Fornybar energi

Fornybar energi

I NINA bruker vi vår tverrfaglige kompetanse innen både biologi og samfunnsfag til å finne gode miljøløsninger for vannkraft, vindkraft og kraftnettet. 

For at energiproduksjon skal være bærekraftig er det ikke tilstrekkelig at den er fornybar og har lavt utslipp av klimagasser, energien må også produseres på en måte som er mest mulig skånsom for den lokale naturen. I NINA bruker vi vår tverrfaglige kompetanse innen biologi og samfunnsfag til å finne gode miljøløsninger for vannkraft, vindkraft og kraftnettet. Eksempler på problemstillinger NINA jobber med er vandringsløsninger for fisk i regulerte elver, plassering og utforming av vindkraftanlegg for å redusere fuglekollisjoner, trasevalg for kraftledninger for å redusere virkninger på miljø, samt reduksjon av samfunnskonflikter knyttet til fornybar energi.

Innen fornybar energi jobber NINA med alt fra konsekvensutredninger for kraftutbygginger og lokale avbøtende tiltak, til tverrfaglige forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet og EU. NINA deltar i mange nasjonale og internasjonale samarbeidsfora, og er med i tre tverrfaglige Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME-sentre).

FME-sentre

NorthWind

Norwegian Research Centre on Wind

HydroCen

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

CEDREN

Centre for Environmental Design of Renewable Energy

Miljødesign for fornybar energi

NINAs forskere har vært sentrale i utviklingen av det tverrfaglige miljødesign-konseptet som er en metode for å minimere miljøeffekter, samtidig som man tar hensyn til at kraftproduksjonen skal være lønnsom.

Ved å bruke miljødesign kan vi komme frem til løsninger som forener både økonomiske interesser og økologiske hensyn, til felles samfunnsmessig nytte.

Vannkraft

NINA har bred kompetanse på miljøeffekter av vannkraft og vi jobber både med reguleringsmagasiner og regulerte elver. I tillegg jobber vi langs hele nettverket av infrastruktur som er knyttet til vannkraftverk på stor skala. Vår artskunnskap om alt fra fisk, bunndyr og elvemusling til planter, fugler og pattedyr sikrer den økologiske innsikten som er nødvendig for å lage gode miljøløsninger i regulerte vassdrag. 

I tillegg forsker NINA på samfunnets flerbruksinteresser i og rundt vassdragene, som økosystemtjenester, friluftsliv og fiske.

Les mer om miljøeffekter av vannkraft

Vindkraft og kraftledninger

Gjennom å kombinere kunnskap om arter og økosystemer med kompetanse innen teknologi og GIS, utvikler NINAs forskere miljøløsninger som reduserer naturinngrepene fra vindkraft og kraftledninger. For eksempel jobber NINA med hvordan man kan redusere kollisjoner mellom fugl og vindkraftturbiner og nettlinjer og hvilken effekt kraftlinjer har på vandringene til villrein. 

I tillegg til å finne gode avbøtende tiltak i lokale vindkraftparker jobber NINA også med å finne de mest egnete områdene for å plasser kraftverk og kraftlinjer, blant annet ved hjelp av verktøyet ConSite.

NINA har utviklet ConSite som bidrar til å redusere konflikter når det avgjøres hvor vindkraftanlegg og kraftledninger skal plasseres i landskapet. Verktøyet kombinerer relevante miljødata, GIS og dialog med berørte parter og interessenter for å finne den optimale plassering ut fra produksjonsforhold, naturmangfold, miljø og samfunnet. Metoden resulterer i bedre miljøløsninger, helhetlig og bærekraftig arealplanlegging, og effektive prosesser, brukermedvirkning og redusert konfliktnivå.

Energipolitikk og samfunnsaksept for fornybar energi

NINAs samfunnsvitenskapelige kompetanse står sentralt i vår forskning på fornybar energi. Vassdrag og naturområder har mange brukere og det er flere interesser som blir berørt av energiproduksjon. 

NINA forsker på alt fra energipolitikk og miljøøkonomi til naturbruk og konflikthåndtering, slik at miljø- og samfunnshensyn kan bli best mulig ivaretatt i utbygging og drift av kraftverk. Kunnskap og transparente metoder som sikrer medvirkning kan redusere konflikter og brukes til å finne de løsningene som er best for flest mulig.

KONTAKT
PROSJEKTER

FishPath

Turbulent eddies to create paths for safe downstream migration for salmonids and eel past hydropower intakes

HydroFlex

Developing new technology permitting highly flexible operation of hydropower stations

FishPass

Restoration project re-connecting the Boardman River with Lake Michigan

JP Hydropower

Joint program Hydropower in The European Energy Research Alliance (EERA)

Renewable Reindeer

Revising and re-structuring the Renewable Energy system while preserving long-term wild reindeer habitat functionality

ConSite

Plan- og beslutningsstøtte for plassering av vindkraftverk og kraftledninger

FIREPLUG

Fra fossilt til fornybart samfunn - nye verktøy

NYHETER
Ja til nytt senter for nyskapende vannkraftforskning
11. april 2024

Ny bruk av vannkraft gir nye utfordringer og behov for nye løsninger. Det skal et stort tverrfaglig lag av forskere og industri forske på i et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). 

Tverrfaglig nytenking kan gi mer kraft og bedre miljø
26. januar 2021

Større oppgraderinger av eksisterende vannkraftsystemer kan gi både betydelig mer kraft og positiv miljøeffekt ved bruk av miljødesign.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: