NINA Lillehammer

NINA Lillehammer - samfunn og naturbruk

NINAs avdeling på Lillehammer er en bredt sammensatt gruppe av samfunnsvitere og ferskvannsøkologer.

Vi arbeider med miljøforskning og utredning knyttet til mennesker, miljø og naturforvaltning. Vi har en tverrfaglig tilnærming til utfordringer ved forvaltning og bruk av naturressurser.

Vår styrke ligger i bred fagkompetanse og tradisjoner for samarbeid med lokalsamfunn, forvaltning og næring.

Forskningsområder

Bruk og vern av naturen

Når og hvordan kan natur både bevares og utnyttes og hva er klok bruk av en ressurs? Vi studerer vern og bruk av naturressurser i et bredt samfunnsperspektiv. Stikkord: områdevern, hyttebygging, fritidsbruk, utmarksnæring, kraftutbygging, artsvern, skogbruk, sosio-økologiske systemer, politisk økologi

Friluftsliv og naturbasert reiseliv

Miljøpolitikk og naturforvaltning

Politikk og styresett legger rammene for hvordan vi bruker og forvalter naturen. Vi studerer hvordan miljøpolitikken påvirker utnytting av ressursgrunnlaget, endringer av naturens tilstand og hvordan folk opplever miljøet. Stikkord: arealendringer, energiutvikling, ressurskonflikter, verdsetting, miljøtilstander, forvaltningsverktøy, forvaltningsmodeller, verneprosess, naturopplevelse, konsekvensutredninger, lokalsamfunn, miljøforvaltning

Utforming av effektive tiltak og virkemidler i naturforvaltningen

Verdiskaping basert på utmarksressurser

Sampill mellom økologiske og samfunnsmessige faktorer

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Vormstuguveien 40 
2624 Lillehammer

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Kristin Evensen Mathiesen

NYHETER
Fra passiv til aktiv jeger
24. mai 2023

Opplæringskurs og tilbud om å låne våpen, er gode tiltak for å rekruttere flere aktive jegere, fastslår NINA-forskere i en ny studie.

Den enkleste klimaløsningen er å la naturen stå
11. juli 2022

Kan en klimaløsning være så enkel som å gjøre ingenting? Ja, faktisk er det kanskje den aller beste - men vanskeligste - av dem alle.

Podkastserie om bærekraft
29. april 2022
Hva bør vi la stå i fred for at naturen skal gjøre klimajobben for oss? På hvilken arena står kampen om arealene og hvordan skal vi forholde oss til FN-rapportenes mål om gjennomgripende endringer? Det er noen av spørsmålene vi prøver å svare på...

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: