Naturrestaurering

Fjerning av vei pågår. Foto: Dagmar Hagen / NINA

Naturrestaurering

2021-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. I NINA har vi i en årrekke jobbet med forskning på naturrestaurering både til vanns og til lands.

Naturrestaurering i NINA

Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må i tillegg restaurere det som er ødelagt. Å restaurere natur betyr å gjenopprette og forbedre økologisk tilstand og naturverdier i områder som er forringet eller ødelagte. Også avbøtende tiltak som forebygger eller hindrer tap av naturverdier kan inngå i restaurering.

Naturinngrep og ødeleggelse av habitater er den største trusselen mot naturmangfoldet, men likevel fortsetter nedbygging og tap av natur over hele verden, også i Norge. Naturrestaurering er helt nødvendig for å bremse, stoppe og aller helst snu den negative trenden med tap av natur. Dette har også Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (ICCP) slått fast i sine globale kunnskapsrapporter. Derfor har FN vedtatt at 2021-2030 skal være det internasjonale restaureringstiåret.

Delta på Naturrestaureringskonferansen 30.-31.oktober 2023 for få den nyeste kunnskapen om naturrestaurering og for å utveksle praktiske erfaringer fra konkrete restaureringstiltak.

Konferansen er arrangert av Miljødirektoratet og NINA 

RESTAURERINGSPROSJEKTER

Hjerkinn skytefelt

Fra slagmark til nasjonalpark

RESCAPE

Hvordan kan oppskalering av restaurering skje i praksis?

Eremitt

Kan artsrestaurering sikre at eremitten overlever i Norge på sikt?

Transforest

Edelløvskogen i Norge er kraftig redusert, og det er et stort behov for restaurering.

Avlsprogrammet for fjellrev

Avlsprogrammet har utviklet metoder for avl i fangenskap og utsetting av fjellrevvalper.

Salamanderhotell

Kunstige overvintringssteder er et godt alternativ til storsalamanderens vinterdvalesteder

Sårbarhetsvurderinger

Håndbok for sårbarhetsvurderinger i norske verneområder

Restaureringssats

Naturrestaurering er en av NINAs strategiske satsiner

Havørn til Europa

Norsk havørn bidrar til å reetablere havørn i Europa

Skogrestaurering

Viktig for verdiskaping, klima og naturmangfold

TEAM#UP

Team-up knowledge on ecological restoration

Svea-prosjektet

Restaurerer arktisk villmark i Svea på Svalbard

SYNFOREST

Hvordan kan skogforvaltning og trevareproduksjon tilpasses til mer eik i norske skoger?

Kontakt

Dagmar Hagen
Seniorforsker NINA Trondheim

Astrid B. Skrindo
Forsker NINA Oslo

Er det egentlig mulig å restaurere natur?

Restaurering kan aldri erstatte urørt natur. Derfor kan ikke restaurering bli en unnskyldning for å ødelegge nye områder. Men restaurering kan tilrettelegge for naturlige prosesser og for at arter og naturtyper kan etablere seg på nytt i ødelagte områder. I vid forstand er restaurering alle tiltak som bidrar til at natur blir mindre ødelagt enn den ville vært uten slike tiltak. 

Klassiske restaureringstiltak omfatter å gjenopprette naturområder som har vært nedbygd eller oppdyrket, slik som å fylle grøfter i myr eller å fjerne veger i fjellet. 

Artsrestaurering

En annen type tiltak er artsprosjekter der målet er å gjenopprette levedyktige populasjoner av utryddingstrua arter. I praksis betyr dette oppformering eller avl av artene i egne anlegg eller en avlsstasjon, for deretter å plassere de nye verdensborgerne ut i sitt opprinnelige leveområde. Både elvesandjeger, elvemusling og fjellrev er norske eksempler på artsrestaurering som NINA har vært sterkt involvert i. 

Avbøtende tiltak i inngrepsområder kan bidra til å redusere naturødeleggelsen, som å fjerne terskler eller opprettholde gytehabitat for å bedre forhold for fisk i regulerte elver og etablere ny vegetasjon (revegetering) på midlertidige anleggsveger i store byggeprosjekter. I byer gjøres det tiltak for å gjenåpne bekker som er lagt i rør og dermed tilrettelegge for at arter i og langs vannet. NINA har planlagt og gjennomført mange slike prosjekter i samarbeid med ulike sektorer, privat næringsliv og offentlig forvaltning. 

NINA forsker på restaurering, bidrar i praktiske restaureringstiltak og samarbeider bredt for å utvikle god restaurering 


NINA er et sentralt kunnskapsmiljø for naturrestaurering i Norge. Vi har i en årrekke forsket på restaurering og vært involvert i en rekke konkrete restaureringstiltak. I tillegg er mye av den andre forskningen vi driver med viktig basiskunnskap for framtidig restaurering. Restaurering er et vidt tema som involverer mange fagfelt, aktører og prosesser. Derfor er mange av NINA sine restaureringsprosjekter tverrfaglige. Biologer og økologer samarbeider med samfunnsvitere og økonomer. Forskerne våre samarbeider med forvaltere, grunneiere, myndigheter, lokale brukergrupper, industri og entreprenørbransjen.

Er det egentlig mulig å restaurere natur? (klikk for å lese mer)

Restaurering kan aldri erstatte urørt natur. Derfor kan ikke restaurering bli en unnskyldning for å ødelegge nye områder. Men restaurering kan tilrettelegge for naturlige prosesser og for at arter og naturtyper kan etablere seg på nytt i ødelagte områder. I vid forstand er restaurering alle tiltak som bidrar til at natur blir mindre ødelagt enn den ville vært uten slike tiltak. 

Klassiske restaureringstiltak omfatter å gjenopprette naturområder som har vært nedbygd eller oppdyrket, slik som å fylle grøfter i myr eller å fjerne veger i fjellet. 

Artsrestaurering

En annen type tiltak er artsprosjekter der målet er å gjenopprette levedyktige populasjoner av utryddingstrua arter. I praksis betyr dette oppformering eller avl av artene i egne anlegg eller en avlsstasjon, for deretter å plassere de nye verdensborgerne ut i sitt opprinnelige leveområde. Både elvesandjeger, elvemusling og fjellrev er norske eksempler på artsrestaurering som NINA har vært sterkt involvert i. 

Avbøtende tiltak i inngrepsområder kan bidra til å redusere naturødeleggelsen, som å fjerne terskler eller opprettholde gytehabitat for å bedre forhold for fisk i regulerte elver og etablere ny vegetasjon (revegetering) på midlertidige anleggsveger i store byggeprosjekter. I byer gjøres det tiltak for å gjenåpne bekker som er lagt i rør og dermed tilrettelegge for at arter i og langs vannet. NINA har planlagt og gjennomført mange slike prosjekter i samarbeid med ulike sektorer, privat næringsliv og offentlig forvaltning. 

NINA forsker på restaurering, bidrar i praktiske restaureringstiltak og samarbeider bredt for å utvikle god restaurering 


NINA er et sentralt kunnskapsmiljø for naturrestaurering i Norge. Vi har i en årrekke forsket på restaurering og vært involvert i en rekke konkrete restaureringstiltak. I tillegg er mye av den andre forskningen vi driver med viktig basiskunnskap for framtidig restaurering. Restaurering er et vidt tema som involverer mange fagfelt, aktører og prosesser. Derfor er mange av NINA sine restaureringsprosjekter tverrfaglige. Biologer og økologer samarbeider med samfunnsvitere og økonomer. Forskerne våre samarbeider med forvaltere, grunneiere, myndigheter, lokale brukergrupper, industri og entreprenørbransjen.

NYHETER
NINA and Hydro Energy team up for biodiversity
30. april 2024

NINA assesses status and implementation gaps of performance standards and no net loss commitments, in relation to energy sector developments in Norway.  

Kina henter kompetanse fra NINA
12. desember 2023

Kina har store planer for å ta bedre vare på naturen og redusere utslippene av klimagasser. Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal veilede kineserne i et nytt prosjekt.

Hvordan sikre en bærekraftig bruk av landet vårt?
25. september 2023
Arealplanlegging og kunnskapsberedskap var viktige tema da statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet besøkte NINA mandag. Hun fikk høre mer om soneforvaltning på rovvilt, utfordringene til villrein, og hvordan forskningen kan...

FNs tiår for restaurering 2021-2030

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer.

Nedbygging av areal er den viktigste trusselen mot biologisk mangfold. Det å ta vare på og øke karbonlagrene er en av de sikreste måtene vi kan motvirke ekstreme klimaendringer på. Funksjonelle friske (robuste) økosystemer er også sentralt for å motvirke skadeomfanget til klimaendringene. Det viser de store globale rapportene fra Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (IPCC).

Intakt natur er selve livsgrunnlaget til mennesker, og ødeleggelse av natur gir enorme klimagassutslipp. Forskning fra NINA viser også at det å ta vare på naturen er den billigste og mest effektive løsningen for å lagre karbon i Norge. Arealinngrep som utbygging av veier, hytteområder og energianlegg, hogst og oppdyrking er aktiviteter som ødelegger mest natur i Norge i dag.

Hva: FN har bestemt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer. Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret.

Hvorfor:  Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere. Naturmangfold og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, men i dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare biodiversitet, matforsyning og rent vann, i tillegg er det et viktig virkemiddel for å løse klimakrisen.

Hvordan: FN har en strategi for tiåret som beskriver hva som trengs for å skape en global restaureringskultur. Hovedbudskapet er forståelse, politisk vilje og kunnskap om løsninger. Ett viktig poeng er at man både må bevare og restaurere natur.  Norge skal også følge opp den globale strategien, og Naturrestaureringskonferansen er et viktig bidrag for å dele og fremheve bredden av kunnskap vi har i Norge.

FNs bærekraftsmål: Naturrestaurering kan bidra til å løse hvert av de 17 bærekraftsmålene.

E-postliste Naturrestaurering

Ønsker du epost med informasjon og nyheter om naturrestaurering og konferansen? 


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: