA, DCA and direct gradient analyses; e.g. CCA constrained ordination
Vis hele profilen til Vegar Bakkestuen

Jesamine Bartlett


Vis hele profilen til Jesamine Bartlett

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: