Tid og sted

NÅR: 18.-19. januar 2021

STED: Webinar

Her kan du se hele konferansestrømmen for mandagtirsdag, gå rett til spillelista med alle foredragene eller velg og vrak fra oversikten under:

Kontakt

  

 

Program

 

Mandag 18. januar kl 09:00 - 16:00

 

Chair Ellen Hambro, Miljødirektør

   

09.00

Velkommen til webinar og praktisk informasjon

Dagmar Hagen

NINA

09.10

Norge og naturrestaurering

Statsråd Sveinung Rotevatn

Klima- og miljødepartementet

09.20

Naturrestaurering i et globalt perspektiv

Anne Larigauderie

Executive Secretary, IPBES

Hva er restaureringstiåret? Internasjonalt og nasjonalt

09.35

Key-note: Setting priorities for restoration: should you start with the worst case, or early stage degradation?

Bob Scholes

FN's naturpanel (IPBES)

10.10

Naturrestaurering i Norge - på vei inn i tiåret

Dagmar Hagen og Knut Fossum

NINA og Miljødirektoratet

10.35–10.50

PAUSE    

10.50

Villrein trenger sammenhengende natur - bilder og simuleringer forteller  

Manuela Panzacchi

NINA

11.00

En mann - mange roller: lærer, forsker, konsulent og bedriftseier

Jonathan Colman

NMBU/Naturrestaurering AS/UiO

11.30–12.00 

LUNSJPAUSE

   

Perspektiver på naturrestaurering 

- Chair Norunn Myklebust, NINA-direktør

12.05

Key-note: Building the economic and business case for investing in ecological restoration: lessons from around the world

Lucy Emerton 

Environment Management Group

12.45

Økonomi og naturrestaurering, i norsk perspektiv

Henrik Lindhjem

Menon Economics

13.00

Restaurering krever samarbeid: medvirkning og konflikter

Berit Köhler   

NINA

13.25–13.35

PAUSE    

13.35

Key-note: Is there climate-smart restoration in peatlands?

Anne Tolvanen

Natural Resources Institute Finland (LUKE)

14.15

Vi restaurerte 80 myrer på fem år. Hva skal til for å restaurere enda mer framover?  

Vibeke Husby

Miljødirektoratet

14.30

Restaurering av vassdrag i Norge

Andreas Lium

Miljødirektoratet

15.00

Hvordan påvirker naturrestaurering forholdet mellom menneske og natur? 

Erica Colman-Denstad

UiO

15.15

Restaurering av natur: Hvor er vi og hvor skal vi? Perspektiver fra frivillig sektor.

Christian Steel 

Sabima 

15.30

Gled en and og lag en dam – hvordan kan restaurering hjelpe fuglene i jordbrukslandskapet?

Martin Eggen 

Norsk ornitologisk forening

15.45

Vi runder av dagen

Dagmar Hagen

NINA

 

Tirsdag 19. januar kl. 09:00 - 14:30

Kunnskap og muligheter for restaurering i ulike naturtyper - del 1

09.00

I 2015 tok Maja Lunde verden med storm med Bienes historie. I oppfølgeren Blå står kampen om det mest livsnødvendige som finnes: vann. Forfatteren leser et utdrag fra boka. 

   

09.15

Restaureringens columbiegg: hvordan flomsikring og naturbasert klimatilpasning blir nøkkel til elverestaurering, bedre miljøtilstand og større trygghet.

Ulrich Pulg

NORCE

09.30

Restaurering av byvassdrag: Det muliges kunst på lite plass

Nikolai Friberg

NIVA

09.45

Myr – naturmangfold og karbonlager 

Magni Olsen Kyrkjeeide, Jesasmine Barlett og Marte Fandrem 

NINA og NTNU

10.00

Natur som treng kultur – korleis kan vi best restaurere og ta vare på kulturbetinga naturtypar?

Liv Guri Velle, Inger Auestad og Knut Rydgren 

Høgskulen på Vestlandet

10.15

Sprikende lovgivning om arealbruk. Hvordan kan plan- og bygningsloven bli et bedre redskap for samordning?

Sigrid Stokstad 

Oslo Met

10.35–10.50 

PAUSE

 

 

10.50

Sektorstafett: Representanter fra sektorene miljø, forsvar, samferdsel, kommune, fiskeri og landbruk.

Ivar Myklebust

Miljødirektoratet

 

 

   

11.30–12.00

LUNSJPAUSE

   

Kunnskap og muligheter for restaurering i ulike naturtyper - del 2

- Chair Astrid Brekke-Skrindo

12.00

Fager er lia - men ikke når matjorda blåser bort

Anne Sverdrup-Thygeson

NMBU

12.10

Arter og gener er puslespillbiter i restaurering av natur

Kristine Westergaard

NINA

12.25

Hvordan lykkes vi med marin restaurering? Og ikke minst, hva skal vi restaurere oss tilbake til?

Trine Bekkby

NIVA

12.45

Hva om vi kledde fjellet? Restaurering av villmark og kulturmark i fjellet.

Dagmar Hagen

NINA

13.00

Fra skytefelt til nasjonalpark – restaurering i høyfjellet, Hjerkinn skytefelt

Pål S. Henriksen

Forsvarsbygg

13.15

PAUSE

   

13.30

Fra kultur til natur - hvorfor vi fjerner fremmede treslag fra verneområdene våre

Stein Byrkjeland

Statforvalteren i Vestland

13.45

Skoghistorien og branndynamikk - mulighetene for å bruke brann som restaureringsmetode  

Ken Olaf Storaunet

NIBIO

14.00

Restaurering av edelløvskog, biomangfold og klimatilpasning

Björn Nordén

NINA

14.15

Oppsummering og tanker framover

Astrid Skrindo    

NINA

 

Webinar

Dag 1 - mandag 18.01

Dag 2 - tirsdag 19.01

FOREDRAGSHOLDERE

 • team-1 Anne Larigauderie Executive Secretary Dr. Anne Larigauderie er eksekutivsekretær for IPBES, den mellomstatlige kunnskapsplattformen for biologisk mangfold og økosystemtjenester, etablert i 2012. Under hennes ledelse har IPBES raskt etablert seg som verdens fremste kunnskapsorgan på natur og naturgoder.

  Hun er ekspert på planteøkologi og har blant annet forsket på hvordan klimaendringer påvirker plantefysiologi og økologi i ulike sammenhenger.
 • team-2 Bob Scholes Professor Dr. Bob Scholes er professor i systemøkologi ved University of the Witwatersrand i Sør-Afrika. Med over tre tiårs erfaring i Afrika og globalt, tilhører Bob den øverste 1% av miljøforskere over hele verden, basert på siteringsfrekvens. Han har ledet og vært i ledende posisjoner på flere globale og regionale studer og utredninger av høy profil, inkludert Millennium Ecosystem Assessment og Southern African Millennium Assessment. Han er også forfatter for flere Klimapanel-rapporter, tidligere leder for GEO-BON, og leder av Naturpanelets rapport Land Degradation and Restoration.  
 • team-3 Lucy Emerton Miljø-økonom Lucy Emerton er Economics and Finance Director of the Environment Management Group og har, i over 30 år, jobbet internasjonalt med politisk rådgiving og, bla, ledet det miljø-økonomiske programmet for IUCN.
 • team-4 Anne Tolvanen Professor Dr. Anne Tolvanen tilhører Natural Resources Institute Finland. Tolvanen har lang erfaring i boreale økosystem og ser naturrestaurering og klima i sammenheng
 • team-5 Dagmar Hagen Seniorforsker Restaureringsøkolog og en av Norges fremste eksperter på naturrestaurering. Hun var en av de første i Norge som tok doktorgrad innen restaurering og har utviklet fagfeltet til å bli helhetlig, tverrfaglig og anvendelig i storskala naturrestaurering.
 • team-6 Anne Sverdrup-Thygeson Professor Professor i bevaringsbiologi på Institutt for Naturforvaltning ved NMBU, og vitenskapelig rådgiver i NINA. Hun er også kritikerrost forfatter av flere bøker om natur og er glødende engasjert i å formidle insektenes enorme betydning for jorda og menneskeheten.
 • team-2 Knut Rydgren ProfessorKnut Rydgren er professor i vegetasjonsøkologi ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Han har jobbet med vegetasjonsøkologi i mange ulike økosystemer og også enn del med populasjonsbiologi på moser. De siste ti-årene har han fortrinnsvis jobbet med restaureringsøkologi, i kulturlandskapet, men aller mest i fjellet.
 • team-2 Jonathan Colman Førsteamanuensis John Coleman er førsteamanuensis på NMBU med ansvar for undervisning i restaureringsøkologi siden 2005 og Tverrfaglig konsekvensanalyse siden 2010. Har forsket og veiledet flere titalls masterstudenter innenfor restaureringsøkologiske temaer i ferskvann, marint og urbane miljøer i over 15 år. Er dagligleder i selskapet NaturRestaurering AS, aktiv innenfor rådgivning og praktisk gjennomføre av restaurering i norsk natur.  
 • team-2 Pål Skovli Henriksen ProsjektlederPål Skovli Henriksen har bakgrunn i Ressursøkonomi og ressursforvaltning på NMBU. Han har arbeidet i Forsvarsbygg 2007-2020 som prosjektleder med miljøprosjekter og med arbeidsfelt; komplekse miljøprosjekter, særlig innenfor forurensning, eksplosivrydding og naturrestaurering. Pål er totalprosjektleder for norgeshistoriens største restaureringsprosjekt Hjerkinn PRO som har tilbakeført 165 km2 militært skytefelt til verneområder på Dovrefjell og som ble ferdigstilt sommeren 2020.
 • team-2 Erica Colman-Denstad PhD stipendiat Erica Colman-Denstad er PhD stipendiat ved Senter for utvikling og miljø ved UiO og har mastergrad i filosofi. I masteroppgaven sin gjorde hun en etisk analyse av naturrestaurering, og så på hvordan naturrestaurering kan påvirke relasjonen mellom mennesker og natur. 
 • team-2 Magni Olsen Kyrkjeeide Forsker Magni Olsen Kyrkjeeide er forsker ved NINA med særlig interesse for torvmoser og myr. Hennes bakgrunn og lidenskap er i fagfeltet biosystematikk med fokus på torvmoser, i tillegg til forvaltnings- og restaureringsgenetikk. Magni sin forskning på myr er innen naturrestaurering og naturgoder, da særlig karbonlagring i myr som naturbasert løsning mot global oppvarming.
 • team-2 Jesamine Bartlett Forsker Jesamine Bartlett er forsker ved NINA, Terrestrisk naturmangfold, og forsker på polare områder og fjell. Hennes fagbakgrunn er om polare områder og fjell i endring, med en spesiell interesse for jord biogeokjemi og karbon i økosystemer. Dette kan være relatert til fremmede arter, naturestaurering og arealbruk, eller klima forandringer.  
 • team-2 Marte Fandrem Stipendiat Marte Fandrem er stipendiat ved NTNU Vitenskapsmuseet, hvor hun ser på naturrestaurering og naturgoder fra myr, da spesielt karbonlagringsevne tilknyttet torvmoser. Hun tok sine første faglige steg ut på myra i 2015, og har siden stått godt planta med støvlene vått.
 • team-2 Berit Köhler Forsker Berit Köhler har bakgrunn i sosiologi og sosialgeografi og har i sin doktorgrad studert elverestaureringsprosjekter i Sveits. Hun forsker i NINA på den sosio-økonomiske, politiske konteksten av økologisk restaurering, holdninger til interessegrupper og befolkningen til slike forandringer i landskapet, og hvordan de kan bli involvert i restaureringsprosjekter på en best mulig måte. Hun jobber også med videreutvikling av metoder for avveining av ulike hensyn og suksessevaluering av sosiale aspekter i restaureringsprosjekter.
 • team-2 Inger Auestad Førsteamanuensis Inger Auestad er førsteamanuensis i vegetasjonsøkologi ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Hun har jobbet med restaurering og skjøtsel av tradisjonelle kulturlandskap og vegkanter i 25 år i forskning, undervisning og formidling, og er opptatt av forholdet mellom menneske og natur.
 • team-2 Christian Steel Generalsekretær Christian Steel er biolog og leder miljøorganisasjonen Sabima, som jobber for å stanse tapet av naturmangfold ved å samle kunnskap, kommunisere økologiske sammenhenger, foreslå politiske løsninger og påvirke beslutningstakere. Han er en aktiv samfunnsdebattant og formidler, og samtidig en ivrig feltbiolog som føler norsk natur på pulsen.
 • team-2 Trine Bekkby Marinbiolog Trine Bekkby er marinbiolog ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og jobber med variasjon og endringer i marin natur, spesielt Blå skog, inkludert tareskog og ålegressenger. Hun har i mange år jobbet med nasjonal kartlegging av marin natur, og i det siste har hun jobbet med effekter av taredyrking på marint miljø og restaurering av marin natur i Europa.
 • team-2 Vibeke Husby Biolog Vibeke Husby er biolog og jobber i Miljødirektoratet. Hun vier mye av tiden til naturrestaurering og leder arbeidet med restaurering av våtmark i Norge. Hun er en storbruker av norsk natur og ser det som en viktig oppgave å formidle alt naturen kan by på.
 • team-2 Stein Byrkjeland Fagdirektør Stein Byrkjeland er fagdirektør ved miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Vestland. Økolog av utdannelse, med sterkt engasjement for å formidle økologisk kunnskap til publikum. Har over tid arbeidet med mange ulike sider av forvaltning av vestlandsnaturen, de seinere år med sterkt fokus på skjøtsel og restaurering av verneområder. Er nå nasjonal koordinator for et prosjekt for å fjerne fremmede treslag fra norske verneområder, i regi av Miljødirektoratet (2019-2021).
 • team-2 Sigrid Stokstad cand.jur. Sigrid Stokstad er cand. jur. PhD og arbeider med rettsregler om demokrati og styring og organisering av offentlig sektor, blant annet forholdet mellom stat og kommuner. Hun er ansatt på By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, og har nylig ledet et prosjekt om bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen.
 • team-2 Kristine Bakke Westergaard Forsker Kristine Bakke Westergaard er forsker ved avdeling for terrestrisk naturmangfold på NINA, og har særlig interesse for arktiskalpine karplanter og deres genetiske mangfold. I sin forskning fokuserer Kristine på spørsmål relatert til biosystematikk, spredning og bevaring, men også fremmede arter, deres spredningsveier og økologiske påvirkning.Kristine Bakke Westergaard er forsker ved avdeling for terrestrisk naturmangfold på NINA, og har særlig interesse for arktiskalpine karplanter og deres genetiske mangfold. I sin forskning fokuserer Kristine på spørsmål relatert til biosystematikk, spredning og bevaring, men også fremmede arter, deres spredningsveier og økologiske påvirkning.
 • team-2 Nikolai Friberg Forskningssjef Nikolai Friberg er forskningssjef på NIVA med ansvar for biologisk mangfold og forskningsstrategi. Han er utdannet ferskvannsøkolog og har mer enn 25 års erfaring med restaurering av vassdrag fra Danmark, Skottland og Norge. Hans mantra i restaurering er «funksjon før form», for å gjenskape økosystemer som kan understøtte biologisk mangfold og biologiske prosesser, og igjen levere de økosystemtjenester som gikk tapt da vassdragene ble modifisert.
 • team-2 Ulrich Pulg Ingeniør / biolog Ulrich Pulg er ingeniør og biolog med et tverrfaglig perspektiv. Hans forskning fokuserer på elvemorfologi, vassdragsregulering og -restaurering inkludert habitattiltak og fiskepassasjer.

Om restaurerings-tiåret

Hva: FN har bestemt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer. Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret.


Hvorfor:  Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere. Naturmangfold og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, men i dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare biodiversitet, matforsyning og rent vann, i tillegg er det et viktig virkemiddel for å løse klimakrisen.


Hvordan: FN har en strategi for tiåret som beskriver hva som trengs for å skape en global restaureringskultur. Hovedbudskapet er forståelse, politisk vilje og kunnskap om løsninger. Ett viktig poeng er at man både må bevare og restaurere natur.  Norge skal også følge opp den globale strategien, og Naturrestaureringskonferansen er et viktig bidrag for å dele og fremheve bredden av kunnskap vi har i Norge.


FNs bærekraftmål nr 15 handler om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. For å nå dette målet må Norge øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer og forhindre ødeleggelse av natur. Det trengs en dugnad på tvers av sektorer, fagfelt og tradisjoner. Naturrestaurering handler om politikk, forvaltning, forskning og praktiske løsninger. Kunnskap- og erfaringsformidling på tvers er avgjørende for at vi når Norges miljømål om god økologisk tilstand i økosystemene. 

 

 

 

 

FNs bærekraftmål nr 14 handler om å bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte. Verdens hav – deres temperatur, kjemi, strømmer og liv – driver globale systemer som gjør jorden beboelig for menneskeheten. Hvordan vi håndterer denne essensielle ressursen er avgjørende for menneskeheten og for å motvirke konsekvensene av klimaendringene. Delmål 14.2 legger ekstra vekt på økosystemenes tilstand langs kysten.