Natur i by

Frognerparken. Foto: Zofie Cimburova / NINA.

Natur i by

NINA har et tverrfaglig forskningsmiljø som forsker på natur i by. Vi arbeider blant annet med å kartlegge og verdsette naturgoder i by, og vi utvikler naturregnskap for byer.

Å ta vare på naturen i byene er like viktig for menneskene som bor i byene som for naturmangfoldet. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer og innen 2050 vil andelen ha steget til to tredeler. Samtidig står byer – og mennesker som bor i byene – overfor mange problemer forårsaket av urbanisering og klimaendringer – for eksempel økt luftforurensning, hetebølger, ekstrem nedbør og helseproblemer grunnet blant annet manglende tilgang til grøntområder.

Forskninger viser at grøntområder, trær og annen natur i og rundt byer er ekstremt viktig for å håndtere disse utfordringene. Naturen er viktig for trivsel og helse, og bidrar med mange viktige naturgoder, som å rense lufta, redusere støy, dempe flom, minske helserisikoen ved hetebølger og være levested for pollinerende insekter.

Steder med bytrær var inntil 10 grader kjøligere enn steder med asfalt under Oslos hetebølge sommeren 2018!

For innbyggere som ikke har mulighet til å dra til andre steder for å oppleve natur, kan nærnaturen og natur rundt byer være «grønne tilfluktsrom», for eksempel i perioder med pandemier.

PUBLIKASJONER:

Naturgoder – naturens egne tjenester

Naturgoder, som også kalles økosystemtjenester, er et samlebegrep på alle varer og tjenester fra økosystemer som vi mennesker daglig drar nytte av. Vi grupperer naturgodene i regulerende tjenester (f.eks. temperaturregulering og flomdemping), kunnskaps- og opplevelsestjenester (også kalt «kulturelle», f.eks. estetikk og muligheter for friluftsliv), forsynende tjenester (f.eks. mat og tømmer) og støttende tjenester (f.eks. levested for arter).

Selv om den teknologiske utviklingen har resultert i urbane samfunn som tilsynelatende er løsrevet fra naturen og økosystemene i og omkring byene, har vi i byene stort behov for – og nytte av – økosystemtjenester. Mange av behovene dekkes gjennom «import» av naturgoder fra landskapet rundt byene og handel av varer fra andre land. Samtidig kan vi også få mye naturgoder inn i byene – urbane økosystemtjenester. Ved å bevare og restaurere naturgoder i urbane områder kan vi redusere byenes økologiske fotavtrykk, samtidig som vi bedrer innbyggernes helse og livskvalitet. Det gir oss mer robuste byer, som for eksempel er bedre rustet til å tåle mer ekstremvær. 


Basert på Gómez-Baggethun et al. (2013)

Naturgoder og byplanlegging

Naturgoder kan være et nyttig begrep i byplanlegging av mange ulike grunner

  • Å sette navn på bynaturgoder kan øke innbyggernes bevissthet om naturens betydning for deres hverdag. Se for eksempel logoer over økosystemtjenester som Bymiljøetaten har laget for å øke bevissthet om verdien av bynatur i Oslo. NINA deltar i internasjonalt arbeid med å utvikle begreper og metoder for å synliggjøre verdimangfold fra norsk natur, også i byer. Se eksempel fra Verdiutredningen.
  • Å kartlegge og kvantifisere bynaturgoder kan hjelpe å planlegge for urban natur der den trengs mest. Fysisk kvantifisering av naturgoder oppfordrer byplanleggere til å sidestille grønn og grå infrastruktur når de skal disponere arealer i reguleringsplaner. Grå infrastruktur er bygget ofte for å oppfylle én bestemt funksjon, for eksempel en grøft for å ta unna vann fra tette flater. Men det samme kan en bekk eller permeable flater med vegetasjon, samtidig som de har mange andre funksjoner (f.eks. bidra til trivsel og å være leveområde for arter). NINA har laget kart over naturgoder i Oslo og samlet dem i et Bynaturatlas (lenke til atlaset). Les artikkel om Bynaturatlas. Kart over økosystemtjenester har NINA for eksempel brukt til å lage verktøy for lokalisering av grønne tak som innspill til Handlingsplan for Grønne Tak, og nyplanting av bytrær som støtte til OsloTrær. Les artikkel om verktøy for lokalisering av grønne tak. Kartlegging og fysisk modellering er også grunnlaget for bynaturregnskap (mer om det nedenfor).
  • Å sette verdi (økonomisk, sosial, helse) på bynaturgoder kan bidra til å bringe dem på banen politisk. Verdisetting av bynaturgoder kan bidra til konsekvensvurdering av arealplaner ved å konkretisere kostnadene av nedbygging av grøntarealer i og rundt byggesonen, eventuelt veid opp mot de økonomiske fordelene med fortetting eller utvidelse av byggesonen. Verdsetting kan hjelpe med å uforme økonomiske virkemidler, for eksempel for en overvannsavgift for å finansiere bynatur som en del av klimatilpasning (lenke til verktøyet). Les mer om beregningsmodellen for overvannsgebyr. Verdsetting kan bidra til mer komplett beregning av erstatningsverdier for skade på bynatur, der man tar høyde for regulerende økosystemtjenester, for eksempel fra bytrær.

Bynaturen inn i regnskapet

Selv om også naturen innenfor byens grenser er viktig for en velfungerende by, tas den som regel ikke med i kommunale etaters regnskap som legges til grunn for tiltak. Noen kommuner lager nå grøntregnskap med beregninger av endring i faktisk grønt, både i offentlige parker og på private nærings- og boligtomter. NINA bygger videre på fysiske grøntregnskap ved å regne på hva endringene betyr for levering av økosystemtjenester til byens innbyggere, og hvordan den økonomiske verdien av dette endres over tid. Grøntregnskap har også som mål å synliggjøre merkostnader kommunale tjenester har over tid med tap av bynatur, evt. gevinstene ved grønn samfunnsberedskap – investering i naturbaserte løsninger for klimatilpasning og håndtering av fremtidig naturrisiko. NINA har bl.a. bistått FN og SSB med veiledning for urbant økosystemregnskap.


PROSJEKTER

Urban EA

Naturregnskap for norske byer

OpenNESS

Verdisetting av urbane naturgoder

SELINA

Bedre modeller for økosystemtjenester

Pollinatortiltak Porsgrunn

Etablering av blomsterenger og reirplasser for pollinatorer i by

TREKRONER

Økonomisk verdsetting av naturgoder fra bytrær

SPARE

Planlegging for overvann, naturmangfold og rekreasjon

PLANET4B

Inkludering av diskriminerte samfunnsgrupper i naturforvaltning

VI JOBBER MED NATUR I BYER

DNA kan bli ABC for å finne ut hvor mye røye det er i innsjøene på Svalbard. Hemmeligheten ligger i å måle konsentrasjonen av røyas arvestoffer (DNA) i noen liter vann, og det er både enkelt og billig å samle inn prøvene.

Miljø-DNA kan gi enklere oversikt over Svalbard-røya
Prøvefiske kan bli erstattet av miljø-DNA som metode for å finne ut hvor mye røye det er i innsjøene på Svalbard. Foto: Henriette Vaagland, NTNU
Tekst: Jørn J. Fremstad. Publisert: 11 mai 2021

Røye er den eneste ferskvannsfisken som lever på Svalbard. Myndighetene ønsker oversikt over hvilke innsjøer arten fins i, og hvor bestanden er stor nok til å kunne høstes av. Så langt har prøvefiske vært eneste løsning, men metoden krever mye tid og ressurser og er ikke særlig presis. I tillegg kan prøvefiske ta livet av store deler av en allerede presset bestand, og derfor blir det svært sjelden gjennomført.

Turgåere kan samle DNA

– Å bruke miljø-DNA for å undersøke tettheten av røye er mye billigere. Vi kan sende enkelt utstyr med sportsfiskere og turgåere for å ta prøver av vannet. De filtrerer vannet og tar med prøvene tilbake for DNA-analyse. Best av alt er at det ikke påvirker fiskebestanden, sier forsker Carolyn Rosten i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Fritidsfiske er en viktig del av friluftslivet på Svalbard, både for fastboende og tilreisende. For å sikre denne muligheten og ivareta bestandenes produksjonsevne og sammensetning, har Sysselmannen fastsatt en forskrift om fiske etter røye. Samtidig skal den framtidige forvaltningen av Svalbard-røye være kunnskapsbasert og bestandsandsspesifikk.

Rimeligere og raskere

På oppdrag fra Svalbards miljøvernfond har forskere fra NINA derfor undersøkt muligheten for å bruke miljø-DNA som et rimeligere og raskere verktøy for å overvåke bestander av røye. Forskerne har sammenlignet resultater fra prøvefiske utført av NTNU med resultater fra DNA-analyser. Av praktiske årsaker ble undersøkelsene gjort på Bjørnøya, hvor forskerne har tatt fem vannprøver i hver av elleve innsjøer.

Bjørnøya og Svalbard egner seg godt til å teste miljø-DNA. Det er grunne innsjøer med samme temperatur i alle vannlag. Siden det fins bare én fiskeart er det heller ingen andre arter som påvirker resultatet.

– Vi har målt konsentrasjonen av røye-DNA i fem liter vann. Det er ennå ikke mulig å ta en prøve for å se hvor mange fisker det er i innsjøen, men DNA-mengden i en prøve indikerer om det er mye eller lite fisk. Siden metoden er rimelig og enkel å utføre kan den benyttes årlig for å oppdage trender i bestandsendringer på et tidligere tidspunkt, forteller forsker Frode Fossøy i NINA.

Anbefaler videre testing

Foreløpig har ikke forskerne nok resultater til å kunne konkludere med at miljø-DNA kan brukes i røyeforvaltning på Svalbard, men flere tidligere studier har funnet en god sammenheng mellom tetthet av fisk målt ved prøvefiske og konsentrasjonen av miljø-DNA.

– Men vi har nok til å kunne si at analyser av miljø-DNA kan gi viktig tilleggsdata til tradisjonelle metoder som krever mye tid og penger, og derfor utføres sjeldent. Derfor anbefaler vi å følge opp miljø-DNA som metode for forvaltning av Svalbard-røye, med å ta prøver innen og mellom sesonger for å se hvordan DNA-konsentrasjoner endrer seg over tid, sier Fossøy.

Image

Kart som viser posisjoner for garnfiske og prøvetaking av miljø-DNA. Jo mørkere farge, jo større konsentrasjon av DNA.  Kolonnen til venstre viser hvor mange DNA-kopier av røye-DNA som er påvist per liter vann som er analysert. Illustrasjon: Craig Jackson, NINA

Dette er miljø-DNA

Innsamling av vannprøver og analyser av miljø-DNA er en alternativ metode for overvåking av økosystemer. Levende organismer avgir stadig DNA til miljøet rundt seg i form av hudceller, spytt og avføring og lignende. Ved å filtrere vann gjennom et finmasket filter er det mulig å i fange dette DNA-et, og ved hjelp av genetiske analyser kan vi bestemme hvilke arter det stammer fra. NINA har i løpet av de siste årene utviklet både prøvetakingsutstyr og molekylære verktøy for analyser av miljø-DNA og har verifisert protokoller for mange akvatiske organismer.

Kontakt

Frode Fossøy

Carolyn Rosten

Les mer om miljø-DNA

Skriv ut

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: