Ansattinformasjon

Jarle Werner Bjerke
Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

  Telefon: +47 918 64 155
  E-post: jarle.bjerke@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Kunnskapsområde

Vegetasjonsøkologi, klima- og miljøøkologi, økofysiologi, biologisk mangfold, karplanter, lav

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Klimaeffektforskning, spesielt knyttet til klimaendringer i nordområdene og ekstremvær;
  • Eksperimentelle studier, som kunnskapsleverandør for modellering av pågående og framtidige vegetasjonsendringer som følge av klimaendringer;
  • Beiteøkologi, spesielt relatert til effekter av reinbeite og gåsebeite;
  • Menneskets effekter på naturen, spesielt arealbruksendringer (f.eks. opphør av utmarksbeite, samt økt beplantning) og forurensning, samt indirekte effekter gjennom endring av klima, som nevnt i første punkt;
  • Analyser og vurderinger av biologisk mangfold;
  • Taksonomi og systematikk, da spesielt på enkelte lavslekter;
  • Miljøkonsekvensanalyser i forbindelse med planlagte naturinngrep.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Jarle Werner Bjerke

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: