NINA Lillehammer - samfunn og naturbruk

NINAs avdeling på Lillehammer er en bredt sammensatt gruppe av samfunnsvitere og ferskvannsøkologer. 

Vi arbeider med miljøforskning og utredning knyttet til mennesker, miljø og naturforvaltning. Vi har en tverrfaglig tilnærming til utfordringer ved forvaltning og bruk av naturressurser.

Vår styrke ligger i bred fagkompetanse og tradisjoner for samarbeid med lokalsamfunn, forvaltning og næring.

Lillehammergjengen
Lillehammergjengen. Foto © NINA.

Forskningsområder

Bruk og vern av naturen

Når og hvordan kan natur både bevares og utnyttes og hva er klok bruk av en ressurs? Vi studerer vern og bruk av naturressurser i et bredt samfunnsperspektiv. Stikkord: områdevern, hyttebygging, fritidsbruk, utmarksnæring, kraftutbygging, artsvern, skogbruk, sosio-økologiske systemer, politisk økologi

Friluftsliv og naturbasert reiseliv
Miljøpolitikk og naturforvaltning

Politikk og styresett legger rammene for hvordan vi bruker og forvalter naturen. Vi studerer hvordan miljøpolitikken påvirker utnytting av ressursgrunnlaget, endringer av naturens tilstand og hvordan folk opplever miljøet. Stikkord: arealendringer, energiutvikling, ressurskonflikter, verdsetting, miljøtilstander, forvaltningsverktøy, forvaltningsmodeller, verneprosess, naturopplevelse, konsekvensutredninger, lokalsamfunn, miljøforvaltning

Utforming av effektive tiltak og virkemidler i naturforvaltningen
Verdiskaping basert på utmarksressurser
Sampill mellom økologiske og samfunnsmessige faktorer

 

Ansatte

NINA Lillehammer

Forskning 

Prosjekter

Kontakt

Post- og besøksadresse: 

Vormstuguvegen 40
2624 Lillehammer

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00

Forskningssjef: Jon Museth