NINA Lillehammer

NINA Lillehammer - samfunn og naturbruk

NINAs avdeling på Lillehammer er en bredt sammensatt gruppe av samfunnsvitere og ferskvannsøkologer.

Vi arbeider med miljøforskning og utredning knyttet til mennesker, miljø og naturforvaltning. Vi har en tverrfaglig tilnærming til utfordringer ved forvaltning og bruk av naturressurser.

Vår styrke ligger i bred fagkompetanse og tradisjoner for samarbeid med lokalsamfunn, forvaltning og næring.

Forskningsområder

Bruk og vern av naturen

Når og hvordan kan natur både bevares og utnyttes og hva er klok bruk av en ressurs? Vi studerer vern og bruk av naturressurser i et bredt samfunnsperspektiv. Stikkord: områdevern, hyttebygging, fritidsbruk, utmarksnæring, kraftutbygging, artsvern, skogbruk, sosio-økologiske systemer, politisk økologi

Friluftsliv og naturbasert reiseliv

Miljøpolitikk og naturforvaltning

Politikk og styresett legger rammene for hvordan vi bruker og forvalter naturen. Vi studerer hvordan miljøpolitikken påvirker utnytting av ressursgrunnlaget, endringer av naturens tilstand og hvordan folk opplever miljøet. Stikkord: arealendringer, energiutvikling, ressurskonflikter, verdsetting, miljøtilstander, forvaltningsverktøy, forvaltningsmodeller, verneprosess, naturopplevelse, konsekvensutredninger, lokalsamfunn, miljøforvaltning

Utforming av effektive tiltak og virkemidler i naturforvaltningen

Verdiskaping basert på utmarksressurser

Sampill mellom økologiske og samfunnsmessige faktorer

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Vormstuguveien 40 
2624 Lillehammer

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Kristin Evensen Mathiesen

NYHETER
Nye hyttefelt vil fortrenge villreinen
28. juni 2024

Ferdsel ut fra hytter forstyrrer villreinen kraftig i områder hvor den allerede er hardt belastet. Å unngå nye hyttefelt i de mest sårbare områdene er ett av tiltakene som anbefales for å skåne reinen.

Doktorgrad om verdiene som ligger til grunn for beslutninger
16. oktober 2023

Elisabeth Veivåg Helseth disputerte forrige uke etter å ha skrevet doktorgrad om hvilke verdier som dominerer skogforvaltning og lokal samfunnsutvikling.

Fra passiv til aktiv jeger
24. mai 2023

Opplæringskurs og tilbud om å låne våpen, er gode tiltak for å rekruttere flere aktive jegere, fastslår NINA-forskere i en ny studie.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: