Ekspertlister

Ekspertlister

NINAs eksperter svarer på spørsmål og gir kommentarer på mange forskningsområder. Finn tema i de alfabetiske listene, eller skriv inn tema eller navn i søkefeltet.

Ekspertliste

A

  • Abbor
  • Adferdsøkologi (etologi)
  • Afrikansk villhund
  • Afrikansk økologi
  • Afrikanske pattedyr
  • Akvatisk økologi
  • Akvatiske økosystemer
  • Aldersbestemmelse hjortevilt
  • Alger
  • Alkekonge
  • Alpin vegetasjon
  • Alternet
  • Amfibier
  • Anadrom laksefisk
  • Andefugl
  • Andre effektive arealbaserte bevaringstiltak
  • Antarktis
  • Arealbruk og arealinngrep
  • Arealforvaltning
  • Arealkonflikter
  • ARKO
  • Arktis
  • Arktisk økologi
  • Artsbestemmelse
  • Artsbestemmelse karplanter
  • Artsmangfold
  • Atferdsbiologi
  • Atferdsøkologi
  • Avbøtende tiltak

  • B

  • Bayesiansk statistikk
  • Beitedynamikk
  • Beiteeffekter
  • Beite-hjortedyr-interaksjoner
  • Beiteskadeproblematikk
  • Beiteøkologi
  • Bekkerøye
  • Bestandsdynamikk
  • Bestandsestimering
  • Bestandsmodeller
  • Bestandsovervåking
  • Bestandsregulering
  • Bestandsøkologi
  • Besøkssenter
  • Bevaringsbiologi
  • Bevaringsgenetikk
  • Bevaringsøkologi
  • Bever
  • Bibliotek
  • Bier
  • Bifangst av sjøfugl
  • Biller
  • Biodiversitet
  • Biologisk mangfold
  • Biomangfoldkonvensjonen
  • Biomanipuleringer
  • Bioprospektering
  • Biostatistikk
  • Biosystematikk
  • Biotelemetri
  • Bistand
  • Bjørkemålere
  • Bjørkeskog
  • Bjørn
  • Bloggere ved NINA
  • Bløtdyr
  • Boreale og subarktiske økosystemer
  • Boreonemoral skog
  • Botanikk
  • Bruk og vern
  • Bunndyr
  • Bymåker
  • Bærekraftig landutvikling
  • Bærekraftig turisme
  • Bærekraftig utvikling
  • Båtelfiske

  • C

  • CEDREN
  • CIENS
  • COAT
  • Copernicus
  • Cristin

  • D

  • Data Engineering
  • Databaser
  • Datavitenskap
  • Dialogprosesser
  • DNA-basert overvåking
  • DNN
  • Dragehode
  • Droner
  • Dyrebevegelsesmodellering
  • Dyreposisjoner

  • E

  • Edelkreps
  • Ekkolodd
  • Elfiske
  • Elg
  • Elvemusling
  • Evolusjonsbiologi

  • É

  • Én helse

  • F

  • Fallvilt
  • Fang og slipp
  • Ferdsel
  • Fisk
  • Fiske
  • Fiskepassasjer
  • Fiskesperrer
  • Fisketurisme
  • Fjellrev
  • Fjellrype
  • Fjernmåling
  • Fjær
  • Flom
  • Flora
  • FN
  • FNs miljøprogram
  • Formidling
  • Fornybar energi
  • Forskningsinfrastruktur
  • Forstyrrelse
  • Forurensning
  • Forørkningskonvensjonen
  • Framsenteret
  • Fremmede arter
  • Friluftsliv
  • Fugl
  • Fuglefjell
  • Fugleradar
  • Fugletaksering TOV-E
  • Funcitree

  • G

  • Gaupe
  • Genbank
  • Genetikk
  • Geoinformatikk
  • Geologisk mangfold
  • GIS
  • Gjedde
  • Gjengroing
  • Gjørs
  • Globale miljøkonvensjoner
  • Grønn infrastruktur
  • Grønn omstilling
  • Grågås
  • Gullsjakal
  • Gyrodactylus
  • Gås

  • H

  • Habitatmodellering
  • Habitatundersøkelser
  • Handlingsplaner for art og naturtyper
  • Hardangervidda
  • Hare
  • Harr
  • Havert
  • Havhest
  • Havørn
  • Hjort
  • Hjortevilt
  • Hjorteviltforvaltning
  • Hjorteviltportalen
  • Horisont 2020
  • HR
  • Hubro
  • Humler
  • Hybridisering
  • Hytte
  • Hønsefugl
  • Hønsefuglportalen

  • I

  • Ims
  • Infrastruktur
  • Innlandsfisk
  • Insekter og edderkoppdyr
  • Insektovervåking
  • Insektutbrudd
  • Instituttpolitikk
  • Internasjonalt samarbeid
  • IPBES
  • Isøkologi

  • J

  • Jakt
  • Jaktfalk
  • Jerv
  • Jordbruk

  • K

  • Kalklindeskog
  • Kanadagås
  • Karbonfangst
  • Karpe
  • Karplanter
  • Kartografi
  • Kilenot
  • Kjevelapper
  • Klima
  • Klimaendringer
  • Klimatiltak
  • Kommunikasjon
  • Konfliktkartlegging
  • Kongeørn
  • Konnektivitet
  • Konsekvensutredninger
  • Koraller
  • Kortnebbgås
  • Kraftledninger
  • Krepsdyr
  • Kultivering
  • Kulturlandskap
  • Kvalitetledelse
  • Kvitkinngås
  • Kyst og hav
  • Kystlynghei
  • Kystøkologi

  • L

  • Laks
  • Laksedatabasen
  • Laksefisk
  • Lakseinnsig
  • Lakselus
  • Laksemerking
  • Laksenot
  • Laksetelling
  • Landformer/geomorfologi
  • Landskap
  • Landskapskonnektivitet
  • Landskapskonvensjonen
  • Landskapsmodellering
  • Landskapsplanlegging
  • Landskapsøkologi
  • LaTeX
  • Lav
  • Lemen
  • Leppefisk
  • Lifewatch
  • Linux
  • Living Norway
  • Livshistoriestrategier hjortevilt
  • Lofoten
  • Lokalisering
  • Lundefugl
  • Løve

  • M

  • Marine næringskjeder
  • Maskinlæring
  • Maur
  • MaxEnt
  • Menneskelig atferd
  • Merkenot
  • Merking av laks
  • Miljødesign
  • Miljøkonsekvenser
  • Miljøpolitikk
  • Mink
  • Moser
  • Motorferdsel
  • Multikriterieanalyse
  • Mygg
  • Mykorrhiza
  • Myr
  • Målfokusering
  • Mårhund

  • N

  • Nasjonalpark
  • Naturbaserte løsninger
  • Naturens bidrag til mennesker
  • Naturgoder
  • Naturhistorie
  • Naturindeks
  • Naturlig Skogsdynamikk
  • Naturpanelet
  • Naturregnskap
  • Naturressurskonflikter
  • Naturrestaurering
  • Naturtypekartlegging (NiN)
  • Naturtyper
  • Nebbmunner
  • Nettverk (økologiske)
  • Nordisk samarbeid

  • O

  • Obduksjon
  • Olje for Utvikling
  • Oppdrettslaks
  • Oppdriftsmodellering
  • Oter
  • Overvåking

  • P

  • Parasitter
  • Pattedyr
  • Planter
  • Polarområder
  • Policymix
  • Pollinering
  • Prioriterte arter
  • Publisering
  • Pukkellaks

  • R

  • Radioaktivitet
  • Radiomerking av pattedyr
  • Ramsarkonvensjonen
  • Red skin disease
  • Redokspotensial
  • Regnbueørret
  • Rein
  • Reindrift
  • Restaurering
  • Rettferdighet
  • Rovdata
  • Rovdyr
  • Rovfugl
  • R-programmering
  • Rype
  • Rypetaksering
  • Rødlistearter
  • Rødrev
  • Røye
  • Rådyr

  • S

  • Salamander
  • Samferdsel
  • Samfunnsøkologi
  • Samlet belastning
  • Scandlynx
  • Scenarioanalyser
  • Science-Policy Interface
  • Seapop
  • Sett elg
  • Sett hjort
  • Signalkreps
  • Sik
  • Sjøfugl
  • Sjøørret
  • Skarver
  • Skjelett
  • Skjellprøver
  • Skog
  • Skogsfugl
  • Skogskade
  • Skrantesjuke
  • Smolt
  • Småblank
  • Smågnagere
  • Småkraftverk
  • Småvilt
  • Snøhetta
  • Snøugle
  • Sommerfugler
  • Sopp
  • Spredningsøkologi
  • Spurvefugl
  • Stabile isotoper i diettstudier
  • Standardisering
  • Storfugl
  • Strandvegetasjon
  • Subtropiske og tropiske økosystemer
  • Suter
  • Svalbard
  • Svalbardrein
  • Sårbar natur
  • Sårbarhetsvurdering

  • T

  • Taksering
  • Tamrein
  • Taretråling
  • TOV
  • TOV epifytt og bakkevegetasjon
  • Trasévalg
  • Tregrense
  • Trua arter
  • Tungmetaller

  • U

  • Ulv
  • Undervannsobservasjoner
  • UNEP
  • Urban økologi
  • Utredningsprogram
  • Utvalgte naturtyper

  • V

  • Vadefugl
  • Vann og vassdrag
  • Vanndirektivet
  • Vannkjemi
  • Vassdragsreguleringer
  • Vegetasjon
  • Vektorbårne sykdommer
  • Veps
  • Verdisetting
  • Verdiskaping
  • Verneområder
  • Villrein
  • Villsvin
  • Viltforvaltning
  • Viltkamera
  • Vindkraft
  • Vindmøller

  • W

  • Web

  • Æ

  • Ærfugl

  • Ø

  • Økologisk grunnkart
  • Økologisk tilstand
  • Økonomi
  • Økosystemtjenester
  • Ørekyte
  • Ørret

  • Å

  • Ål
  • Åpen forskning

  • Norsk institutt for naturforskning

    NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
    Følg oss på: