NINA Utredning

NINA Utredning

 

Kroken, A. 1989. En vurdering av nedre Otra-vassdragets aktuelle og potensielle verdi for friluftsliv og rekreasjon. NINA utredning 001. 

Halvorsen, O. & Hartvigsen, R. 1989. A review of the biogeography and epidemiology og Gyrodactylus salaris. NINA Utredning 002. 

Walseng, B. 1989. Ferskvannsundersøkelser i 8 vassdrag i midtre deler av Nordland. NINA Utredning 003. 

Lorentsen, S.-H. 1989. Betsands-, reproduksjons- og miljøgiftovervåkning av alkefugl i Norden. NINA Utredning 004. 

Pedersen, H. C. & Nybø, S. 1990. Effekter av langtransportert forurensning på terrestriskedyr i Norge: en statusrapport med vekt på SO2, NOx og tungmetaller. NINA utredning 005. 

Korsmo, H., Angell-Petersen, I., Bergmann, H. H. & Moe, B. 1989. Verneplan for barskog: Regionrapport for Midt-Norge. NINA Utredning 006. 

Melby, M. W. & Raastad, I. 1989. Vilkårsetting for friluftsliv i vassdragskonsesjonssaker. NINA utredning 007. 

Hindar, K., Rosendal, G. K. & Trønnes, H. N. 1990. Bioteknologi og norsk tilpasning til EFs indre marked. NINA utredning 008. 

Walseng, B. 1990. Verneplan IV; Ferskvannsbefaringer i 6 vassdrag i Vest-Agder og Aust-Agder. NINA Utredning 009. 

Sivertsen, A. 1989. Forsuringstruede anadrome laksefiskbestander og aktuelle mottiltak. NINA utredning 010. 

Holten, J. I. 1990. Biologiske og økologiske konsekvenser av klimaforandringer i Norge. NINA utredning 011. 

Norderhaug, A. 1990. Maridalen: verneverdier og golfbaneanlegg. NINA utredning 012. 

Muniz, I. P. & Aagaard, K. 1990. Effekter av langtransportert forurensning på ferskvannsdyri Norge: virkninger av en del sporelementer og aluminium. NINA utredning 013. 

Høiland, K. 1990. Utsatte fjellplanter i Sør-Norge. NINA utredning 014. 

Walseng, B. & Sloreid, S.-E. 1990. Verneplan IV: ferskvannsbefaringer i 19 vassdrag i Telemark og Buskerud. NINA utredning 015. 

Walseng, B. 1990. Verneplan IV: ferskvannsbefaringer i 13 vassdrag i Oppland og Hedmark. NINA utredning 016. 

Zachariassen, K. E. 1990. Sjeldne insektarter i Norge. 2; Biller 1. NINA utredning 017. 

Myrberget, S. 1990. Wildlife management in Europe outside the Soviet Union. NINA utredning 018. 

Erikstad, L., Halvorsen, G., Korsmo, H., Bergmann, H. H. & Walseng, B. 1991. Naturfaglige undersøkelser i Faulvatn-området i forbindelse med konsesjonssøknad. NINA utredning 019. 

Fremstad, E. & Skogen, A. 1991. Tindvedkrattene på Ørin i Verdal, Nord-Trøndelag. NINA utredning 020. 

Nygård, T. 1991. Rovfugl som indikatorer på forurensning i Norge: et forslag til landsomfattende overvåking. NINA utredning 021. 

Walseng, B. & Halvorsen, G. 1991. Verneplan IV; Ferskvannsbefaringer i 5 vassdrag i Oppland og Buskerud. NINA Utredning 022. 

Walseng, B. 1991. Verneplan IV: ferskvannsbiologiske befaringer i 6 kystvassdrag i Nordland. NINA utredning 023. 

Bendiksen, E., Fangan, B. M., Hvoslef, S., Often, A., Pedersen, O. & Wesenberg, J. 1991. Verneplan IV: botaniske befaringer fra 40 vassdrag på Østlandet og Sørlandet. NINA utredning 024. 

Korsmo, H., Moe, B. & Svalastog, D. 1991. Verneplan for barskog: regionrapport for Øst-Norge. NINA utredning 025. 

Erikstad, L. 1991. Østfold: kvartærgeologisk verneverdige områder. NINA utredning 026. 

Aas, Ø. 1991. Ferskvannsfiskeforvaltning og fritidsfiske: en samfunnsfaglig kunnskapsoversikt. NINA utredning 027. 

Berthelsen, B., Bretten, S., Dahl, E., Elven, R., Fremstad, E., Kummen, T., Kielland-Lund, J., Moen, A. & Vevle, O. 1991. Enheter for vegetasjonskartlegging i Norge. NINA utredning 028. 

Fremstad, E., Aarrestad, P. A. & Skogen, A. 1991. Kystlynghei på Vestlandet og i Trøndelag: naturtype og vegatasjon i fare. NINA utredning 029. 

Bevanger, K. 1992. Vilt i bymiljø. NINA utredning 030. 

Moe, B., Korsmo, H. & Svalastog, D. 1992. Verneplan for barskog: regionrapport for Vest-Norge. NINA utredning 031. 

Vorkinn, M. & Aas, Ø. 1992. Effekten av kraftutbygging i Jostedalsvassdraget for friluftslivet, Del 1; Endringer i bruk under utbyggingsperioden. NINA utredning 032. 

Vorkinn, M. 1992. Mulige effekter av å opprette Jostedalsbreen nasjonalparkfor friluftslivet og reiselivet: resultater fra før-undersøkelsene. NINA utredning 033. 

Aasetre, J. 1992. Friluftsliv og skogbruk: en litteraturstudie. NINA utredning 034. 

Vistad, O. I. & Vorkinn, M. 1992. Bruk og forvaltning av Stabbursdalen nasjonalpark - resultat frå ei før-undersøking. NINA utredning 036. 

Hindar, K., Jonsson, N. & Aagaard, K. 1992. Genmodifiserte organismer i biologisk kontroll av insekter og andre virvelløse dyr. NINA utredning 037. 

Erikstad, L. 1992. Geofaglige undersøkelser i Sauda-området. NINA utredning 038. 

Odland, A. 1993. Botaniske undersøkelser i forbindelse med Sauda-utbyggingen. NINA utredning 039. 

Walseng, B., Halvorsen, G. & Sloreid, S.-E. 1993. Ferskvannsundersøkelser i forbindelse med Saudautbyggingen. NINA utredning 040. 

Erikstad, L. 1992. Earth science conservation in Europe: Proceedings from the Third Meeting of the European Working Group of Earth Science Conservation. NINA utredning 041. 

Frisvoll, A. A. & Blom, H. H. 1992. Trua moser i Norge med Svalbard; raud liste. NINA utredning 042. 

Vorkinn, M. 1993. Fra fricamping til villcamping: effekter av å regulere fricampingen i Sjodalen: resultater fra før-undersøkelsene. NINA utredning 043. 

Bjerke, T. 1993. Jegeren: en samfunnsfaglig kunnskapsoversikt. NINA utredning 044. 

Jonsson, N. & Heggberget, T. G. 1993. Havbeite med laks. NINA utredning 045. 

Hansen, L. O. 1993. Status for apollosommerfugl (Parnassius apollo) og herosommerfugl (Coenonympha hero) i Norge. NINA utredning 046. 

Høiland, K. 1993. Truete kulturbetingete planter i Norge; 1 Åkerugras. NINA utredning 047. 

Jonsson, B., Andersen, R., Hansen, L. P., Fleming, I. A. & Bjørge, A. 1993. Sustainable use of biodiversity. NINA utredning 048. 

Erikstad, L., Halvorsen, G., Kaltenborn, B. P., Korsmo, H., Smith-Meyer, S., Spidsø, T. K. & Walseng, B. 1993. Vassdragsundersøkelser i øvre Otta, friluftsliv og naturfag. NINA utredning 049. 

Fleming, I. A. & Aagaard, K. 1993. Documentation and measurement of biodiversity. NINA utredning 050. 

Espelien, I. S. 1993. Genetiske effekter av tungmetaller på pattedyr: En kunnskapsoversikt. NINA utredning 051. 

Borch, H., Rørstad, P. K. & Solberg, B. 1993. Skogproduksjon i Norge som virkemiddel mot CO2-opphopning i atmosfæren. NINA utredning 052. 

Halvorsen, G., Bergstrøm, R., Dons, J., Erikstad, L., Halvorsen, R., Sloreid, S.-E. & Wiersdalen, T. A. 1993. Ny E18 gjennom Bamble - naturfaglige konsekvensvurderinger. NINA utredning 053. 

Walseng, B. & Halvorsen, G. 1993. Verneplanstatus i Troms og Finnmark med fokusering på vannkjemiske forhold og krepsdyr. NINA utredning 054. 

Andersen, T., Anonby, J., Berg, Ø., Brittain, J., Fjeldså, A., Fjellberg, A., Greve, L., Hansen, L. O., Hanssen, O., Heie, O. E., Hofsvang, T., Holgersen, H., Hågvar, S., Håland, Ø., Jonassen, T., Kvamme, T., Lillehammer, A., Løken, A., Mehl, R., Michelsen, V., Midtgaard, F., Nielsen, T. R., Olsen, A., Olsvik, H., Rognes, K., Raastad, J. E., Solem, J. O., Søli, G., Ødegaard, F. & Aagaard, K. 1993. Norske insektfamilier og deres artsantall. NINA utredning 055. 

Bremnes, T. & Sloreid, S.-E. 1994. Fåbørstemark i ferskvann: utbredelse i Sør-Norge. NINA utredning 056. 

Erikstad, L. 1994. Kvartærgeologisk verneverdige områder i Norge - Evaluering av et landsomfattende registreringsmateriale. NINA utredning 057. 

Kålås, J. A. & Myklebust, I. 1994. Terrestrisk naturovervåking; Akkumulering av metaller i hjortedyr. NINA utredning 058. 

Møkkelgjerd, P. I., Johnsen, B. O. & Jensen, A. J. 1994. Furunkulose og midlertidige sikringssoner for laksefisk. NINA utredning 059. 

Korsmo, H. & Svalastog, D. 1994. Verneplan for barskog: Regionrapport for Nord-Norge. NINA utredning 060. 

Vittersø, J., Kaltenborn, B. P., Vistad, O. I. & Vorkinn, M. 1994. Nasjonalparker og reiseliv - En litteraturstudie om policy, potensialer og problemer. NINA utredning 061. 

Tømmerås, B. Å. 1994. Introduksjoner av fremmede organismer til Norge. NINA utredning 062. 

Jonsson, N. 1994. Fjordbeite med ørret og regnbueørret. NINA utredning 063. 

Heggberget, T. G. 1994. Ulla-Førrereguleringen: Rapport fra rådgivende arbeidsgruppe for vurdering av undersøkelser og tiltak. NINA utredning 064. 

Follestad, A. 1994. Innspill til en forvaltningsplan for gjess i Norge. NINA utredning 065. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: