Naturrestaurering

Fjerning av vei pågår. Foto: Dagmar Hagen / NINA

Naturrestaurering

2021-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. I NINA har vi i en årrekke jobbet med forskning på naturrestaurering både til vanns og til lands.

Naturrestaurering i NINA

Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må i tillegg restaurere det som er ødelagt. Å restaurere natur betyr å gjenopprette og forbedre økologisk tilstand og naturverdier i områder som er forringet eller ødelagte. Også avbøtende tiltak som forebygger eller hindrer tap av naturverdier kan inngå i restaurering.

Naturinngrep og ødeleggelse av habitater er den største trusselen mot naturmangfoldet, men likevel fortsetter nedbygging og tap av natur over hele verden, også i Norge. Naturrestaurering er helt nødvendig for å bremse, stoppe og aller helst snu den negative trenden med tap av natur. Dette har også Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (ICCP) slått fast i sine globale kunnskapsrapporter. Derfor har FN vedtatt at 2021-2030 skal være det internasjonale restaureringstiåret.

RESTAURERINGSPROSJEKTER

Hjerkinn skytefelt

Fra slagmark til nasjonalpark

RESCAPE

Hvordan kan oppskalering av restaurering skje i praksis?

Eremitt

Kan artsrestaurering sikre at eremitten overlever i Norge på sikt?

Transforest

Edelløvskogen i Norge er kraftig redusert, og det er et stort behov for restaurering.

Avlsprogrammet for fjellrev

Avlsprogrammet har utviklet metoder for avl i fangenskap og utsetting av fjellrevvalper.

Salamanderhotell

Kunstige overvintringssteder er et godt alternativ til storsalamanderens vinterdvalesteder

Sårbarhetsvurderinger

Håndbok for sårbarhetsvurderinger i norske verneområder

Restaureringssats

Naturrestaurering er en av NINAs strategiske satsiner

Havørn til Europa

Norsk havørn bidrar til å reetablere havørn i Europa

Skogrestaurering

Viktig for verdiskaping, klima og naturmangfold

TRAIN#ER

Training Ecological Restoration

Kontakt

Dagmar Hagen
Seniorforsker NINA Trondheim

Astrid B. Skrindo
Forsker NINA Oslo

Er det egentlig mulig å restaurere natur? (klikk for å lese mer)

Restaurering kan aldri erstatte urørt natur. Derfor kan ikke restaurering bli en unnskyldning for å ødelegge nye områder. Men restaurering kan tilrettelegge for naturlige prosesser og for at arter og naturtyper kan etablere seg på nytt i ødelagte områder. I vid forstand er restaurering alle tiltak som bidrar til at natur blir mindre ødelagt enn den ville vært uten slike tiltak. 

Klassiske restaureringstiltak omfatter å gjenopprette naturområder som har vært nedbygd eller oppdyrket, slik som å fylle grøfter i myr eller å fjerne veger i fjellet. 

Artsrestaurering

En annen type tiltak er artsprosjekter der målet er å gjenopprette levedyktige populasjoner av utryddingstrua arter. I praksis betyr dette oppformering eller avl av artene i egne anlegg eller en avlsstasjon, for deretter å plassere de nye verdensborgerne ut i sitt opprinnelige leveområde. Både elvesandjeger, elvemusling og fjellrev er norske eksempler på artsrestaurering som NINA har vært sterkt involvert i. 

Avbøtende tiltak i inngrepsområder kan bidra til å redusere naturødeleggelsen, som å fjerne terskler eller opprettholde gytehabitat for å bedre forhold for fisk i regulerte elver og etablere ny vegetasjon (revegetering) på midlertidige anleggsveger i store byggeprosjekter. I byer gjøres det tiltak for å gjenåpne bekker som er lagt i rør og dermed tilrettelegge for at arter i og langs vannet. NINA har planlagt og gjennomført mange slike prosjekter i samarbeid med ulike sektorer, privat næringsliv og offentlig forvaltning. 

NINA forsker på restaurering, bidrar i praktiske restaureringstiltak og samarbeider bredt for å utvikle god restaurering 


NINA er et sentralt kunnskapsmiljø for naturrestaurering i Norge. Vi har i en årrekke forsket på restaurering og vært involvert i en rekke konkrete restaureringstiltak. I tillegg er mye av den andre forskningen vi driver med viktig basiskunnskap for framtidig restaurering. Restaurering er et vidt tema som involverer mange fagfelt, aktører og prosesser. Derfor er mange av NINA sine restaureringsprosjekter tverrfaglige. Biologer og økologer samarbeider med samfunnsvitere og økonomer. Forskerne våre samarbeider med forvaltere, grunneiere, myndigheter, lokale brukergrupper, industri og entreprenørbransjen.

Er det egentlig mulig å restaurere natur?

Restaurering kan aldri erstatte urørt natur. Derfor kan ikke restaurering bli en unnskyldning for å ødelegge nye områder. Men restaurering kan tilrettelegge for naturlige prosesser og for at arter og naturtyper kan etablere seg på nytt i ødelagte områder. I vid forstand er restaurering alle tiltak som bidrar til at natur blir mindre ødelagt enn den ville vært uten slike tiltak. 

Klassiske restaureringstiltak omfatter å gjenopprette naturområder som har vært nedbygd eller oppdyrket, slik som å fylle grøfter i myr eller å fjerne veger i fjellet. 

Artsrestaurering

En annen type tiltak er artsprosjekter der målet er å gjenopprette levedyktige populasjoner av utryddingstrua arter. I praksis betyr dette oppformering eller avl av artene i egne anlegg eller en avlsstasjon, for deretter å plassere de nye verdensborgerne ut i sitt opprinnelige leveområde. Både elvesandjeger, elvemusling og fjellrev er norske eksempler på artsrestaurering som NINA har vært sterkt involvert i. 

Avbøtende tiltak i inngrepsområder kan bidra til å redusere naturødeleggelsen, som å fjerne terskler eller opprettholde gytehabitat for å bedre forhold for fisk i regulerte elver og etablere ny vegetasjon (revegetering) på midlertidige anleggsveger i store byggeprosjekter. I byer gjøres det tiltak for å gjenåpne bekker som er lagt i rør og dermed tilrettelegge for at arter i og langs vannet. NINA har planlagt og gjennomført mange slike prosjekter i samarbeid med ulike sektorer, privat næringsliv og offentlig forvaltning. 

NINA forsker på restaurering, bidrar i praktiske restaureringstiltak og samarbeider bredt for å utvikle god restaurering 


NINA er et sentralt kunnskapsmiljø for naturrestaurering i Norge. Vi har i en årrekke forsket på restaurering og vært involvert i en rekke konkrete restaureringstiltak. I tillegg er mye av den andre forskningen vi driver med viktig basiskunnskap for framtidig restaurering. Restaurering er et vidt tema som involverer mange fagfelt, aktører og prosesser. Derfor er mange av NINA sine restaureringsprosjekter tverrfaglige. Biologer og økologer samarbeider med samfunnsvitere og økonomer. Forskerne våre samarbeider med forvaltere, grunneiere, myndigheter, lokale brukergrupper, industri og entreprenørbransjen.

NYHETER
Restaurering av sanddyner får et løft
20. desember 2022

Sanddyner er viktige leveområder for flere truede arter og betyr mye for samfunnet. I en ny rapport foreslår forskere tiltak for å ta vare på denne sårbare naturtypen.

Det glemte klimatiltaket
8. desember 2022

Verdens beste metode for å fange karbon - finnes allerede! Naturen gjør denne jobben for oss. Gratis.

Fjellet fikk naturen tilbake
22. juli 2022

Området som ble brukt til testing av klasebomber og annen ammunisjon på Hjerkinn på Dovrefjell var en diger død firkant av grus. Slik fant forskerne ut hvordan de best kunne bruke lokale arter til å restaurere den ødelagte naturen.

FNs tiår for restaurering 2021-2030

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer.

Nedbygging av areal er den viktigste trusselen mot biologisk mangfold. Det å ta vare på og øke karbonlagrene er en av de sikreste måtene vi kan motvirke ekstreme klimaendringer på. Funksjonelle friske (robuste) økosystemer er også sentralt for å motvirke skadeomfanget til klimaendringene. Det viser de store globale rapportene fra Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (IPCC).

Intakt natur er selve livsgrunnlaget til mennesker, og ødeleggelse av natur gir enorme klimagassutslipp. Forskning fra NINA viser også at det å ta vare på naturen er den billigste og mest effektive løsningen for å lagre karbon i Norge. Arealinngrep som utbygging av veier, hytteområder og energianlegg, hogst og oppdyrking er aktiviteter som ødelegger mest natur i Norge i dag.

Hva: FN har bestemt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer. Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret.

Hvorfor:  Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere. Naturmangfold og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, men i dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare biodiversitet, matforsyning og rent vann, i tillegg er det et viktig virkemiddel for å løse klimakrisen.

Hvordan: FN har en strategi for tiåret som beskriver hva som trengs for å skape en global restaureringskultur. Hovedbudskapet er forståelse, politisk vilje og kunnskap om løsninger. Ett viktig poeng er at man både må bevare og restaurere natur.  Norge skal også følge opp den globale strategien, og Naturrestaureringskonferansen er et viktig bidrag for å dele og fremheve bredden av kunnskap vi har i Norge.

FNs bærekraftsmål: Naturrestaurering kan bidra til å løse hvert av de 17 bærekraftsmålene.

Forskere har slått alarm om naturens tilstand på jorda, og FN ønsker derfor at tiåret skal gi et virkelig løft til arbeidet med å restaurere skadet og ødelagt natur. For å lykkes med den enorme oppgaven må vi jobbe sammen.

I januar 2021 samlet Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning de beste ekspertene på restaurering på land og i vann og innledet restaureringstiåret med Naturrestaureringskonferansen. 

Program og foredragsholdere

Se alle foredragene på YouTube

E-postliste Naturrestaurering

Under naturrestaureringskonferansen ble det vært ytret ønske om å opprette et nettverk for alle som er interessert i naturrestaurering. 

Dersom du kunne tenke deg å stå på en slik e-postliste, kan du legge inn e-postadressen din i skjemaet under. Listen kan brukes til å delta i informasjonsutveksling om naturrestaurering, og kun det. Vi lagrer dine kontaktopplysninger i en i en sikker lagringsløsning, og vil aldri videreformidle eller selge denne informasjonen til andre virksomheter.

Etter at du har fylt ut skjemaet under, må du bekrefte opplysningene ved å klikke på lenken i e-posten som sendes til deg.


Skriv inn tegnene i boksen under:
CAPTCHA image

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: