Ekspertlister

Ekspertlister

NINAs eksperter svarer på spørsmål og gir kommentarer på mange forskningsområder. Finn tema i de alfabetiske listene, eller skriv inn tema eller navn i søkefeltet.

Ekspertliste

A

 • Abbor
 • Adferdsøkologi (etologi)
 • Afrikansk villhund
 • Afrikansk økologi
 • Afrikanske pattedyr
 • Akustikk
 • Akvatisk økologi
 • Akvatiske økosystemer
 • Aldersbestemmelse hjortevilt
 • Alger
 • Alkekonge
 • Alpin vegetasjon
 • Alternet
 • Amfibier
 • Anadrom laksefisk
 • Andefugl
 • Andre effektive arealbaserte bevaringstiltak
 • Antarktis
 • Arealbruk og arealinngrep
 • Arealforvaltning
 • Arealkonflikter
 • ARKO
 • Arktis
 • Arktisk økologi
 • Artsbestemmelse
 • Artsbestemmelse karplanter
 • Artsmangfold
 • Atferdsbiologi
 • Atferdsøkologi
 • Avbøtende tiltak

 • B

 • Bayesiansk statistikk
 • Beitedynamikk
 • Beiteeffekter
 • Beite-hjortedyr-interaksjoner
 • Beiteskadeproblematikk
 • Beiteøkologi
 • Bekkerøye
 • Bestandsdynamikk
 • Bestandsestimering
 • Bestandsmodeller
 • Bestandsovervåking
 • Bestandsregulering
 • Bestandsøkologi
 • Besøkssenter
 • Bevaringsbiologi
 • Bevaringsgenetikk
 • Bevaringsøkologi
 • Bever
 • Bibliotek
 • Bier
 • Bifangst av sjøfugl
 • Biller
 • Biodiversitet
 • Biologisk mangfold
 • Biomangfoldkonvensjonen
 • Biomanipuleringer
 • Bioprospektering
 • Biostatistikk
 • Biosystematikk
 • Biotelemetri
 • Bistand
 • Bjørkemålere
 • Bjørkeskog
 • Bjørn
 • Bloggere ved NINA
 • Bløtdyr
 • Boreale og subarktiske økosystemer
 • Boreonemoral skog
 • Botanikk
 • Bruk og vern
 • Bunndyr
 • Bymåker
 • Bærekraftig landutvikling
 • Bærekraftig turisme
 • Bærekraftig utvikling
 • Båtelfiske

 • C

 • CEDREN
 • CIENS
 • COAT
 • Copernicus
 • Cristin

 • D

 • Data Engineering
 • Databaser
 • Datavitenskap
 • Dialogprosesser
 • DNA-basert overvåking
 • DNN
 • Dragehode
 • Droner
 • Dyrebevegelsesmodellering
 • Dyreposisjoner

 • E

 • Edelkreps
 • Ekkolodd
 • Elfiske
 • Elg
 • Elvemusling
 • Evolusjonsbiologi

 • É

 • Én helse

 • F

 • Fallvilt
 • Fang og slipp
 • Ferdsel
 • Fisk
 • Fiske
 • Fiskepassasjer
 • Fiskesperrer
 • Fisketurisme
 • Fjellrev
 • Fjellrype
 • Fjernmåling
 • Fjær
 • Flom
 • Flora
 • FN
 • FNs miljøprogram
 • Formidling
 • Fornybar energi
 • Forskningsinfrastruktur
 • Forstyrrelse
 • Forurensning
 • Forørkningskonvensjonen
 • Framsenteret
 • Fremmede arter
 • Friluftsliv
 • Fugl
 • Fuglefjell
 • Fugleradar
 • Funcitree

 • G

 • Gaupe
 • Genbank
 • Genetikk
 • Genetisk mangfold
 • Geoinformatikk
 • Geologisk mangfold
 • GIS
 • Gjedde
 • Gjengroing
 • Gjørs
 • Globale miljøkonvensjoner
 • Grønn infrastruktur
 • Grønn omstilling
 • Grågås
 • Gullsjakal
 • Gyrodactylus
 • Gås

 • H

 • Habitatmodellering
 • Habitatundersøkelser
 • Handlingsplaner for art og naturtyper
 • Hardangervidda
 • Hare
 • Harr
 • Havert
 • Havhest
 • Havørn
 • Hjort
 • Hjortevilt
 • Hjorteviltforvaltning
 • Hjorteviltportalen
 • Horisont 2020
 • HR
 • Hubro
 • Humler
 • Hybridisering
 • Hytte
 • Hønsefugl
 • Hønsefuglportalen

 • I

 • Ims
 • Infrastruktur
 • Innlandsfisk
 • Insekter og edderkoppdyr
 • Insektovervåking
 • Insektutbrudd
 • Instituttpolitikk
 • Internasjonalt samarbeid
 • IPBES
 • Isøkologi

 • J

 • Jakt
 • Jaktfalk
 • Jerv
 • Jordbruk

 • K

 • Kalklindeskog
 • Kanadagås
 • Karbonfangst
 • Karpe
 • Karplanter
 • Kartografi
 • Kilenot
 • Kjevelapper
 • Klima
 • Klimaendringer
 • Klimatiltak
 • Kommunikasjon
 • Konfliktkartlegging
 • Kongeørn
 • Konnektivitet
 • Konsekvensutredninger
 • Koraller
 • Kortnebbgås
 • Kraftledninger
 • Krepsdyr
 • Kultivering
 • Kulturlandskap
 • Kunstig Intelligens
 • Kvalitetledelse
 • Kvitkinngås
 • Kyst og hav
 • Kystlynghei
 • Kystøkologi

 • L

 • Laks
 • Laksedatabasen
 • Laksefisk
 • Lakseinnsig
 • Lakselus
 • Laksemerking
 • Laksenot
 • Laksetelling
 • Landformer/geomorfologi
 • Landskap
 • Landskapskonnektivitet
 • Landskapskonvensjonen
 • Landskapsmodellering
 • Landskapsplanlegging
 • Landskapsøkologi
 • LaTeX
 • Lav
 • Lemen
 • Leppefisk
 • Lifewatch
 • Linux
 • Living Norway
 • Livshistoriestrategier hjortevilt
 • Lofoten
 • Lokalisering
 • Lundefugl
 • Løve

 • M

 • Marine næringskjeder
 • Maskinlæring
 • Maur
 • MaxEnt
 • Menneskelig atferd
 • Merkenot
 • Merking av laks
 • Mikrobiologi
 • Miljødesign
 • Miljøkonsekvenser
 • Miljøpolitikk
 • Mink
 • Moser
 • Motorferdsel
 • Multikriterieanalyse
 • Mygg
 • Mykorrhiza
 • Myr
 • Målfokusering
 • Mårhund

 • N

 • Nasjonalpark
 • Naturbaserte løsninger
 • Naturens bidrag til mennesker
 • Naturgoder
 • Naturhistorie
 • Naturindeks
 • Naturlig Skogsdynamikk
 • Naturpanelet
 • Naturregnskap
 • Naturressurskonflikter
 • Naturrestaurering
 • Naturtypekartlegging (NiN)
 • Naturtyper
 • Nebbmunner
 • Nettverk (økologiske)
 • Nordisk samarbeid
 • Norsk hekkefuglovervåking

 • O

 • Obduksjon
 • Olje for Utvikling
 • Oppdrettslaks
 • Oppdriftsmodellering
 • Oter
 • Overvåking

 • P

 • Parasitter
 • Pattedyr
 • Planter
 • Polarområder
 • Policymix
 • Pollinering
 • Prioriterte arter
 • Publisering
 • Pukkellaks

 • R

 • Radioaktivitet
 • Radiomerking av pattedyr
 • Ramsarkonvensjonen
 • Red skin disease
 • Redokspotensial
 • Regnbueørret
 • Rein
 • Reindrift
 • Restaurering
 • Rettferdighet
 • Rovdata
 • Rovdyr
 • Rovfugl
 • R-programmering
 • Rype
 • Rypetaksering
 • Rødlistearter
 • Rødrev
 • Røye
 • Rådyr

 • S

 • Salamander
 • Samferdsel
 • Samfunnsøkologi
 • Samlet belastning
 • Scandlynx
 • Scenarioanalyser
 • Science-Policy Interface
 • Seapop
 • Sett elg
 • Sett hjort
 • Signalkreps
 • Sik
 • Sjøfugl
 • Sjøørret
 • Skarver
 • Skjelett
 • Skjellprøver
 • Skog
 • Skogsfugl
 • Skogskade
 • Skrantesjuke
 • Smolt
 • Småblank
 • Smågnagere
 • Småkraftverk
 • Småvilt
 • Snegler
 • Snøhetta
 • Snøugle
 • Sommerfugler
 • Sopp
 • Spredningsøkologi
 • Spurvefugl
 • Stabile isotoper i diettstudier
 • Standardisering
 • Storfugl
 • Strandvegetasjon
 • Subtropiske og tropiske økosystemer
 • Suter
 • Svalbard
 • Svalbardrein
 • Sårbar natur
 • Sårbarhetsvurdering

 • T

 • Taksering
 • Tamrein
 • Taretråling
 • TOV
 • TOV epifytt og bakkevegetasjon
 • Trasévalg
 • Tregrense
 • Trua arter
 • Tungmetaller

 • U

 • Ulv
 • Undervannsobservasjoner
 • UNEP
 • Urban økologi
 • Utredningsprogram
 • Utvalgte naturtyper

 • V

 • Vadefugl
 • Vann og vassdrag
 • Vanndirektivet
 • Vannkjemi
 • Vassdragsreguleringer
 • Vegetasjon
 • Vektorbårne sykdommer
 • Veps
 • Verdisetting
 • Verdiskaping
 • Verneområder
 • Villrein
 • Villsvin
 • Viltforvaltning
 • Viltkamera
 • Vindkraft
 • Vindmøller

 • W

 • Web

 • Æ

 • Ærfugl

 • Ø

 • Økoakustikk
 • Økologisk grunnkart
 • Økologisk tilstand
 • Økonomi
 • Økosystemtjenester
 • Ørekyte
 • Ørret

 • Å

 • Ål
 • Åpen forskning

 • Norsk institutt for naturforskning

  NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
  Følg oss på: