FORELØPIG PROGRAM 

Oppdateres

18. januar 2021 

Åpning av konferansen v/Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og miljødirektør Ellen Hambro

Hva er restaureringstiåret? 
Det internasjonale og det nasjonale perspektivet blir presentert av Anne Larigauderie og Robert Scholes fra IPBES og blant andre Dagmar Hagen fra NINA.

Naturrestaurering fra forskjellige perspektiver - økonomi, økologi, planlegging, roller, jus og filosofi: 

Keynote - Det økonomiske perspektivet: Lucy Emerton, Director of the Environment Management Group 

Keynote - Det økologiske perspektivet: Anne Tolvanen, professor fra Natural Resources Institute Finland. 

En rekke foredrag med blant andre Jonathan Colman, Sigrid Stokstad, Manuela Panzacchi, Erica Colman-Denstad, Berit Köhler. Flere navn kommer.

Naturrestaurering og de frivilliges rolle: 

Christian Steel og Martin Eggen

19. januar 2021 

Hva skjer på naturrestaurering i Norge i dag. Innblikk i naturtyper, fagmiljøer og prosjekter.

Maja Lunde og Anne Sverdrup-Thygeson innleder og kåserer.

Flere forskere gir et innblikk i ulike økosystem med vekt på status, kunnskapshull og muligheter for naturrestaurering. Ulrich Pulg, Marte Fannrem, Magni Olsen Kyrkjeeide, Jesamine Bartlett, Kristine Westergaard og mange flere vil komme til.

Sektorstafett. 

Sektorene på veg inn i restaureringstiåret. Skal vi nå målet om 15 % økt restaurering, så må alle sektorer bidra. Hva er mulighetene, hva er utfordringene og hvordan skal vi ta dette videre? Miljø-, energi-, landbruk-, forsvar-, samferdsel-, kommunal-, mineral-, fiskerisektoren.
 

FOREDRAGSHOLDERE

  • team-1 Anne Larigauderie Executive Secretary Dr.Anne Larigauderie er eksekutivsekretær for IPBES, den mellomstatlige kunnskapsplattformen for biologisk mangfold og økosystemtjenester, etablert i 2012. Under hennes ledelse har IPBES raskt etablert seg som verdens fremste kunnskapsorgan på natur og naturgoder.

    Hun er ekspert på planteøkologi og har blant annet forsket på hvordan klimaendringer påvirker plantefysiologi og økologi i ulike sammenhenger.
  • team-2 Bob Scholes Professor Dr. Bob Scholes er professor i systemøkologi ved University of the Witwatersrand i Sør-Afrika. Med over tre tiårs erfaring i Afrika og globalt, tilhører Bob den øverste 1% av miljøforskere over hele verden, basert på siteringsfrekvens. Han har ledet og vært i ledende posisjoner på flere globale og regionale studer og utredninger av høy profil, inkludert Millennium Ecosystem Assessment og Southern African Millennium Assessment. Han er også forfatter for flere Klimapanel-rapporter, tidligere leder for GEO-BON, og leder av Naturpanelets rapport Land Degradation and Restoration.  
  • team-3 Lucy Emerton Miljø-økonom Lucy Emerton er Economics and Finance Director of the Environment Management Group og har, i over 30 år, jobbet internasjonalt med politisk rådgiving og, bla, ledet det miljø-økonomiske programmet for IUCN.
  • team-4 Anne Tolvanen Professor Dr. Anne Tolvanen tilhører Natural Resources Institute Finland. Tolvanen har lang erfaring i boreale økosystem og ser naturrestaurering og klima i sammenheng
  • team-5 Dagmar Hagen Seniorforsker Restaureringsøkolog og en av Norges fremste eksperter på naturrestaurering. Hun var en av de første i Norge som tok doktorgrad innen restaurering og har utviklet fagfeltet til å bli helhetlig, tverrfaglig og anvendelig i storskala naturrestaurering.
  • team-6 Anne Sverdrup-Thygeson Professor Professor i bevaringsbiologi på Institutt for Naturforvaltning ved NMBU, og vitenskapelig rådgiver i NINA. Hun er også kritikerrost forfatter av flere bøker om natur og er glødende engasjert i å formidle insektenes enorme betydning for jorda og menneskeheten.
  • team-2 Knut Rydgren ProfessorKnut Rydgren er professor i vegetasjonsøkologi ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Han har jobbet med vegetasjonsøkologi i mange ulike økosystemer og også enn del med populasjonsbiologi på moser. De siste ti-årene har han fortrinnsvis jobbet med restaureringsøkologi, i kulturlandskapet, men aller mest i fjellet.
  • team-2 Jonathan Colman Førsteamanuensis John Coleman er førsteamanuensis på NMBU med ansvar for undervisning i restaureringsøkologi siden 2005 og Tverrfaglig konsekvensanalyse siden 2010. Har forsket og veiledet flere titalls masterstudenter innenfor restaureringsøkologiske temaer i ferskvann, marint og urbane miljøer i over 15 år. Er dagligleder i selskapet NaturRestaurering AS, aktiv innenfor rådgivning og praktisk gjennomføre av restaurering i norsk natur.  

 

Tid og sted

NÅR: 

Dag 1: 18.01.2021, 09:00

Dag 2: 19.01.2021, avslutning 15:30

STED: Trondheim, Scandic Nidelven

PROGRAM: Her er programmet

PÅMELDINGHer kan du melde deg på konferansen 
Påmeldingsfrist 1.desember. 
(NB! Plassbegrensning pga COVID 19 gjør at det er "førstemann til mølla".)

COVID-19: Vi følger nøye med på Korona-situasjonen, og planlegger for både digitale løsninger og utvidelse av konferanselokalet om det blir nødvendig.

Om restaurerings-tiåret

Hva: FN har bestemt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer. Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret.


Hvorfor:  Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere. Naturmangfold og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, men i dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare biodiversitet, matforsyning og rent vann, i tillegg er det et viktig virkemiddel for å løse klimakrisen.


Hvordan: FN har en strategi for tiåret som beskriver hva som trengs for å skape en global restaureringskultur. Hovedbudskapet er forståelse, politisk vilje og kunnskap om løsninger. Ett viktig poeng er at man både må bevare og restaurere natur.  Norge skal også følge opp den globale strategien, og Naturrestaureringskonferansen er et viktig bidrag for å dele og fremheve bredden av kunnskap vi har i Norge.


 

 

 

 

 

 

 

FNs bærekraftmål nr 15 handler om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. For å nå dette målet må Norge øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer og forhindre ødeleggelse av natur. Det trengs en dugnad på tvers av sektorer, fagfelt og tradisjoner. Naturrestaurering handler om politikk, forvaltning, forskning og praktiske løsninger. Kunnskap- og erfaringsformidling på tvers er avgjørende for at vi når Norges miljømål om god økologisk tilstand i økosystemene.