Tema

Laksefisk

Kjetil Hindar


Vis hele profilen til Kjetil Hindar

Peder Fiske

Behavioural Ecology, Sexual selection, Statistical analysis
Vis hele profilen til Peder Fiske

Ingeborg Palm Helland

Økologiske konsekvenser av vannkraft, EUs vanndirektiv, innlandsfisk, ferskvannsøkologi, klimaeffekter, vinterøkologi, artsinteraksjoner, økologisk artsdannelse, økologisk modellering, lakselus
Vis hele profilen til Ingeborg Palm Helland

Øyvind Solem


Vis hele profilen til Øyvind Solem

Ola Ugedal

Aquatic radioecology, population ecology, life history, ecological modelling, fisheries management.
Vis hele profilen til Ola Ugedal

Eva Bonsak Thorstad

  • Planning, designing, leading and carrying out fish research projects in freshwater and marine ecosystems. Consultancy work for management authorities, power companies etc.
  • Main subjects: fish ecology, biological effects of hydropower development and other human impacts, fish behaviour and habitat use, predator-prey interactions, catch-and-release angling, effects of salmon farm escapees, salmonid production and biology, European eel ecology and migrations, introduced species with emphasis on European minnow, exploitation and management of fish resources, telemetry methods, fish tagging, fish swimming and leaping capacity, fish migration in rivers, fjord systems and coastal areas in relation to water quality / water discharge / water temperature / migration barriers.
  • Broad experience with different telemetry methods: Radio telemetry, acoustic telemetry, physiological telemetry (EMG), coded transmitters, activity transmitters, depth and salinity transmitters, conventional transmitters, manual tracking, one-antenna and multiple antenna data logging systems, different tagging methods.

Vis hele profilen til Eva Bonsak Thorstad

Knut Aanestad Bergesen

Vært ansatt ved NINA Forskningsstasjon, Ims, siden 1995. Kompetanse innen: fiskeregisteringer, artsbestemmelse av fisk, kjønnsbestemmelse av fisk, settefisk/stamfiskproduksjon, kultivering, vannprøvetakning, ansvar for organisering og gjennomføring av forsøk og feltarbeid, ansvarshavende for dyreforsøk, utarbeiding av dyreforsøkssøknader, bearbeiding og rapportering av fiskedata. HMS og IKT, personalledelse, prosjektledelse, rapportering og statistikk, økonomi og budsjettering.
Vis hele profilen til Knut Aanestad Bergesen

Torbjørn Forseth

Salmonid ecology and management (leader of Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon Management in Norway), regulated rivers, life history, evolutionary biology (thermal adaptation, character displacement) and functional biodiversity, bioenergetics, climate change, environmental pollution (radioactivity, acid rain), and research administration (two years as Research Director, two years as Assisting Research Director and one year as Research Coordinator)
Vis hele profilen til Torbjørn Forseth

Tor Fredrik Næsje

  • Major practical experience in planning and carrying out research projects, in particular projects related to freshwater ecosystems and axploitation
  • Many years of advisory experience to national, regional and local authorities concerning managment and utilisation of inland fish resources
  • Many years of experience in consequence analysis of encroachment in reivers and lakes, in particular hydroelectric power plants
  • Experience from developing countries performing feasibility studies on fisheries and hydroelectric power plants, and as advisor to authorities

Vis hele profilen til Tor Fredrik Næsje

Bengt Finstad

Ecophysiology, aquaculture, smoltproduction/releases of fish, pollution and other human impacts, salmonids in sea, fish diseases-parasites, biotelemetry.


Vis hele profilen til Bengt Finstad

Tonje Aronsen

Adferdsøkologi, bevaringsbiologi og evolusjonsbiologi
Vis hele profilen til Tonje Aronsen

Morten Falkegård


Vis hele profilen til Morten Falkegård

Martin Arne Svenning

Hoveddelen av aktiviteten er relatert til økologi og livshistorie hos resident og anandrom laksefisk, og knyttet nært opp mot forvaltning. God felterfaring, spesielt i arktiske strøk (Svalbard, Nord-Norge og Nord-Vest Russland). Forskningsaktiviteten involverer en kombinasjon av feltinnsamling, bearbeiding i laboratorium og teoretiske/statistiske analyser.
Vis hele profilen til Martin Arne Svenning

Gunnbjørn Bremset

- Produksjonsforhold hos sjøvandrende laksefisk

- Konkurranse og habitatbruk hos ungfisk av laks og aure

- Effekter av vassdragsinngrep på fiskesamfunn

- Kompensasjonstiltak for ferskvannsfisk

- Gyrodactylus salaris - effekter og tiltak

- Direkte observasjoner av elvelevende fisk


Vis hele profilen til Gunnbjørn Bremset

Tor Atle Mo


Vis hele profilen til Tor Atle Mo

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: