Det er på tide å reparere det vi har ødelagt. Vi markerer oppstarten av FN’s tiår for naturrestaurering 2021 – 2030 med å arrangere Norges første helhetlige konferanse om restaurering av natur 18.-19. januar 2021. 

Forskere har slått alarm om naturens tilstand på jorda, og FN ønsker derfor at tiåret skal gi et virkelig løft til arbeidet med å restaurere skadet og ødelagt natur. For å lykkes med den enorme oppgaven må jobbe sammen, derfor vil Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning samle de beste ekspertene på restaurering på land og i vann. I tillegg spør vi, hva er intakt natur verdt, og hva betyr den for vår fysiske og psykiske helse?

Se programmet eller gå rett til spillelista med alle foredragene!

Før-etter: Den restaurerte naturen på Hjerkinn på Dovrefjell vil ta opp karbonekvivalenter tilsvarende forbruket til 1100 husstander i året. Foto: Dagmar Hagen/NINA.

 

Nedbygging av areal er den viktigste trusselen mot biologisk mangfold. Det å ta vare på og øke karbonlagrene er en av de sikreste måtene vi kan motvirke ekstreme klimaendringer på. Funksjonelle friske (robuste) økosystemer er også sentralt for å motvirke skadeomfanget til klimaendringene. Det viser de store globale rapportene fra Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (IPCC).

 

Intakt natur er selve livsgrunnlaget til mennesker, og ødeleggelse av natur gir enorme klimagassutslipp. Forskning fra NINA viser også at det å ta vare på naturen er den billigste og mest effektive løsningen for å lagre karbon i Norge. Arealinngrep som utbygging av veier, hytteområder og energianlegg, hogst og oppdyrking er aktiviteter som ødelegger mest natur  i Norge i dag.

FNs bærekraftmål nr 15 handler om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. For å nå dette målet, må Norge øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer og forhindre ødeleggelse av natur. Da må vi sette alle kluter til – det trengs en dugnad på tvers av sektorer, fagfelt og tradisjoner. Naturrestaurering handler om politikk, forvaltning, forskning og praktiske løsninger. Kunnskap- og erfaringsformidling på tvers er avgjørende for at vi når Norges miljømål om god økologisk tilstand i økosystemene. 

Bla ned for å se eksempler på ulike naturrestaureringsprosjekter:

Det er viktig at forvalting og forskere jobber sammen for å løse disse utfordringene. Derfor inviterer Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) til en konferanse som belyser hvordan naturrestaurering kan svare på de store miljøutfordringene, vi ser på konkrete løsninger og på hvordan norsk forskning kan bidra til å nå målet med tiåret.

Tid og sted

NÅR:
Dag 1: 18.01.2021, 09:00
Dag 2: 19.01.2021, avslutning 15:30

STED: Webinar

Se programmet eller gå rett til spillelista med alle foredragene!

Om restaurerings-tiåret

Hva: FN har bestemt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer. Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret.


Hvorfor:  Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere. Naturmangfold og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, men i dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare biodiversitet, matforsyning og rent vann, i tillegg er det et viktig virkemiddel for å løse klimakrisen.


Hvordan: FN har en strategi for tiåret som beskriver hva som trengs for å skape en global restaureringskultur. Hovedbudskapet er forståelse, politisk vilje og kunnskap om løsninger. Ett viktig poeng er at man både må bevare og restaurere natur.  Norge skal også følge opp den globale strategien, og Naturrestaureringskonferansen er et viktig bidrag for å dele og fremheve bredden av kunnskap vi har i Norge.


 

 

 

 

 

 

 

FNs bærekraftmål nr 15 handler om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. For å nå dette målet må Norge øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer og forhindre ødeleggelse av natur. Det trengs en dugnad på tvers av sektorer, fagfelt og tradisjoner. Naturrestaurering handler om politikk, forvaltning, forskning og praktiske løsninger. Kunnskap- og erfaringsformidling på tvers er avgjørende for at vi når Norges miljømål om god økologisk tilstand i økosystemene. 

FNs bærekraftmål nr 14 handler om å bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte. Verdens hav – deres temperatur, kjemi, strømmer og liv – driver globale systemer som gjør jorden beboelig for menneskeheten. Hvordan vi håndterer denne essensielle ressursen er avgjørende for menneskeheten og for å motvirke konsekvensene av klimaendringene. Delmål 14.2 legger ekstra vekt på økosystemenes tilstand langs kysten.