Nyheter

 

Den enkleste klimaløsningen er å la naturen stå
11. juli 2022

Kan en klimaløsning være så enkel som å gjøre ingenting? Ja, faktisk er det kanskje den aller beste - men vanskeligste - av dem alle.

Podkastserie om bærekraft
29. april 2022

Hva bør vi la stå i fred for at naturen skal gjøre klimajobben for oss? På hvilken arena står kampen om arealene og hvordan skal vi forholde oss til FN-rapportenes mål om gjennomgripende endringer? Det er noen av spørsmålene vi prøver å svare på i den nye podkastserien om bærekraft.

Statsrådbesøk på NINA-huset
11. februar 2022

Torsdag var Klima- og miljøminister Espen Barth Eide på besøk på NINA-huset i Trondheim. Der fikk han høre mye spennende fra NINAs forskning på naturen, blant annet om overvåking av insekter, havnespy og store rovdyr. 

Miljødesign på grønn resept
16. desember 2021

Flere elver med kraftproduksjon kan få time hos doktoren.Med høyteknologiske metoder og tett samarbeid med kraftselskap og lokalsamfunn har HydroCen-forskerne vist at miljødesign kan brukes til mye mer enn å «bare» få mer laks og mer kraft. 

Forskerne regner på grønnest mulig energi
12. desember 2021

Forskerne vil kombinere tekniske, økologiske og økonomiske hensyn for å finne ut hvor det er best å bygge ut fornybar energi uten å ødelegge natur.

NINAs fagseminar tilgjengelig som webinar
26. november 2021

Bærekraft, arealer under press, økosystemtjenester, naturregnskap, fornybar energi, naturrestaurering og høyteknologisk naturforskning er noen av stikkordene fra NINAs fagseminar 2021. 

Fra steinur til natur
25. november 2021

Er det mulig å stoppe tap av natur?

Må forsterke koblingen mellom natur og klima
11. oktober 2021

Hvordan skal vi håndtere klima- og naturkrisa? NINA har flere konkrete forslag til hvordan forskning kan bidra. 

Turbulens skal redde fisk fra turbiner
25. juni 2021

En vill idé kan bli en viktig løsning for å få fisk forbi kraftverk.

Oppstart for internasjonalt forskningssenter innen vindkraft
16. juni 2021

Forskningssenteret NorthWind, som skal forske på vindkraft, hadde oppstart i dag med sin første generalforsamling.  

Tverrfaglig nytenking kan gi mer kraft og bedre miljø
26. januar 2021

Større oppgraderinger av eksisterende vannkraftsystemer kan gi både betydelig mer kraft og positiv miljøeffekt ved bruk av miljødesign.

Miljøkrav er bra og kan gi mer vannkraft
21. august 2020

Bedre miljø i regulerte vassdrag er viktig, men kan gi tap i kraftproduksjon. Tapet kan imidlertid reduseres gjennom å ta i bruk ny metodikk, og opprusting og utvidelser kan gi ny kraft.

Unikt verktøy beregner hvordan mennesker påvirker naturen
3. juni 2020

Naturen er ikke bare et hjem for dyr, planter og insekter, den er også leveområdet og livsgrunnlaget for oss mennesker. Et nytt verktøy viser hva som skjer i naturen når vi bruker den til både kraftproduksjon, skogbruk og turområde - samtidig.

Stort potensial for miljødesign i vannmagasiner
9. desember 2019

Norge har hundrevis av innsjøer som blir brukt som vannmagasiner for kraftproduksjon, likevel vet vi lite om hvordan det påvirker fisken som lever der. Nå mener forskerne det er mulig å finn vinn-vinn-løsninger for vannmagasiner slik man har gjort med miljødesign for laks i elvene.

Forskere vil undersøke hvordan vindkraft påvirker insekter
29. november 2019

Vindkraftverk påvirker trolig ikke det totale antallet insekter i Norge i særlig grad. Likevel anbefaler forskere å vurdere effekten på særlig sårbare populasjoner før vindkraft bygges ut.

Fra egg i elva til havets muskelbunt
5. september 2019

Den store, sølvblanke, muskuløse laksen vekker både følelser og debatt. 2019 er det internasjonale villaksåret, derfor har vi laget en kort film som oppsummerer det vi syns er det mest imponerende med fiskenes konge.

 

Her møter du NINA på Arendalsuka
9. august 2019

Arendalsuka setter mange viktige temaer på dagsorden. Du treffer NINA både som medarrangør og som deltaker i spennende arrangementer i neste uke.

Elver har stor betydning for mange – ikke bare fisk og fiske
3. mai 2019

Vann i regulerte elver er bra for folkehelse, trivsel og natur, og en ny studie foreslår flere ting  forvaltere og kraftverkseiere kan gjøre når de planlegger tiltak i regulerte elver.?

Tryggere fiskevandring forbi vannkraftverk
13. desember 2018

Bygging av fisketrapper har lange tradisjoner i Norge mens tiltak for nedvandring av fisk har vært få. Nyere teknologi og forskning har nå gitt muligheter for å gjennomføre tiltak for at fisk også skal kunne vandre trygt ned forbi vannkraftturbiner. 

Syntesesenter for klima-, natur- og miljøforskning må på plass!
22. oktober 2018

Se oppropet fra direktørene i NINA, NIVA, NILU, NIKU og CICERO

Verdifulle innspill til samfunnsforskningen i NINA
21. august 2018

Rett før sommeren la Forskningsrådet fram en internasjonal fagevaluering av kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning. NINA fikk både gode vurderinger og nyttige råd.

Blir partner med verdens beste fiskebiologer
20. desember 2017

NINA, NTNU, UiT og HydroCen får midler til å delta i anerkjent kunnskapsutveksling.

Laksunger med oppdrettsopphav har høyere dødelighet enn ville laksunger
24. november 2017

Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i Altaelva tyder på at avkom med oppdrettslaksopphav har høyere dødelighet.

Byggeprosjekter i sårbar natur
1. juni 2017

Går det an å rehabilitere vannkraftdammer uten at naturen tar varig skade? Ja, det er mulig så fremt byggeprosjektet planlegges godt og det stilles strenge miljøkrav til utbygger.

Mesnaelva i Lillehammer er en bynær elv med mange brukere
25. april 2017

Konsesjonsvilkårene for mange norske regulerte vassdrag skal revideres i nær framtid. Forskere fra NINA Lillehammer har i en studie av Mesnaelva i Lillehammer kommune sett nærmere på hvilke økologiske og sosiale verdier som knytter seg til dette bynære og regulerte vassdraget.

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?
17. februar 2017

Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjonen.
 

Storsatsing på vannkraftforskning
26. mai 2016

Norsk institutt for naturforskning (NINA), NTNU og SINTEF er sammen med partnere fra industri, forvaltning og forskning tildelt midler av Forskningsrådet til å danne et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på vannkraft. Det nye forskningssenteret skal gi vannkraftsektoren kunnskap og innovative løsninger i verdensklasse, blant annet om hvordan vannkraftproduksjon kan spille på lag med naturen.

Skal følge fiskens svømmeruter i Orkla
25. april 2016

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal sammen med kolleger fra SINTEF, NTNU og universiteter i Danmark og Tsjekkia følge 100 laksesmolt og 50 støinger i elva Orkla i Sør-Trøndelag for se hvilke svømmeruter de tar. Resultatene skal brukes for å gjøre det lettere for fisken å komme trygt forbi kraftverket.

Tre råd for å unngå konflikter om kraftnettutbygging
4. februar 2015

Etter å ha studert hva som skaper konflikter når det skal bygges nye kraftledninger, lanserer CEDREN-forskere nå anbefalinger for en mindre konfliktfylt nettutvikling.

Lysskye fugler?
24. februar 2014 I motsetning til oss kan fugler oppfatte UV-lys. I et pilotprosjekt på Smøla skal forskere fra NINA undersøke om UV-lys kan redusere faren for at fugler kolliderer med vindturbiner.
Designer-kraftledninger reduserer fugledød
6. februar 2014 Fugledød og kraftledninger er et evig aktuelt tema. Gode konfliktreduserende løsninger og tiltak må rettes spesifikt mot art, område og årstid. Bærekraftige løsninger skapes når biologer og teknologer samarbeider.  
Tester fuglevennlige vindmøller
18. september 2013

Norsk institutt for naturforskning (NINA) tester ut tiltak som skal redusere faren for at fugler kolliderer med vindturbiner.

Sjøfugl og vindkraft til havs
14. januar 2013

NINA har levert fagrapport om sjøfugl til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs.

Mer laks og kraft i Kvina?
26. juni 2012

Kan produksjonen av laksesmolt i Kvina økes samtidig som det blir hentet ut mer kraft fra elva? Det har forskerne sett nærmere på.

En unik stifinner
25. juni 2012

CEDREN har utviklet et unikt, GIS-basert verktøy for å finne den optimale traseen for framtidige kraftlinjer.

Nytt press på kraft og miljø
12. juni 2012 Verden trenger mer fornybar energi som erstatning for fossile kilder. Det vi har igjen av urørt natur blir satt under press. CEDRENs nye prosjekt skal skaffe nytt datagrunnlag og avklare begreper for industri og forvaltning.
Bra for laksen i Numedalslågen
29. mars 2012

Nytt reglement for vannføring er gunstig for laksen i Numedalslågen. Det viser en ny rapport fra NINA.

 

Havbruksnæringa kan lære av kraftbransjen
26. mars 2012

- Havbruksnæringa vil ha nytte av å studere måten kunnskapsleverandører og kraftbransjen har samarbeidet på, sier adm. dir. Norunn S. Myklebust i et innlegg i Adressa. 

 

Kraftsamling for villrein i Setesdalsheiene
8. desember 2011 I en ny NINA-rapport er det utpekt seks geografiske fokusområder for den framtidige arealforvaltningen i villreinområdene i Setesdal.
Redder hubro fra grilling
25. november 2011 Forskere fra NINA og SINTEF er i ferd med å løse en miljømessig uheldig sak for nettselskapene. Samtidig kan de fjerne en av årsakene til strømutfall.
Konsekvensvurdering for sjøfugl i Sør-Norge
3. november 2011 NINA har nylig gjennomført en tverrsektoriell konsekvensvurdering for de viktigste sjøfuglbestandene i norsk del av Nordsjøen og Skagerrak. Undersøkelsen er publisert i NINA Rapport 733 og inngår som grunnlagsrapport til det pågående arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for dette området.
Laks og elvemusling i kunstige vassdrag
26. oktober 2011 To nye prosjekter vil sette sitt preg på aktivitetene på NINA Forskningsstasjon på Ims i tida framover. Mer bærekraftige lakseutsettinger i regulerte vassdrag, og elvemuslinger som forbedrer vannkvaliteten, skal bli resultatet.
Hvordan bygge god vindkraft
20. juni 2011

Våren 2012 kommer orienteringskartet for ukontroversiell vindkraft. Norske NINA er sentral i å velge ut de beste europeiske prosjektene.

Alt om  laks og ørret
6. juni 2011
En ny bok, av Bror Jonsson og Nina Jonsson, gir et helhetlig blikk på de store økologiske variasjonene innen og mellom bestander av laks og ørret.
Ny møteplass for fugleforskere
19. mai 2011

Internasjonale toppforskere på vindkraft og dyreliv fikk en etterlengtet møteplass på BirdWind-konferansen. Neste gang bør også industri og forvaltning engasjeres i større grad.

Verdenskonferense om vindkraft og vilt i gang
2. mai 2011

NINAs internasjonale konferanse om vindkraft og dyreliv starter mandag 2. mai i Trondheim. Verdens fremste forskere på dette feltet et samlet. - Målet er løsninger for mer miljøvennlig vindkraft, sier Kjetil Bevanger.

Kåret til Nordens beste foto av truet natur
4. april 2011

Espen Lie Dahls bilde av havørner mellom roterende vindmøller på Smøla vant kategorien ”Truet nordisk natur” i Nordens største naturfotokonkurranse.

Verdenskonferanse om vindkraft og vilt
3. november 2010

 

NINA arrangerer i 2011 konferanse om vindkraft og dyreliv, med eksperter fra hele verden. - Målet er mer miljøvennlig vindkraft, sier Kjetil Bevanger.

 

Forskningssjef Inga Bruteig med i Hardanger-utvalg
31. august 2010

Olje- og energiministeren kunngjorde i dag regjeringens fire utvalg som skal gjennomgå sjøkabelalternativet i Hardanger. NINAs forskningssjef Inga Bruteig er med i utvalget som skal se på tekniske, økonomiske og miljømessige forhold ved en sjøkabelløsning.

Avtalte samarbeid om villaks og lakselus
19. august 2010

 

Havforskningsinstituttet og NINA undertegnet i dag en treårig avtale om forskningssamarbeid. – Samarbeidet sikrer bredde og uavhengighet i kunnskapen for framtidas miljøløsninger, sier administrerende direktør i NINA, Norunn S. Myklebust.
Sjøfugl og offshore vindkraft
29. juni 2010

Ny rapport viser at viktige sjøfuglområder langs norskekysten kan være svært sårbare for utbygging av kystnære og offshore vindenergianlegg.

Økt høsting av biomasse – bidrag til løsning på klimaproblemene eller blir det flere miljøproblemer?
13. desember 2009

Økt utnytting av biomasse til energi er en viktig strategi for å redusere utslipp av CO2, men kan samtidig virke negativt på biologisk mangfold, landskapet og kulturminner viser ny nordisk utredning ledet av NINA.

Fugleforskningen i Smøla vindpark gir resultater
4. desember 2009

Mange forskere, fugler og vindturbiner på Smøla begynner å gi resultater. – I sommer konstaterte vi aktivitet i 61 havørnterritorier på hovedøya og tilgrensende småøyer, sier doktorgradsstipendiat Espen Lie Dahl.

CO2-fangst og aminer
6. mai 2009

Rensing av CO2 med aminer vil gi utslipp til luft av aminer og nedbrytningsprodukter som kan føre til vegetasjonsendringer i sårbare naturtyper og være skadelige for fauna. Effekter på økosystemet er avhengig av mengden av aminer som slippes ut, hvor mye som omdannes i atmosfæren og hvor mye som avsettes på vegetasjon og jord.

 

Kan havørn og rype leve med vindturbiner?
23. mars 2009

Dette var et av de mest sentrale spørsmålene da NINAs vindkraftprosjekt avholdt sitt årlige møte på Smøla 23.-24. mars. Prosjektet på Smøla er inne i sin tredje sesong og foruten forskerne som er tilknyttet prosjektet var representanter fra forvaltningen (NVE og DN) og brukersiden (Statkraft og EBL) tilstede.

 

NINA med i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi
4. februar 2009

Olje og energiminister Terje Riis-Johansen offentliggjorde onsdag 4. februar at CEDREN blir ett av de nye forskningssentra for miljøvennlig energi.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: