Tema

Vann og vassdrag

Ann Kristin Schartau

Praktisk erfaring først og fremst knyttet til vassdragsforskning og prosjektledelse. Hennes kompetanse omfatter spesielt overvåking av forurensninger, kartlegging/overvåking av biologisk mangfold samt økologisk tilstandsvurdering av innsjøer og elver. Hun har koordinert nasjonale overvåkingsprogrammer i ferskvann og har hatt en sentral rolle i utvikling og utprøving av nasjonal typologi, overvåkingsdesign og nasjonale overvåkingsprogrammer i ferskvann. Hennes forskning er særlig knyttet til referansetilstand og naturlig variasjon, miljøindikatorer og effekter av ulike påvirkninger, med spesiell fokus på vannkjemi og invertebrater (bunndyr og småkreps).

Deltatt i flere arbeidsgrupper på kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i ferskvann og har ledet NINAs arbeidsgruppe for ferskvann i forbindelse med utvikling av Naturindeksen  Hun har også hatt ansvar for å beskrive miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter i ferskvann og for risikovurdering av fremmede arter av ferskvannskreps Nasjonal og internasjonal erfaring fra standardisering av biologiske metoder i ferskvann samt utvikling og interkalibrering av klassifiseringssystemfer for tilstandsvurdering iht. vanndirektivet/vannforskriften.


Vis hele profilen til Ann Kristin Schartau

Jon Museth

Innlandsfisk, flerartssamfunn, konsekvensutredninger, kraftubygging i elver, avbøtende tiltak i regulerte elver, økologisk konnektivitet, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser av flom og flomtiltak, fremmede arter, regulering av fiske


Vis hele profilen til Jon Museth

Ingeborg Palm Helland

Økologiske konsekvenser av vannkraft, EUs vanndirektiv, innlandsfisk, ferskvannsøkologi, klimaeffekter, vinterøkologi, artsinteraksjoner, økologisk artsdannelse, økologisk modellering, lakselus
Vis hele profilen til Ingeborg Palm Helland

Inta Dimante-Deimantovica


Vis hele profilen til Inta Dimante-Deimantovica

Thomas Correll Jensen

Freshwater ecology, zooplankton, growth and respiration of zooplankton
Vis hele profilen til Thomas Correll Jensen

Lars Erikstad

English: Research Geoscientist Field of work: Geoscience, land forms (geomorphology), quartenary geology, landscape analysis, environmental impact assessments, aerial photography analysis, remote sensing, digital elevation models, geographic information systems (GIS).
Vis hele profilen til Lars Erikstad

Bjørn Walseng

Senior Technician Field of work: Freshwater ecology, freshwater invertebrates (especially crustaceans), biodiversity, conservation plans, pollution ecology, environmental monitoring, enviromental impact assessments.
Vis hele profilen til Bjørn Walseng

Morten Falkegård


Vis hele profilen til Morten Falkegård

David Barton

Barton has 10 years experience in the use of environmental and resource economics in water resource management, sustainable harvesting of wetland resources, conservation management planning and environmental economic risk analysis. He has specialised in the application of non-market valuation methods for environmental quality and decision analysis under uncertainty. He has conducted a number of projects related to economic valuation methods and economic analysis of multiple use conflict in wetlands, watershed and coastal resources; including cost-benefit analysis of environmental objectives in several river basins subject to the EU Water Framework Directive (Norway) cost-effectiveness analysis of groundwater protection (Norway), non-market valuation and benefit-cost analysis of clean-up measures for contaminated marine sediments (Norway), economic evaluation of pollution abatement and flood mitigation measures in watershed management (Norway), valuation of water quality (Norway), economic evaluation of upland small-holder soil conservation practices in watershed management (Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador), feasibility studies of flood mitigation (Nicaragua), economic evaluation of conservation areas (Costa Rica), economic valuation of water and sanitation projects in coastal zones (Costa Rica), natural resource damage valuation of oil spills in coastal zones (Sri Lanka), cost-effectiveness and multiple criteria analysis of lake restoration measures (Inner Mongolia, China), economic impact analysis of toxic algal blooms (Uganda), and is currently engaged in a feasibility study of payments for watershed environmental services (Karnataka,India).
Vis hele profilen til David Barton

Trygve H. Hesthagen

My profession is in freshwater biology, mainly in fish research. I have major experience in planning different biological projects concerning fish stock assessment, conducting field work in rivers and lakes, and writing reports and scientific papers
Vis hele profilen til Trygve H. Hesthagen

Line Elisabeth Sundt-Hansen

Ecology of growth enhanced salmonids, costs of fast growth, transgenic salmon.
Vis hele profilen til Line Elisabeth Sundt-Hansen

Oddgeir Andersen

 • Spørreundersøkelser
 • Menneske - natur interaksjoner
 • Økologi
 • Verneområdeforvaltning
 • Ferdsel
 • Beskatningsreguleringer
 • Vilt
 • Fisk

Vis hele profilen til Oddgeir Andersen

Stefan Blumentrath

Kulturlandskap Miljøplanlegging GIS Landskapsestetikk
Vis hele profilen til Stefan Blumentrath

Audun Ruud

 • Politikk og styring knyttet til produksjon, overføring og bruk av fornybar energi.
 • Samfunnsaksept og deltakelse
 • Miljøledelse i næringslivet
 • Miljø- og klimapolitikk og praksis

Vis hele profilen til Audun Ruud

Tor Atle Mo


Vis hele profilen til Tor Atle Mo

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: